UC KORAT DATA CENTERกลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.นครราชสีมา

Login


เลือกปี พ.ศ.

ปฏิทิน


Warning: include(C:/AppServ/www/dcuckorat/calendar/config.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\dcuckorat\calendar\calendar.php on line 4

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'C:/AppServ/www/dcuckorat/calendar/config.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\dcuckorat\calendar\calendar.php on line 4
 Today

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
0
วันนี้
0
ขณะนี้
0
 
Your IP » 18.205.176.85 ›

 

บันทึกข้อมูล

บันทึกรายงานผลการให้บริการของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
บันทึกรายงาน CMI, อัตราครองเตียง และ AdjRW

รายงานข้อมูล

รายงานผลการให้บริการของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
รายงานการมีหลักประกันสุขภาพ จาก Datachk
รรายงาน CMI, อัตราครองเตียง และสัดส่วนการกระจายผู้ป่วยตาม AdjRW