Audit Korat
ไฟล์ดาวน์โหลดสำหรับการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
17 กพ 59 ต่างด้าว oss.ppt ขนาด : 8.75 MB
การเตรียมความพร้อมต่างด้าวOSS59.pptx ขนาด : 0.07 MB
ขั้นตอนต่างด้าวOSS59.docx ขนาด : 0.09 MB
ตรวจสอบหลักฐานบัตรต่างด้าว.pdf ขนาด : 2.78 MB
รายงานการตรวจสุขภาพ , รายงานขึ้นทะเบียน , ต่างด้าวที่ซื้อประกัน 1 ปี แล้ว , รายชื่อแพทย์ตรวจ oss.xls ขนาด : 0.11 MB
สัดส่วนเงินต่างด้าว.xlsx ขนาด : 0.01 MB
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์.jpg ขนาด : 0.22 MB