กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
     
ลำดับ
รหัส
ชื่อตำบล
ชื่ออำเภอ
จำนวน สิทธิ์ว่างที่ตรวจพบ
1 302601 สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ 6
2 302602 หนองแวง เทพารักษ์ 7
3 302603 บึงปรือ เทพารักษ์ 5
4 302604 วังยายทอง เทพารักษ์ 7
รวมทั้งสิ้น
25