วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2563   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« ตุลาคม 2020 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
22 พ.ย. 2562
 เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเด่น (Bright Spot Season 2 : Change Node) ระดับจังหวัด
 วันที่ (21 พ.ย.62) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเด่น (Bright Spot Season 2 : Change Node) ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นผลงานเด่นในระดับเขตต่อไป ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดย นางณัฐอร พลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สา (938)
 
1 ต.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 วันที่ (๒๗ ก.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงิน UC ปี ๖๓ ณ ห้องประชุม สดถ.ย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์ (1005)
 
6 ก.ย. 2562
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 วันที่ ๔-๖ ก.ย.๖๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณส (1103)
 
28 ส.ค. 2562
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๘ ส.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม Web Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (1042)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรื่อง การส่งแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564 เรียน ผอ.รพช ทุกแห่ง
วันที่ : 21 ต.ค. 2563  Planfin64.rar
ว1565 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะบุคคลากรในการให้รหัสโรคและหัตถการเวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD)
วันที่ : 21 ต.ค. 2563  เชิญอบรม.pdf
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ เรียน ผอ.รพช, ผอ.ศพช, สสอ. ทุกแห่ง
วันที่ : 20 ต.ค. 2563  ว 1614 - 203001.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 เรียน ผอ.รพช, ผอ.ศพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 19 ต.ค. 2563  ประชุมชี้แจงงบปี64 รพช.pdf
เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกแห่ง
วันที่ : 19 ต.ค. 2563  ประชุมชี้แจงงบปี64.pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 เรียน ผอ.รพช., ศพช., สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 19 ต.ค. 2563  แจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ2564.pdf
เรียน หน่วยบริการในเขตเทศบาลประชุมทบทวนพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
วันที่ : 16 ต.ค. 2563  เชิญหน่วยบริการเทศบาลประชุมรอยต่อ27ตค63.pdf
แนวทางการดำเนินงานกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 2564
วันที่ : 14 ต.ค. 2563  แนวทางการดำเนินงานกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานและสิทธิ 2564.pdf
ว1590ขอข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
วันที่ : 14 ต.ค. 2563  ขอข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงานกองทุนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ.pdf
ข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิในด้านสาธารณสุขของคนต่างด้าว
วันที่ : 14 ต.ค. 2563  ข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิในด้านสาธารณสุขของคนต่างด้าว.pdf
เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เดือน สิงหาคม 2563 เรียน ผอ.รพช, สสอ ทุกแห่ง
วันที่ : 12 ต.ค. 2563  ว 1563 - 201001.pdf
เรื่อง รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนฯรอบ6เดือนหลัง ปี2563 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 09 ต.ค. 2563  รายงานการรับจ่ายเงิน เงินอุดหนุนฯ 6เดือนหลังปี63.pdf
ว1548 แจ้งปิดงวดการรับข้อมูลเพื่อเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ2563
วันที่ : 06 ต.ค. 2563  แจ้งปิดงวด.pdf
ว1515 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปปฏิบัติงาน COVID 19 รอบที่ 5 เรียน ผอ.รพศ รพท. และ รพช. ทุกแห่ง
วันที่ : 05 ต.ค. 2563  เบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย จนท COVID19 รอบ 5 Binder.pdf
เรื่อง การให้บริการแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณียกเลิกหน่วยบริการ
วันที่ : 29 ก.ย. 2563  การให้บริการผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ กรณียกเลิกสัญญาหน่วยบริการ.jpg
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 เรียน คกก.CFO ระดับจังหวัด
วันที่ : 28 ก.ย. 2563  ขอเชิญประชุม คกก CFO 1 ต.ค.63.pdf
เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินบุคคลที่มีปัญหาฯปิดงวดปี2562 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 24 ก.ย. 2563  แจ้งการจัดสรรเงินปิดงวดปีงบประมาณ2562.pdf
ว 1474 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปปฏิบัติงาน COVID 19 รอบที่ 4 เรียน ผอ.รพศ รพท. และ รพช. ทุกแห่ง
วันที่ : 22 ก.ย. 2563  เบิกจ่ายค่าตอบเเทนเสี่ยงภัย จนท COVID19 รอบ4.pdf
เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์OPDข้ามCUP เดือน มิย.63 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 15 ก.ย. 2563  การตรวจสอบOPDข้ามCUPเดือนมิย63.pdf
เรียน รพท. รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ปรับปรุงข้อมูลบริการในระบบฐานข้อมูล HosXP เชื่อมโยงการบันทึกบัญชีลูกหนี้ค่ารักษา
วันที่ : 10 ก.ย. 2563  ว1409 -203001.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา