วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564   วิสัยทัศน์ : "ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สถานบริการได้มาตรฐาน บริหารจัดการดี มีบริการประทับใจ ใส่ใจคุณธรรม นำไปสู่ความเป็นองค์รวม"    
 
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บทบาทหน้าที่
 บุคลากร
 เจ้าหน้าที่ UC ระดับอำเภอ
 ติดต่อเรา
 
   ผู้ดูแลระบบ

ปฏิทินส่วนตัว
« พฤษภาคม 2021 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้
0
จำนวนผู้เข้าชม
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
 
  กิจกรรม :
9 เม.ย. 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารการเงินการคลัง CFO จังหวัด และ CFO CUP จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564
  วันที่ (2 เม.ษ.64) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารการเงินการคลัง CFO จังหวัด และ CFO CUP จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุข (53)
 
9 เม.ย. 2564
 ประชุมอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ 5/2564
 วันที่ 26 มี.ค.64 (เวลา 13.30 น.) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมห้องเรียน 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจั (34)
 
9 เม.ย. 2564
 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ปีงบประมาณ 2564
 วันที่ 22-24 มี.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 9 และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการใช้จ่ายเ (48)
 
9 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
 วันที่ (24 ก.พ.64) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม สดถ.ย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุข (39)
 
  
 
   นังสือราชการ  
เรื่อง กาตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ฯOPDข้าม CUP เดือน ธค.63 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 14 พ.ค. 2564  ตรวจสอบOPDข้ามCUPเดือนธันวาคม 2563.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบราเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะบุคลากรในการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 13 พ.ค. 2564  ขอเชิญอบรมการให้รหัสโรค.pdf
เรื่อง แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี2564(เพิ่มเติม) เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564  แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ปี2564(เพิ่มเติม).pdf
เรื่อง การขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา เรียน ผอ.รพท, รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 07 พ.ค. 2564  ว781ด่วนที่สุด ขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาโรคติดเชื้อโคโรนา กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิ.pdf
เรื่อง ขยายระยะเวลาหนังสือส่งต่อผู้มีสิทธิ การให้บริการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 06 พ.ค. 2564  ขยายเวลาหนังสือส่งต่อผู้มีสิทธิ.pdf
เรื่อง ขอความร่วมมือใการบันทึกข้อมูลประมินตนเองตามมาตรฐานศูนย์หลักประกันสุขภาพ เรียน ผอ.รพศ รพท.รพช. ทุกแห่ง
วันที่ : 28 เม.ย. 2564  ประเมินตนเองมาตรฐานศูนย์บริการ.pdf
ซ้กซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริกาาจาผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ : 23 เม.ย. 2564  แจ้งเวียนการเรียกเก็บUC.pdf
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน COVID-19 เรียน ผอ.รพศ. รพท. รพช. และ สสอ.ทุกห่ง
วันที่ : 22 เม.ย. 2564  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยCOVID19.pdf
เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์OPDข้ามCUP เดือน พย.63 เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 20 เม.ย. 2564  การตรวจสอบOPDข้ามCupเดือนพย63.pdf
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
วันที่ : 19 เม.ย. 2564  เวียนเบิกเสี่ยงภัยไวรัสโคโรน่า.pdf
ซักซ้อมการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรับบริการนอกเวลาทำการ
วันที่ : 19 เม.ย. 2564  ซักซ้อมแนวทางเก็บเงินนอกเวลาทำการ.pdf
เรื่อง ขอเลื่อนอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาต้นทุนจัดระบบบริการผู้ประกันตนของสถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม 3 แม่ข่าย เรียน ผอ.รพศ รพท และ รพช
วันที่ : 16 เม.ย. 2564  เลื่อนอบรม 3 แม่ข่าย .pdf
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา เรียน รพช.ตามหนังสือที่แจ้ง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564  ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนเด็ก.pdf
เรื่อง WorkSheetปรับPlanfin2564_2nd นครราชสีมา เรียน ผอ.รพท, ผอ.รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 19 เม.ย. 2564  WS นครราชสีมา.rar
เรื่อง ติดตามหนี้ค้างชำระOPDข้ามCUP รพ.ค่ายสุรนารี เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 05 เม.ย. 2564  สปสชติดตามหนี้ให้รพค่ายสุรนารี.pdf
เรื่อง รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เรียน รพช.ทุกแห่ง
วันที่ : 05 เม.ย. 2564  รายงานรับจ่ายเงินปี64รอบแรก.pdf
การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก กรณีผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคม 2563 เรียน ผอ.รพศ.รพท. รพช. และ สสอ.ทุกแห่ง
วันที่ : 29 มี.ค. 2564  การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์OPD DIS63.pdf
เรื่อง การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564 เรียน ผอ.รพ ทุกแห่ง
วันที่ : 25 มี.ค. 2564  ว 518.rar
เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไป เรียน รพช.ตามรายชื่อที่แจ้ง สิ่งที่ส่งมาด้วยอยู่ท้ายหนังสือ
วันที่ : 17 มี.ค. 2564  ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไป.pdf
เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการการบริหารการเงินการคลัง CFO จังหวัด และ CFO CUP จังหวัดนครราชสีมา ปีงบ2564 เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง
วันที่ : 11 มี.ค. 2564  ว420.pdf
 
   
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2)
255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044 465 010 - 4 ต่อ 201  ติดต่อเรา