วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2560    
  
ที่
เรื่อง
วันที่
ไฟล์แนบ
 1 เรื่อง กำหนดการส่งข้อมูลรายงานการเงินสิ้นงวดบัญชีประจำปีงบประมาณ 2560 เรียน รพช.ทุกแห่ง 20 ต.ค. 2560 กำหนดการส่งข้อมูลรายงานการเงินสิ้นงวดบัญชี ปี 2560.pdf
 2 เรื่อง ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย เรียน รพช.ทุกแห่ง 17 ต.ค. 2560 ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย.pdf
 3 เรื่องขอข้อมูลค่าใช้จ่าย Fixed Cost และค่ายาฯ ปี 60 เรียน ผอ.รพท.รพช.ศพช.ทุกแห่ง 11 ต.ค. 2560 ค่าใช้จ่าย Fixed Cost ปี 60.pdf
 4 เรื่องขอข้อมูลค่าใช้จ่าย Fixed Cost และค่ายาฯ ปี 60 เรียน ผอ.รพท.รพช.ศพช.ทุกแห่ง 11 ต.ค. 2560 แบบฟอร์ม Fixed Cost ปี 60.xls
 5 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการค้างชำระค่าบริการผู้ป่วยนอกข้าม CUP ภายในจังหวัด เรียน รพช.ทุกแห่ง 11 ต.ค. 2560 ขอให้ตรวจสอบรายการค้างชำระค่าบริการผุ้ป่วยนอกข้าม CUP ภายในจังหวัด.pdf
 6 เรื่อง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้าม CUP งวดเดือน กค.60 เรียน รพช.ทุกแห่ง 11 ต.ค. 2560 การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ข้าม CUP เดือน กค.60 ปีงบประมาณ 61.pdf
 7 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561 11 ต.ค. 2560 เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดทำแผนทางการเงิน(Planfin).pdf
 8 เรียน ผอ.รพม.รพท.รพช.สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง สรุปการประชุม คกก.CFO ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 ปี 60 09 ต.ค. 2560 สรุปผลการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 4.pdf
 9 เรื่อง แบบรายงานการใช้โปรแกรม SSDATA Transfer เพื่อใช้ส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการสิทธิประกันสังคมรพ.แม่ข่าย 3 แห่ง เรียน รพช.ทุกแห่ง 05 ต.ค. 2560 แบบรายงานการใช้โปรแกรมSSDATA Transfer สิทธิประกันสังคมรพ.แม่ข่าย 3 แห่ง.pdf
 10 เรื่อง แจ้งโอนเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2560 เรียน รพช.ทุกแห่ง 05 ต.ค. 2560 แจ้งโอนเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2560.pdf
 11 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการค้างชำระค่าบริการผู้ป่วยนอกข้าม CUP ภายในจังหวัด 05 ต.ค. 2560 ขอให้ตรวจสอบรายการค้างชำระผู้ป่วยนอกข้าม CUP ภายในจังหวัด.pdf
 12 เรียน รพช. รพท. รพศ. หน่วยบริการประจำทุกแห่ง การตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก OPD ข้าม CUP เดือน ม.ค. - มิ.ย.60 04 ต.ค. 2560 ตรวจสอบชดเชยopdข้ามcupมค60-มิย60.pdf
 13 เรื่อง แจ้งปิดงวดและเร่งรัดการส่งข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์กรณี คชจ.สูงคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปี2560 เรียน รพช.ทุกแห่ง 03 ต.ค. 2560 แจ้งปิดงวดและเร่งรัดข้อมูลเพื่อเรียกเก็บชดเชยต่างด้าว คชจ.สูงปี 2560.pdf
 14 เรื่อง สรุปผลการประชุม คกก.บริหารการเงินการคลัง CFO ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา 25 ก.ย. 2560 สรุปผลการประชุม คกก.CFO ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา.pdf
 15 เรื่อง การพิจารณาตรวจมวลกระดูกให้กับคนต่างด้าว เรียน รพช.ทุกแห่ง/รพ.ปากช่องนานา/รพ.เทพรัตน์/รพ.มหาราชนครราชสีมา 18 ก.ย. 2560 หนังสือเรื่องการพิจารณาตรวจมวลกระดูก.pdf
 16 เรื่อง ขอเชิญประชุมระบบข้อมูลกลุ่มชาวต่างชาติ เรียน รพช.ทุกแห่ง 18 ก.ย. 2560 หนังสือเชิญประชุมระบบข้อมูลชาวต่างชาติ.pdf
 17 เรื่อง ขอเชิญอบรมผู้ป่วยต่างด้าวฐานข้อมูล 43 แฟ้ม เรียน รพช.ทุกแห่ง 08 ก.ย. 2560 ขอเชิญอบรมผู้ป่วยต่างด้าวระบบฐานข้อมูล 43 แฟัม.pdf
 18 เรื่อง แจ้งแนวทางต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ เรียน รพช. สสอ. ทุกแห่ง 08 ก.ย. 2560 แจ้งแนวทางศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ต่างด้าว ปี 2560.pdf
 19 เรื่อง ติดตามข้อมูลที่ถูกปฎิเสธการจ่าย แรงงานต่างด้าว เรียน รพช.ทุกแห่ง 08 ก.ย. 2560 ติดตามข้อมูลที่ถูกปฎิเสธการจ่าย ผู้ประกันตนต่างด้าว.pdf
 20 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงินPlanfin ของหน่วยบริการ เรียน ผอ.รพช สสอ.ทุกแห่ง 04 ก.ย. 2560 ประชุมPlanfin.6-8 ก.ย.60.pdf
 21 เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เรียน ผอ.รพท. รพช. สสอ. ทุกแห่ง 25 ส.ค. 2560 กองทุนตำบล เดือนกรกฎาคม 2560.pdf
 22 เรื่อง แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม เรียน รพช.ทุกแห่ง 25 ส.ค. 2560 แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข.pdf
 23 เรื่อง พระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง 24 ส.ค. 2560 พระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว.rar
 24 แบบฟอร์ม worksheet 1 22 ส.ค. 2560 WorkSheet1 ปี61(ล่าสุด22 ส.ค.60)OK.xlsx
 25 แบบฟอร์ม worksheet2 22 ส.ค. 2560 แบบฟอร์มWorksheet 2 Planfin61 รพ.- รพสต.(OK)10ส.ค.60.xlsx
 26 เรื่อง ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำร่างข้อเสนอการช่วยเหลือเยียวยาบุคลากรสาธารณสุข เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง 21 ส.ค. 2560 ขอข้อมูลพิจารณาจัดทำร่างข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยา.pdf
 27 เรื่อง เชิญเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์ประสานงานประกันสุขภาพประชาชน เรียน รพช. 18 ส.ค. 2560 เชิญเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้.pdf
 28 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบกลาง 07 ส.ค. 2560 แบบราทยงาน(งบกลาง 3,300 ล้าน).doc
 29 เรื่อง ขอความร่วมมือให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง ปี 4 กรณีน้ำมันดิบรั่วไหล เกาะเสม็ด ระยอง เรียน รพช.ทุกแห่ง 07 ส.ค. 2560 เฝ้าระวังโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง ปี 4 ระยอง.pdf
 30 เรื่อง ติดตามหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ปี 2556-2559 (ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา) เรียน รพช.ทุกแห่ง 04 ส.ค. 2560 ติดตามหลักฐานการโอนเงิน(ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา)แรงงานต่างด้าว.pdf
 31 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์ค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการฝังยาคุมกำเนิด เรียน รพช.ทุกแห่ง 03 ส.ค. 2560 แจ้งหลักเกณฑ์ค่าบริการทางการแพทย์ กรณ๊ฝังยาคุมกำเนิด.pdf
 32 เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มิย.60 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง 31 ก.ค. 2560 แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มิย.60.pdf
 33 เรื่อง แจ้งโอนเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี2559(รอบ2) เรียน รพช.ทุกแห่ง 31 ก.ค. 2560 แจ้งโอนเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว ปี2559 (รอบ2).pdf
 34 เรียน ผอ.รมพ.รพท.รพช.สสอ.ทุกแห่ง เรื่องการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปี 2561 31 ก.ค. 2560 แนวทาง Planfin ปี 2561.rar
 35 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์(คนต่างด้าว) เรียน รพช.ทุกแห่ง 27 ก.ค. 2560 แจ้งหลักเกณฑ์การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (คนต่างด้าว).pdf
 36 เรื่อง ขอส่งประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกันเองเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต เรียน รพช.ทุกแห่ง 21 ก.ค. 2560 ขอส่งประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรรมหลักประกันุสขภาพระดับเขต.pdf
 37 เอกสารบรรยายอบรบต้นทุนเขตวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 21 ก.ค. 2560 เอกสารต้นทุน12กค60.rar
 38 โปรแกรมตรวจสอบคุณภาพบัญชีของสุรินทร์ที่อบรมวันที่ 27 update ล่าสุด นักบัญชีโรงพยาบาลทุกแห่งนำไปตรวจสอบบัญชี GL ได้เลย 21 ก.ค. 2560 Account Inspection โปรแกรมตรวจคุณภาพบัญชี.rar
 39 ไฟล์ lkhospital.dbf เพื่อนำไปแทนไฟล์เดิมในโฟลเดอร์โปรแกรม MRA 2.1.1 13 ก.ค. 2560 lkhospital.dbf
 40 Worksheetแผนจังหวัดนครราชสีมาปี 61 11 ก.ค. 2560 Worksheetแผนจังหวัดนครราชสีมาปี 61.xlsx
 41 Template Planfin 11 ก.ค. 2560 เอกสาร_Planfinรพสต_11กค60.rar
 42 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง แบบรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนทางการเงิน planfin 07 ก.ค. 2560 รวบรวมข้อมูลจัดทำ Planfin.rar
 43 ไฟล์ setup โปรแกรม MRA 2.1.1 07 ก.ค. 2560 MRA_Setup_v2.1.1.rar
 44 เรียน ผอ.รพม.รพท.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ 07 ก.ค. 2560 แนวทางการบริหารงบประมาณ งบกลาง.pdf
 45 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง เชิญอบรมการจัดทำแผนทางการเงิน Planfin สนับสนุน รพ.สต.ของจ.นม.ปี 2561 05 ก.ค. 2560 เชิญอบรมจัดทำแผนทางการเงินPlanfin สนับสนุน รพ.สต. ปี 2561.pdf
 46 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมจัดทำแผนทางการเงิน Plan fin สนับสนุน รพ.สต.ของจ.นม. ปี 2561 04 ก.ค. 2560 เชิญอบรมจัดทำPlanfin 11กค.60.pdf
 47 เวชระเบียนที่ สสจ.นครราชสีมา สุ่มตรวจสอบ ปี 60 03 ก.ค. 2560 สุ่มเวชระเบียนปี60.pdf
 48 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ เดือน พค.2560 03 ก.ค. 2560 แจ้งข้อมูลเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เดือน พ.ค. 60 สสอ..pdf
 49 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เดือน พค.2560 03 ก.ค. 2560 แจ้งข้อมูลเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เดือน พ.ค. 60 รพช..pdf
 50 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งสำเนาชื่อและหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เรียน รพช.ทุกแห่ง 28 มิ.ย. 2560 หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งสำเนาบัญชีบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ.pdf
 51 เรื่อง เชิญอบรมผู้รับผิดชอบจัดทำต้นทุน Unit Cost รพ.ในเขตสุขภาพที่9 เรียน รพช.ทุกแห่ง 28 มิ.ย. 2560 อบรมผู้รับผิดชอบจัดทำต้นทุนUnit Cost เขตสุขภาพที่ 9 12 กค60.pdf
 52 เรื่อง แจ้งการส่งข้อมูลให้บริการทางการแทย์สิทธิประกันสังคม เรียน สสอ.ทุกแห่ง 27 มิ.ย. 2560 แจ้งการส่งข้อมูลให้บริการทางการแพทย์สิทธิประกันสังคม.pdf
 53 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมในหน่วยเบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท.ของหน่วย รพ.สต. ร่นที่ 3 ที่กรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ ปากช่อง 23 มิ.ย. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการจ่ายตรงอปทรุ่น3.pdf
 54 เรื่อง ขอเชิญอบรมการบันทึกเวชระเบียนและการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนจ.นม.ปี60 เรียน รพช ทุกแห่ง 23 มิ.ย. 2560 ขอเชิญอบรมการบันทึกเวชระเบียน.pdf
 55 สรุปผลการประชุม CFO ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2560 19 มิ.ย. 2560 สรุป CFO ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2560.pdf
 56 แจ้งการโอนเงินผู้ป่วยใน IPD บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 15 มิ.ย. 2560 แจ้งการโอนเงิน(IPD)บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว.rar
 57 เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินผู้ป่วยในที่หน่วยบริการได้รับเดือนตค.59-เมย.60 เรียน รพช.ทุกแห่ง 15 มิ.ย. 2560 แจ้งข้อมูลผู้ป่วยในหน่วยบริการได้รับเดือนตค.59-เมย.60.pdf
 58 เรื่อง ขอเชิญอบรมพัฒนาข้อมูลการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการและการบริหารการเงินการคลังจ.นม.ปี60 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง 15 มิ.ย. 2560 ขอเชิญอบรมเรียกเก็บชดเชยค่าบริการและการบริหารการเงินการคลังจ.นมปี60.pdf
 59 เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง กำหนดเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งคนต่างด้าวกลับออกนอกไปนอกราชอาณาจักร 13 มิ.ย. 2560 นม0032005ว4096.pdf
 60 เรียน รพช สสอ ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางปฎิบัติกรณีแรงงานต่างด้าวขอไปทัศนศึกษาในจังหวัดอื่น 13 มิ.ย. 2560 แจ้งเวียนการออกประกาศ.pdf
 61 แจ้งการดำเนินงานพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอ (Catchment Area) ภายในจังหวัดนครราชสีมา 07 มิ.ย. 2560 แจ้งการดำเนินงานพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอ.pdf
 62 เรื่อง ขอเชิญอบรมต้นทุนผลผลิตunit cost กลุ่มที่2 เรียน รพช. 07 มิ.ย. 2560 ขอเชิญอบรมUnit Cost กลุ่ม2.pdf
 63 เรื่อง ขอเชิญอบรมต้นทุนผลผลิตunit cost กลุ่มที่1 เรียน รพช. 07 มิ.ย. 2560 ขอเชิญอบรมUnit Cost กลุ่ม1.pdf
 64 เรื่อง แสดงความคิดเห็นผู้ให้และผู้รับบริการมาตรา18 เรียน รพ.เสิงสาง สสอ.ปากช่อง 2 แห่ง 06 มิ.ย. 2560 รับฟังความคิดเห็นมาตรา18.pdf
 65 ใบเสร็จรับเงินกองทุนตำบล 02 มิ.ย. 2560 ใบสำคัญรับเงินศูนย์ประสานงานฯ.pdf
 66 เรียน รชพ. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการปรับเปลี่ยนอายุของใบส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาภายในจังหวัดนครราชสีมา 02 มิ.ย. 2560 แจ้งการปรับเปลี่ยนอายุของใบส่งต่อผู้ป่วย.pdf
 67 เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการให้บริการผู้ป่วยที่กำหนดพื้ที่รอยต่อระหว่างอำเภอ 31 พ.ค. 2560 ซักซ้อมแนวทางให้บริการผู้ป่วยพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอ.pdf
 68 เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ฝึกอบรมแรงงานต่างด้าวที่ขอรับใบอนุญาตทำงาน 31 พ.ค. 2560 ฝึกอบรมแรงงานต่างด้าวที่ขอรับใบอนุญาตทำงาน.pdf
 69 เรื่อง ขอให้ส่งสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรวบรวมส่งกระทรวง เรียน รพช.ทุกแห่ง 17 พ.ค. 2560 ขอหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร.pdf
 70 การกำหนดหมู่บ้านเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอ 17 พ.ค. 2560 สรุปกำหนดรอยต่อCatchmentAreaแก้ไข170560.rar
 71 เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ปีงบประมาณ 2560 เรียน สสอ. 5 แห่ง สสอ.เมือง สสอ.บัวใหญ่ สสอ.ปักธงชัย สสอ.โนนแดง สสอ.ลำทะเมนชัย 17 พ.ค. 2560 เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ปีงบประมาณ 2560.pdf
 72 เรื่อง จังหวัดขอส่งสรุปกำหนดรอยต่อ catchment Area ขอให้ทุกอำเภอได้ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและเตรียมปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี) เข้าที่ประชุม conference ในวันพรุ่งนี้ เรียน รพช.ทุกแห่ง 15 พ.ค. 2560 สรุปกำหนดรอยต่อCatchmentAreaแก้ไข.pdf
 73 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง เรียน ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขกลุ่มประชากรต่างด้าว 05 พ.ค. 2560 ประชุมประชากรต่างด้าว15พค60.pdf
 74 เรียน ผอ.รพม.รพท.รพช.สสอ.ทุกแห่ง เรื่องแจ้งข้อมูลเงินคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 60 27 เม.ย. 2560 งบประมาณกองทุนตำบล ปี 60.pdf
 75 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน หลักเกณฑ์ วิธีการ การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วย 24 เม.ย. 2560 การกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน วิธีการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเยียวยา.pdf
 76 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน 19 เม.ย. 2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนปี60.pdf
 77 เรียน รพท. รพช. สสอ. ศพช. รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนแบบ Master CUP และปรับเปลี่ยนเป็นลงทะเบียนแบบพื้นที่รอยต่อ Catchment Area ระหว่างอำเภอภายในจังหวัดนครราชสีมา 18 เม.ย. 2560 ยกเลิกมาสเตอร์คัพปี60.pdf
 78 แจ้ง CUP ทุกแห่ง สรุปการตรวจสอบชดเชยค่าบริการ OPDข้ามCUPเดือนตุลาคม59-ธันวาคม59 18 เม.ย. 2560 OPD ข้ามCUP ตค.59-ธค.59.pdf
 79 เรื่อง ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ให้และผู้รับบริการ เรียน รพช. 18 เม.ย. 2560 ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ให้และผู้รับบริการ.pdf
 80 เรียน รพ.ทุกแห่ง ข้อมูลประมาณการจ่ายค่าตอบแทนฯ ฉ.11 ฉ.12 11 เม.ย. 2560 ค่าตอบแทน ฉ11 ฉ12.pdf
 81 เรียน รพ.ทุกแห่ง แจ้งแนวทางการปรับPlanFin2560_ครึ่งปีหลัง 11 เม.ย. 2560 แนวทางการปรับPlanFin2560_ครึ่งปีหลัง.pdf
 82 เรื่อง ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เรียน รพช.ทุกแห่ง 07 เม.ย. 2560 ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 14มีค.59.pdf
 83 เรื่อง การปรับแผนทางการเงินPlanfin ปี2560 เรียน รพช.ทุกแห่ง 07 เม.ย. 2560 การปรับแผนทางการเงิน(Planfin)ปี60.pdf
 84 เรื่อง (ร่าง)การกำหนดประเด็นการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ปี 2560 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง 31 มี.ค. 2560 (ร่าง)การกำหนดประเด็นการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ปี2560.pdf
 85 เรื่อง เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เรียน สสอ.ทุกแห่ง 29 มี.ค. 2560 เชิญประขุมรับฟังความคิดเห็นปี2560(สสอ.).pdf
 86 เรื่อง เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง 29 มี.ค. 2560 เชิญประขุมรับฟังความคิดเห็นปี2560.pdf
 87 เรื่อง แจ้งการขอรับสนับสนุนการชดเชยค่ายาและค่าตรวจวินิจฉัย เรียน รพช.ทุกแห่ง 28 มี.ค. 2560 แจ้งการขอรับสนับสนุนการชดเชยค่ายาและตรวจวินิจฉัย.pdf
 88 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี 2560 เรียน รพช.ทุกแห่ง 27 มี.ค. 2560 แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี2560.pdf
 89 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560รองรับศูนย์กลางอาเซียน เรียน รพช.ทุกแห่ง 27 มี.ค. 2560 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560อาเซียน.pdf
 90 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซ่ียนปี2560 เรียน รพช.สสอ.ทุกแห่ง 23 มี.ค. 2560 แนวทางศูนย์บริการสุขภาพอาเซียนปี60.pdf
 91 เรียน PCU และ CUP ในเขตเทศบาลนครทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมทบทวนการแบ่งพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 17 มี.ค. 2560 ประชุมแบ่งพื้นที่เขตเทศบาล_4เมย60.pdf
 92 เรื่อง อบรม CFO CUP จ.นม. ปีงบประมาณ 2560 เรียน รพช.ทุกแห่ง 17 มี.ค. 2560 อบรม CFO CUP จ.นม. ปีงบประมาณ2560.pdf
 93 เรื่อง ขอเชิญอบรมชี้แจงการบันทึกข่าวสารศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข เรียน รพช.ทุกแห่ง 14 มี.ค. 2560 เชิญอบรมชี้แจ้งการบันทกข้อมูลข่าวสารศูนย์ประสานงานอาเซียน.pdf
 94 เรื่อง ขอเชิญประชุม ผู้รับผิดชอบ E-Claim เรียน รพช.ทุกแห่ง 13 มี.ค. 2560 แก้ไขประชุมวันที่21มีค60.pdf
 95 แบบฟอร์มแผนปรับประสิทธิภาพLOI60 09 มี.ค. 2560 แบบฟอร์มแผนปรับปรุงประสิทธิภาพตาม LOI 60.xlsx
 96 เรื่อง ส่งคำสั่งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง CFOระดับCUP เรียน รพช สสอ. 07 มี.ค. 2560 ส่งคำสั่งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง CFO.pdf
 97 เรื่อง ขอข้อมูลการมารับบริการของคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ปี 2558-2559 เรียน รพช 03 มี.ค. 2560 รายงานต่างด้าว ปี 58-59 ส่งให้ รพช..xlsx
 98 เรื่อง ขอข้อมูลการมารับบริการของคนต่างด้าว/แรงงานต่างป้าว ปี58-59 เรียน รพช 01 มี.ค. 2560 ข้อมูลต่างด้าว58-59.pdf
 99 รายละเอียดค่ายาและเวชภัณฑ์มมิใช่ยา และค่า Lab ตามหนังสือ นม 0032.005/ว 410 ลว 28 ก.พ.60 01 มี.ค. 2560 ค่ายาค่าLabรายเดือน.rar
 100 เรียน ผอ.รพท.รพช.ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง ให้ตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระและชำระระหนี้ 28 ก.พ. 2560 ให้ชำระหนี้.pdf
 101 เรื่อง ไฟล์การบันทึกข้อมูล CPP เรียน รพช.บางแห่ง 27 ก.พ. 2560 หน่วยบริการปฐมภูมิที่ต้องการตรวจสอบ-24022560 - .xls
 102 เรื่อง แจ้งขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เรียน รพช ทุกแห่ง 22 ก.พ. 2560 แจ้งขยายขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว.pdf
 103 เรื่อง แนวทางในการบริหารจัดการแรงงงานต่างด้าว หลังสิ้นสุดการจดทะเบียน เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง 14 ก.พ. 2560 แนวทางบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว.pdf
 104 เรื่อง ขอเชิญอบรม CFO CUPจังหวัดนครราชสีมา ปี2560 เรียน รพช.ทุกแห่ง 01 ก.พ. 2560 ขอเชิญอบรม CFO CUP จ.นม.ปี2560.pdf
 105 วิทยุ เรื่องขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแผนทางการเงิน ปี 60 26 ม.ค. 2560 วิทยุ ปรับปรุงแผนการเงิน ปี 60.pdf
 106 ไฟล์การต่ออายุ License Manager สำหรับบัตร smart card ปี2560 23 ม.ค. 2560 update License Manager2560.rar
 107 เรื่อง การให้บริการรักษาพยาบาลฟรี สำหรับคณะกีฬา จนท.ย่าโมเกมส์ ประจำปี2560 เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง 18 ม.ค. 2560 การให้บริการรักษาพยาบาลฟรี สำหรับคณะนักกีฬา จนท.ย่าโมเกมส์ ประจำปี2560.pdf
 108 เรื่อง การตรวจสอบชดเขยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้าม CUPเดือน กค.59-กย.59 เรียน รพช.ทุกแห่ง 18 ม.ค. 2560 การตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้าม CUP เดือน กค.59-กย.59.pdf
 109 เรื่อง การส่งข้อมูลประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง FAIปี2560 กิจกรรมที่3และ4 เรียน รพช ทุกแห่ง 13 ม.ค. 2560 ส่งข้อมูลFAIปี60.pdf
 110 เรียน หน่วยบริการทุกแห่ง เรื่อง รหัสบัตรประกันสุขภาพที่กำหนดวันหมดอายุ 12 ม.ค. 2560 รหัสสิทธิUCและวันหมดสิทธิย่อย.pdf
 111 เรียน หน่วยบริการประจำ (CUP) ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเปลี่ยนช่องทางการใช้งานโปรแกรมแก้ไขสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของประชาชน (ปรับปรุงสิทธิ) และเพิ่มช่องทางการตรวจสอบสิทธิสุขภาพ (ERM) 12 ม.ค. 2560 แจ้งเปลี่ยนช่องทางตรวจสอบสิทธิ.pdf
 112 เรื่อง สรุปผลการประชุมการบริหารการเงินการคลัง CFO ระดับจังหวัด ปี60 ครั้งที่1 เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง 12 ม.ค. 2560 สรุป CFO ปี60ครั้งที่1.pdf
 113 เรื่อง แนวทางปฎิบัติระบบส่งต่อผู้ป่วย(Refer)จ.นม.ปี60 เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง 11 ม.ค. 2560 แนวทางปฎิบัติระบบส่งต่อผู้ป่วย(Refer)จ.นม.ปี60.pdf
 114 เรื่อง หลักเกณ์และแนวทางปฎิบัติตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้าม CUP ปี 60 เรียน รพฃ. สสอ.ทุกแห่ง 11 ม.ค. 2560 หลักเกณฑ์แนวทางชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้ามCUP ปี60.pdf
 115 เรื่อง เชิญอบรมต้นทุนผลผลิตUnit Cost ปี60 (แก้ไข) เรียน รพช. 10 ม.ค. 2560 อบรมกลุ่ม2.pdf
 116 เรื่อง รายงานช้อมูลการรักษาพยาบาลกรณีคนพิการที่เป็นประกันตน สิทธิประกันสังคม เรียน รพช.ทุกแห่ง 10 ม.ค. 2560 รายงานข้อมูลกรณีคนพิการที่เป็นประกันตน สิทธิประกันสังคม.pdf
 117 เรื่อง ส่งหลักเกณฑ์แนวทางสนับสนุน Fixed Costของ สสอ.และ รพ.สต ปี60(ขอแก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย1 ) เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง 09 ม.ค. 2560 fixed cost2.pdf
 118 การดำเนินการ CMI ปี 60 05 ม.ค. 2560 ส่งcmiปี60.rar
 119 เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงิน Master cup จ.นม. ปี 2559 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง 04 ม.ค. 2560 แจ้งข้อมูลจำนวนเงิน Master CUPจ.นม.ปี2559.pdf
 120 เรื่อง แบบฟอร์มรายงาน Planfin ปี 2560 เรียน รพช.ทุกแห่ง 30 ธ.ค. 2559 แบบฟอร์มรายงานPlanfin.rar
 121 เรื่อง การส่งรายงานผลการดำเนินงานแผนทางการเงิน Planfin ปี2560 เรียน รพชทุกแห่ง 30 ธ.ค. 2559 การส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนทาการเงิน Planfin ปี 2560.pdf
 122 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลกลุ่ม่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(เพิ่มเติม) เรียน รพช.สสอ.ทุกแห่ง 30 ธ.ค. 2559 การตรวจสอบข้อมูลกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(เพิ่มเติม).pdf
 123 เรื่อง ขอความร่วมมือ รพ.สต.เ้ข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล พนง.ส่วนท้องถิ่นและกรมบัญชีกลาง เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง 30 ธ.ค. 2559 ให้ รพ.สต.เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการ พนง.ส่วนท้องถิ่นและกรมบัญชีกลาง.pdf
 124 แบบฟอร์มของ username ของ drug catalog 22 ธ.ค. 2559 แบบฟอร์ม username โปรแกรมยา.pdf
 125 เรื่อง แจ้งระเบียบกองทุนช่วยเลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เรียน รพท รพช.ทุกแห่ง 19 ธ.ค. 2559 กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว.pdf
 126 เรื่อง ขอเชิญอบรมผู้รับผิดชอบต้นทุนผลผลิตUnit Cost ปี2560 กลุ่มที่1 เรียน รพช 15 แห่ง 15 ธ.ค. 2559 อบรมUnit cost21ธค.59.pdf
 127 เรียน รพ.มหาราช ค่ายสุรนารี กองบิน 1 เทศบาล เทพรัตน์ ปากช่องนานา โกลเดนเกท โคราชเมโมเรียล มทส. รพช.ทุกแห่ง คอช.ทุกแห่ง และ ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง ประชุมชี้แจงและกำกับติดตามผลงานการลงทะเบียนสิทธิ ปีงบประมาณ 2560 14 ธ.ค. 2559 เชิญประชุมชี้แจงลงทะเบียน22ธคสปสช_รพ.pdf
 128 เรียน สสอ.ทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมชี้แจงและกำกับติดตามผลงานการลงทะเบียนสิทธิ ปีงบประมาณ 2560 14 ธ.ค. 2559 เชิญประชุมชี้แจงลงทะเบียน22ธคสปสช_สสอ.pdf
 129 ไฟล์สไลด์ประชุมหัวหน้างานประกันสุขภาพ วันที่ 29 พ.ย.59 13 ธ.ค. 2559 สไลด์ประชุม29พย59หนงานประกัน.rar
 130 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบ คชจ.ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่หน่วยบริการรับผิดชอบ เรียน รพท. รพช.ทุกแห่ง 08 ธ.ค. 2559 ขอใหัตรวจสอบ คชจ.ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่หน่วยประจำเป็นผู้รับผิดชอบ.pdf
 131 เรื่อง ขอความร่วมมือให้ รพ.สต เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงการรักษาพยาบาลของพนักงานท้องถิ่น เรียน รพท. รพช.สสอ.ทุกแห่ง 08 ธ.ค. 2559 ขอความร่วมมือให้ รพ.สต.เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล.pdf
 132 เรื่อง ขอความร่วมมือให้ รพ.สต.เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง ขรก.กรมบัญชีกลาง เรียน รพท. รพช. สสอ.ทุกแห่ง 08 ธ.ค. 2559 ขอความร่วมมือให้ รพ.สต.เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล ขรก.กรมบัญชีกลาง.pdf
 133 การประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครหน่วยบริการและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหน่วยบริการ 01 ธ.ค. 2559 การประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครหน่วยบริการ.pdf
 134 เรื่อง กำหนดส่งข้อมูลรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2560 เรียน รพท รพช.ทุกแห่ง 01 ธ.ค. 2559 กำหนดส่งข้อมูลการเงิน ปี60.pdf
 135 สำเนาหนังสือสปสช.การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสีย 30 พ.ย. 2559 การยื่นคำร้องผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหาย.pdf
 136 เอกสารประชุมหัวหน้างานประกันสุขภาพอำเภอ วันที่ 29 พ.ย.2559 28 พ.ย. 2559 กำหนดการ.docx
 137 เรื่อง สรุป OPD ข้าม CUPเดือน มิ.ย.59 เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง 23 พ.ย. 2559 สรุปOPD ข้าม CUPมิย.59ปีงบประมาณ2559.pdf
 138 แจ้งข้อมูลการสนับสนุนเงินให้ CUP อื่น ปี 2560 15 พ.ย. 2559 แจ้งการสนับสนุนเงินให้ CUP อื่น ปี 60.pdf
 139 แจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) ปี 2560 15 พ.ย. 2559 จัดสรรเงิน UC ปี 60.pdf
 140 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ให้ตรวจสอบและยืนยันเครือข่ายหน่วยบริการในระบบ Master CUP online 14 พ.ย. 2559 ตรวจสอบmastercuponline.pdf
 141 เอกสารวาระประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 11 พ.ย. 2559 วาระการประชุม .docx
 142 เรื่อง ขอเชิยอบรมหัวหน้าประกันสุขภาพ เรียน รพท รพช.ทุกแห่ง 10 พ.ย. 2559 ขอเชิญอบรมหัวหน้าประกันสุขภาพ.pdf
 143 เรื่อง แจ้งปิดงวดและเร่งรัดการส่งข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์คชจ.สูงของคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว เรียน รพท รพช.ทุกแห่ง 09 พ.ย. 2559 แจ้งปิดงวดและเร่งรัดการส่งข้อมูลคชจ.สูงแรงงานต่างด้าว.pdf
 144 เรื่อง ขอให้หน่วยบริการให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม เรียน รพท/รพช.ทุกแห่ง 07 พ.ย. 2559 ขอให้หน่วยบริการให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม.pdf
 145 เรื่อง จัดทำแผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในแรงงานต่างด้าว เรียน รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกอำเภอ 31 ต.ค. 2559 จัดทำแผนงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในแรงงานต่างด้าว.pdf
 146 ขอข้อมูลค่าใช้จ่าย Fixed Cost และค่ายาฯ ปี 2559 26 ต.ค. 2559 ข้อมูลค่าใช้จ่าย Fixed Costๅ_ค่ายา ปี 59.pdf
 147 แบบฟอร์มค่าใช้จ่าย Fixed Cost และค่ายา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา ที่สนับสนุน รพ.สต.ปี 2559 26 ต.ค. 2559 แบบฟอร์ม Fixed Cost ปี 59.xls
 148 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรัง สัญชาติ กัมพูชา เมียนมาร์ ลาวและเวียดนาม เรียน รพช.ทุกแห่ง 25 ต.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรัง.pdf
 149 เรื่อง การส่งข้อมูลเบิกจ่ายชดเชยบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิปิดงวด ปี2559 เรียน รพช.ทุกแห่ง 25 ต.ค. 2559 ส่งข้อมูลเบิกจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิปิดงวด ปี2559.pdf
 150 เรื่อง กำหนดส่งรายงานการเงินสิ้นงวดบัญชีของหน่วยบริการปี2559 เรียน รพช.ทุกแห่ง 21 ต.ค. 2559 กำหนดส่งข้อมูลรายงานสิ้นงวดบัญชีของหน่วยบริการ ปี59.pdf
 151 เรื่อง ติดตามค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกข้ามCUP ของรพ.จิตเวชนครราชสีมา เรียน รพช.ทุกแห่ง 21 ต.ค. 2559 ติดตามค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกข้ามCUPของรพ.จิตเวช.pdf
 152 เรื่อง ติดตามค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกข้ามCUP ของศูนย์อนามัยที่9 เรียน รพช.ทุกแห่ง 21 ต.ค. 2559 ติดตามค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกข้ามCUPของศูนย์อนามัยที่9.pdf
 153 เรื่อง ติดตามค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกข้ามCUPของรพ.ค่ายสุรนารี เรียน รพช.ทุกแห่ง 21 ต.ค. 2559 ติดตามค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกข้ามCUPของรพ.ค่ายสุรนารี.pdf
 154 เรื่อง ประเมินประสิทธิภาพบริหารการเงินการคลังFAI ปี2560 เรียน รพช.ทุกแห่ง 18 ต.ค. 2559 ประเมิน FAI ปี2560.pdf
 155 เรื่อง ส่งสรุปผลการประชุมการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง 11 ต.ค. 2559 ส่งสรุปการประชุมการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว.pdf
 156 ไฟล์ VDO Conference CPP วันที่ 10 ต.ค.59 13.30 น. 10 ต.ค. 2559 link_conferenct_cpp_10ตค59.txt
 157 ไฟล์ตรวจสอบการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการจาก สปสช. 10 ต.ค. 2559 ไฟล์อานิตย์สปสช.zip
 158 เรื่อง จัดสรรคู่มือการใช้ภาษา เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง 07 ต.ค. 2559 จัดสรรคู่มือการใช้ภาษา7ตค.59.pdf
 159 เรื่อง ขอเชิญประชุมระดับชาติ เรียน ผอ.รพ.ปากช่อง รพ.เทพรัตน์ รพ.วังน้ำเขียว รพ.บ้านเหลื่อม 06 ต.ค. 2559 ประชุมวิชาการระดับชาติ.pdf
 160 เรื่องขอให้หน่วยบริการส่งประวัติ จนท.รับผิดชอบงานประกันสุขภาพต่างด้าว เรียน รพท.รพช ทุกแห่ง 30 ก.ย. 2559 นม0032005.150.pdf
 161 ข้อมูลจัดสรรเงิน UC ปี 60 29 ก.ย. 2559 จัดสรรเงิน ปี 60 สรุป OK.pdf
 162 Worksheet 1 Planfin60 ปรับปรุงOK 27 ก.ย.59 27 ก.ย. 2559 Worksheet (1) Planfin60 ปรับปรุง OK(27ก.ย.59).rar
 163 Worksheet 2 Planfin60 ปรับปรุง 26 ก.ย.59 26 ก.ย. 2559 Worksheet 2 Planfin60 ปรับปรุง 26 ก.ย.59.rar
 164 แผนหลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลากร 20 ก.ย. 2559 หลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลากร.xlsx
 165 ตัวอย่าง Worksheet 1 และ 2 ของ Planfin60 19 ก.ย. 2559 ตัวอย่างWorksheet1และ2ของPlanfin60.rar
 166 เอกสารอบรม Planfin 60 (16 ก.ย.59) 16 ก.ย. 2559 เอกสารอบรม Planfin 60 (16 ก.ย.59).rar
 167 เรื่อง คำพูดที่เหมาะสมกับผู้มารับบริการ เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง 14 ก.ย. 2559 คำพูด.pdf
 168 เรียน ผอ.รพ.มหาราช รพท. รพช. ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 60 12 ก.ย. 2559 คู่มือ Planfin 60.rar
 169 เรื่อง ขอเชิญประชุม(ศคอส)จ.นครราชสีมา เรียน รพช.ทุกแห่ง 05 ก.ย. 2559 ศคอส.pdf
 170 เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อจัดทำต้นทุนบริการ ด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ(pp) เรียน รพช.ทุกแห่ง 05 ก.ย. 2559 ต้นทุนPP.rar
 171 เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง ช่วยตรวจสอบข้อมูลตารางการจัดสรรที่ส่งให้ตามไฟล์ที่แนบนี้ หากมีการแก้ไขให้แจ้งกลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.นม. ภายใน 29 ส.ค.59 เพื่อจังหวัดจะได้แจ้ง สปสช.ภายใน 30 ส.ค.59 ต่อไป 26 ส.ค. 2559 จัดสรรเงิน UC ปี 59 ปิดงวด.rar
 172 แบบตอบรับประชุมเครือข่ายศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ 26 ส.ค. 2559 ประชุม 30สค59.pdf
 173 เรื่อง การส่งเงินบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เรียน รพช.ทุกแห่ง 23 ส.ค. 2559 ส่งเงินบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว.pdf
 174 เรื่อง แจ้งโอนเงินเหมาจ่ายรายหัว(เพิ่มเติม) เรียน รพช.ทุกแห่ง 15 ส.ค. 2559 แจ้งโอนเงินเหมาจ่ายรายหัว10สค.59.pdf
 175 เรื่อง อบรมต้นทุนหน่วยบริการ 29 สค.59 (Unit Cost) เรียน รพชทุกแห่ง 11 ส.ค. 2559 อบรมUnit cost29สค59.pdf
 176 เรื่อง จัดสรรคู่มือการใช้ภาษา รียน รพช.ทุกแห่ง 11 ส.ค. 2559 จัดสรรคู่มือการใช้ภาษา.pdf
 177 เรื่อง สรุปผู้ป่วยนอกข้ามCUPมีค59-พค59 เรียน รพช สสอ.ทุกแห่ง 10 ส.ค. 2559 สรุปผู้ป่วยนอกข้ามCUPมีค59-พค59.pdf
 178 เรื่อง ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เรียน รพช สสอ ทุกแห่ง 10 ส.ค. 2559 ขอเสนอความคิดเห็น.pdf
 179 แบบผลการประเมินหน่วยบริการที่บันทึกลงในโปรแกรม CPP ของสปสช. 10 ส.ค. 2559 ผลการประเมินหน่วยบริการใหม่.xls
 180 เรื่อง แจ้งแนวทางบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติมปี 59 เรียน รพช.ทุกแห่ง 10 ส.ค. 2559 แนวทางปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติมปี59.pdf
 181 ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลแบบประเมินตนเองของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ 09 ส.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลแบบประเมินตนเองของศูนย์บริการ.pdf
 182 เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำต้นทุนผลผลิต เรียน รพช.ทุกแห่ง 09 ส.ค. 2559 ประชุม Unit cost วันที่ 19 สค.59.pdf
 183 เรื่อง ขอเชิญอบรม Planfin ปี 60 เรียน รพท รพช.ทุกแห่ง 01 ส.ค. 2559 ขอเชิญอบรม planfin ปี 60.pdf
 184 เรื่อง ขอเชิญอบรม Planfin ปี 60 เรียน สสอ.ทุกแห่ง 01 ส.ค. 2559 อบรม Planfin ปี 60.pdf
 185 แบบฟอร์มขอ username เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม CPP 21 ก.ค. 2559 แบบฟอร์มขอusernameเข้าใช้งานCPP.doc
 186 ขอเชิญสสอ.ประชุม แนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 13 ก.ค. 2559 เชิญสสอ.ประชุมแนวทางการขึ้นทะเบียน2.pdf
 187 เรื่อง สรุปประชุม CFO ปี 59 ครั้่งที่4 เรียน รพท รพช สสอ.ทุกแห่ง 11 ก.ค. 2559 สรุป CFO ระดับจังหวัด ครั้งที่4.pdf
 188 แนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนปี2560และแบบตรวจ 05 ก.ค. 2559 แนวทางแบบตรวจใขึ้นทะเบียนใหม่ปี2560.rar
 189 เรียน รพ.มหาราช ปากช่องนานา เทพรัตน์นครราชสีมา จิตเวชนครราชสีมา ศูนย์อนามัยที่ 9 และรพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2560 28 มิ.ย. 2559 แจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียนปี60.pdf
 190 เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เรียน รพท รพช สสอ.ทุกแห่ง 27 มิ.ย. 2559 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว.pdf
 191 แจ้งผลการบันทึก Data center 20 มิ.ย. 2559 แจ้งผลการบันทึกData center2.pdf
 192 เรื่อง อบรมเครือข่ายประชาคมอาเซียน เรียน รพม. รพท.ทุกแห่ง 17 มิ.ย. 2559 อบรมเครือข่ายประชาคมอาเซียน.pdf
 193 เรื่อง ขอเชิญอบรม 43 แฟ้ม เรียนรพม. รพท. ทุกแห่ง 17 มิ.ย. 2559 ขอเชิญอบรม 43 แฟ้ม.pdf
 194 เรื่อง แจ้งสรุปผล KPI ปี 2559 เรียน รพม รพท ทุกแห่ง 17 มิ.ย. 2559 แจ้งสรุปผล KPI ปี 59.pdf
 195 การเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ 03 มิ.ย. 2559 การเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นทะเบียน.zip
 196 เรื่อง สรุปชดเชยผู้ป่วยนอกข้าม cup เดือน พย.58-กค.59 เรียน รพท รพช ทุกแห่ง 01 มิ.ย. 2559 สรุปฃดเชยผู้ป่วยนอกข้าม CUP เดือน พย.58-กพ.59.pdf
 197 เรื่อง แจ้งจัดสรรการดำเนินงานประชาคมอาเซียน เรียน รพช.ทุกแห่ง 01 มิ.ย. 2559 แจ้งจัดสรรการดำเนินงานประชาคมอาเซียน.pdf
 198 เรื่อง เชิญอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรียน รพท รพช ทุกแห่ง 26 พ.ค. 2559 ขอเชิญอบรมเสริมทักษาภาษาอังกฤษ.pdf
 199 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง FAI ปี 59 เรียน รพท รพช ทุกแห่ง 26 พ.ค. 2559 ซักซ้อมความเข้าใจประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง FAI xu 59.pdf
 200 เรื่อง แนวนทางการดำเนินงานการเงินการคลัง ปี 59 เรียน รพช.ทุกแห่ง 26 พ.ค. 2559 แนวทาการดำเนินงานการเงินการคลัง ปี 59.pdf
 201 เรียน รพ.มหาราช รพท.ปากช่องนานา รพท.เทพรัตน์ รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนผลผลิต(Unit Cost) ของโรงพยาบาล ปี 2559 25 พ.ค. 2559 อบรมต้นทุน30พค59.pdf
 202 เรื่อง ปรับแผนทางการเงิน Planfin ปี 59 เีัรียน รพท ทุกแห่ง 16 พ.ค. 2559 วิทยุ ปรับแผนทางการเงิน ปี 59.pdf
 203 เรื่อง แจ้งสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน เรียน รพช ทุกแห่ง 13 พ.ค. 2559 แจ้งสรุปผลการตรวจสอบเวชระเบียน.pdf
 204 เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินงานจัดทำ Unit Cost เรียน ผอ รพม ผอ.รพท ทุกแห่ง 13 พ.ค. 2559 ซักซ้อมการดำเนิงาน Unit Cost.pdf
 205 เรื่อง แจ้งเป้าหมายตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เรียน รพช รพท สสอ.ทุกแห่ง 04 พ.ค. 2559 แจ้งเป้าหมายตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว.pdf
 206 ไฟล์สไลด์เปรียบเทียบ Planfin 6 เดือน ปี 59 28 เม.ย. 2559 เปรียบเทียบ Planfin 6 เดือนปี 59 .pdf
 207 เรื่อง แนวทาง ศคอส เรียน รพช ทุกแห่ง 28 เม.ย. 2559 แนวทาง ศคอส.pdf
 208 เรื่อง สรุปประชุม CFO ปี59 ครั้งที่3 เรียน รพท รพช สสอทุกแห่ง 27 เม.ย. 2559 สรุปประชุม CFO ปี 59 ครั้งที่ 3.pdf
 209 เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ชดเชยค่าบริการ เรียน รพท รพช ทุกแห่ง 25 เม.ย. 2559 ขอเชิญประชุมขอรับชดเชย.pdf
 210 เรือง ฉบับแก้ไขประชุมต่างด้าว ผู้ติดตามและเหยื่อค้ามนุษย์เขต9 เรียน รพท รพช ทุกแห่ง 22 เม.ย. 2559 แก้ไขประชุมค้ามนุษย์.pdf
 211 แบบรายงานข้อมูลบริการสุขภาพประชากรต่างชาติ 19 เม.ย. 2559 รายงานข้อมูลบริการสุขภาพประชากรต่างชาติ.xls
 212 เรื่อง ข้อมูลเฝ้าระวังการเบิกจ่ายกองทุน เรียน รพท รพช ทุกแห่ง 19 เม.ย. 2559 ข้อมูลเฝ้าระวังการเบิกจ่ายกองทุน.pdf
 213 เรื่อง ประชุมทำความเข้าใจการขอรับชดเชยค่าบริการ เรียน รพท รพช ทุกแห่ง 19 เม.ย. 2559 ประชุมทำความเข้าใจ.pdf
 214 เรียน ผอ.รพม.รพท.รพช.ทุกแห่ง เรื่องการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) สำหรับหน่วยบริการ ปี 2559 12 เม.ย. 2559 ปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ปี 59.pdf
 215 ขอเชิญอบรมโครงการการจัดการข้อร้องเรียนทางการแพทย์และสาธารณสุข 31 มี.ค. 2559 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการข้อร้องเรียน.pdf
 216 เรื่อง ขอเชิญอบรมจัดทำต้นทุน Unit Cost เขตสุขภาพที่ 9 เรียน ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา 28 มี.ค. 2559 ขอเฃิญอบรม Unit Cost เขตสุขภาพที่ 9.pdf
 217 เรื่อง สรุปชดเชยผู้ป่วยนอกข้าม cup เดือน กค.58-ตค.58 ปีงบประมาณ 2559เรียน ผอ.รพท ผอ.รพช สสอ ทุกแห่ง 28 มี.ค. 2559 การตรวจสอบผู้ป่วยนอกข้าม CUP กค.58-ตค.58 ปีงบประมาณ 2559.pdf
 218 เรื่อง เร่งรัดโอนชำระเงินผู้ป่วยนอกข้าม CUP เรียน รพท รพช ศพช 24 มี.ค. 2559 เร่งรัดโอนชำระเงินผู้ป่วยนอกข้าม CUP.pdf
 219 เรียน ผอ.รพท./รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งข้อมูลการชำระหนี้ค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2558 23 มี.ค. 2559 หนี้ค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 58.pdf
 220 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการ 23 มี.ค. 2559 เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น5.pdf
 221 เรื่อง แนวทางตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เรียน รพท รพช ทุกแห่ง 21 มี.ค. 2559 แนวทางตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว.pdf
 222 แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ให้ รพ.สต.ภายใน CUP ปี 58 17 มี.ค. 2559 แบบฟอร์มหลักเกณฑ์จัดสรรงบประมาณฯ.pdf
 223 รายงานประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 16 มี.ค. 2559 รายงานประชุมประจำเดือน กพ 59.pdf
 224 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่องขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านสาธารณสุขกลุ่ม ปชก.ต่างด้าว 14 มี.ค. 2559 อบรมต่างด้าว 30 มี.ค.59.pdf
 225 เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เรียน รพม รพท รพช ทุกแห่ง 11 มี.ค. 2559 การตรวจสุชภาพแรงงานต่างด้าว.pdf
 226 เรื่อง บันทึกการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว เรียน รพท รพช สสอ ทุกแห่ง 11 มี.ค. 2559 บันทึกอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว.pdf
 227 เรื่อง ขอเชิญอบรมประชากรต่างด้าว 30 มีค 59 เรียน ผอ.รพท ผอ.รพช ทุกแห่ง 11 มี.ค. 2559 เชิญอบรมประชากรต่างด้าว 30 มีค 59.pdf
 228 เกณฑ์การตรวจหน่วยบริการ 08 มี.ค. 2559 เกณฑ์.rar
 229 แบบตรวจประเมินหน่วยบริการ 08 มี.ค. 2559 แบบตรวจฯ.rar
 230 ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครหน่วยบริการและแลกเปลี่ยนแปลงข้อมูลหน่วยบริการปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 04 มี.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครหน่วยบริการและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐.pdf
 231 เรื่อง โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง เรียน รพช รพท สสอ ทุกแห่ง 02 มี.ค. 2559 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง.pdf
 232 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา รพม.ปี 2558 02 มี.ค. 2559 ตรวจสอบค่ายา รพม. ปี 58.pdf
 233 ไฟล์สไลด์เปรียบเทียบ Planfin 4 เดือน ปี 59 29 ก.พ. 2559 เปรียบเทียบ Planfin 4 เดือนปี 59.pdf
 234 แจ้งการจัดสรรค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน กรณีสิทธิอื่น (PP Non UC) ปี 2559 29 ก.พ. 2559 แจ้งจัดสรร PP Non UC ปี 59 หน่วยบริการ.pdf
 235 หนังสือจากสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.5/ว18 เพื่อนำไปประกอบขอรหัสลับ PID COD 4 หลัก 26 ก.พ. 2559 มท 0309.5-ว18 หนังสือชี้แจงการขอPINCODEบัตรประจำตัวประชาชน.pdf
 236 เอกสารอบรมการบันทึกเวชระเบียนผ่าน VDO Conference วันที่ 26 ก.พ.59 26 ก.พ. 2559 อบรมAuditเวชระเบียน_26กพ59.rar
 237 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 - 16.30 น. จะมีการถ่ายทอด VDO CONFERENCER การอบรมการบันทึกเวชระเบียนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เวชสถิติ ของโรงพยาบาลที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม เข้ารับฟังการถ่ายทอดการอบรมดังกล่าว ณ โรงพยาบาลที่ตั้ง 23 ก.พ. 2559 เชิญฟังอบรมเวชระเบียนConference.docx
 238 เรียน ผอ.รพท./รพช.ทุกแห่ง และ สสอ.ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงิน Master CUP ปี 58 19 ก.พ. 2559 แจ้งจัดสรรเงิน MC ปี 58.pdf
 239 เรื่อง แนวทางตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เรียน ผอ.รพช ทุกแห่ง 18 ก.พ. 2559 แนวทางตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว.pdf
 240 แก้ไขตารางข้อมูลเงินที่ CUP สนับสนุน รพ.สต.ปี 58 18 ก.พ. 2559 แบบรายงานข้อมูลเงินที่ CUP สนับสนุน รพ.สต. ปี 58 ราย CUP แก้ไข.xlsx
 241 คำอธิบายตาราง Fixed Cost ที่ CUP สนับสนุน รพ.สต. 18 ก.พ. 2559 คำอธิบายตาราง.pdf
 242 เรียน ผอ.รพท./รพช.ทุกแห่ง ผอ.ศพช.ทุกแห่ง 16 ก.พ. 2559 ข้อมูลเงินที่ CUP สนับสนุน รพ.สต.ปี 59.zip
 243 เรื่อง แจ้งโอนเงินเหมาจ่ายรายหัว บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี 59 เรียน รพท. รพช ทุกแห่ง 10 ก.พ. 2559 แจ้งโอนเงินเหมาจ่ายรายหัว บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี 59.pdf
 244 เรื่อง แนวทางเรียกเก็บจังหวัดประจวบ เรียน รพท รพช ทุกแห่ง 10 ก.พ. 2559 แนวทางเรียกเก็บจังหวัดประจวบ.pdf
 245 แจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) จังหวัดนครราชสีมา ปี 2559 03 ก.พ. 2559 การจัดสรรเงิน UC ปี 59.pdf
 246 เรื่อง ขอส่งหนังสือแนวทางบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี 59 เรียน รพท รพช สสอ ทุกแห่ง 02 ก.พ. 2559 ขอส่งหนังสือแนวทางบุคคลที่มีปัญหาสถานและสิทธิ ปี 59.pdf
 247 เรื่อง แนวทางชดเชยค่าบริการทางการแพทย์แรงงานต่างด้าว ปี 2559 เรียน รพท รพช ทุกแห่ง 02 ก.พ. 2559 แนวทางชดเชยแรงงานต่างด้าว ปี 2559.pdf
 248 เอกสารประชุมประจำเดือนมกราคม 2559 01 ก.พ. 2559 เอกสารประชุมประจำเดือน มค 59 ปก.rar
 249 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุม Authentication ด้วย Smart Card 28 ม.ค. 2559 ประชุม3กพ59สสอ.zip
 250 เรียน รพ.มหาราช ค่ายสุรนารี กองบิน 1 เทศบาลนครนครราชสีมา เทพรัตน์นครราชสีมา ปากช่องนานา โคราชเมโมเรียล เดอะโกลเดนเกท ม.เทคโนโลยีสุรนารี คอช.มหาชัย ปากช่อง 1 รพช.ทุกแห่ง ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุม Authentication ด้วย Smart Card (แก้ไข) 27 ม.ค. 2559 ประชุม3กพ59.zip
 251 เรื่อง แจ้งแนวทางและหลักเกณ์ระบบส่งต่อผู้ป่วย เรียน รพช สสอ ศูนย์แพทย์ชุมชนทุกแห่ง 27 ม.ค. 2559 แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์ระบบส่งต่อ ปี 2559.pdf
 252 เรื่อง แจ้งแนวทางบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2559 เรียน รพช สสอ ทุกแห่ง 27 ม.ค. 2559 แจ้งแนวทางบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี2559.pdf
 253 เรื่อง สรุปชดเชยบริการทางการแพทย์ เรียน รพท. รพช.สสอ.ทุกแห่ง 26 ม.ค. 2559 สรุปตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ปี58.pdf
 254 เรื่อง อบรมต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost) เรียน รพชทุกแห่ง 25 ม.ค. 2559 อบรมต้นทุนหน่วยบริการ(Unit Cost).pdf
 255 เรื่อง รายละเีอียดแนวทางตามที่กระทรวง สาธารณสุขได้ออกประกาศเรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าว ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 21 ม.ค. 2559 รายละเอียดแนวทางตามทีกระทรวง.pdf
 256 เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรียน รพท รพช สสอ ทุกแห่ง 21 ม.ค. 2559 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย.pdf
 257 แบบรายงานการชำระหนี้ระหว่างกัน ปี 2558 20 ม.ค. 2559 แบบรายงานการชำระหนี้ระหว่างกัน ปี 58.pdf
 258 เรื่อง การดำเนินงานตามหลักสิทธิมนุษยชน เรียน ผอ.รพท รพช ทุกแห่ง สสอ.ทุกอำเภอ 20 ม.ค. 2559 การดำเนินงานตามหลักสิทธิมนุษยชน.pdf
 259 เรื่อง แจ้งปิดงวดแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าว เรียน รพท รพช ทุกแห่ง 20 ม.ค. 2559 แจ้งปิดงวดแรงงานต่างด้าว.pdf
 260 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจ้งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ.นม. ปี 2559 เรียน รพท. รพช. 19 ม.ค. 2559 ขอเชิญประชุมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ.นม ปี 2559.pdf
 261 โปรแกรม NHSOUCAthen4_2016 มี License ของมหาดไทยในตัว รองรับการใช้งานถึง 2560 11 ม.ค. 2559 NHSOAuthen4_2016.rar
 262 เรื่อง แจ้งแนวทางที่ประชาชนได้รับจากการคุ้มครองผู้บริโภค เรียน ผอ.รพ.มหาราช ผอ.รพ.ปากช่องนานา ผอ.รพ.เทพรัตน์ ผอ.รพชทุกแห่ง และผอ.รพ.สต 04 ม.ค. 2559 แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพผลงานที่ประชาชนได้รับจากการคุ้มครองผู้บริโภค.pdf
 263 เรียน รพ.มหาราช รพท. รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีผู้ป่วยใน CMI ของโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2559 17 ธ.ค. 2558 แนวทางCMIปี59.pdf
 264 เรื่อง แนวทางจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม เรียน ผอ.รพ.ปากช่องนานา ผอ.รพ.เทพรัตน์ ผอ.รพช.ทุกแห่ง 16 ธ.ค. 2558 แนวทางต่างด้าวเวียดนาม(ด่วนที่สุด).pdf
 265 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะจัดทำ (unit cost) เรียน ผอ.รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 08 ธ.ค. 2558 ขอเชิญประชุมคณะจัดทำ(unit cost) รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา.pdf
 266 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะจัดทำ (unit cost) เรียน ผอ.รพ.โนนไทย 08 ธ.ค. 2558 ขอเชิญประชุมคณะจัดทำ(unit cost) รพ.โนนไทย.pdf
 267 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะจัดทำ (unit cost) เรียน ผอ.รพ.บัวใหญ่ 08 ธ.ค. 2558 ขอเชิญประชุมคณะจัดทำ(unit cost) รพบัวใหญ่.pdf
 268 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะจัดทำ (unit cost) เรียน ผอ.รพ.พระทองคำ 08 ธ.ค. 2558 ขอเชิญประชุมคณะจัดทำ(unit cost) รพ.พระทองคำ.pdf
 269 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะจัดทำ (unit cost) เรียน ผอ.รพ.โนนสูง 08 ธ.ค. 2558 ขอเชิญประชุมคณะจัดทำ(unit cost) รพ.โนนสูง.pdf
 270 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะจัำดทำ (unit cost) เรียน ผอ.รพลำทะเมนชัย 08 ธ.ค. 2558 ขอเชิญประชุมคณะจัดทำ(unit cost) รพ.ลำทะเมนชัย.pdf
 271 เรื่อง ขอส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินงานประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ เรียน ผอ.รพมหาราช ผอ.รพ.ปากช่องนานา ผอ.รพเทพรัตน์ และผอ.รพช.ทุกแห่ง 04 ธ.ค. 2558 ขอส่งหนังสือรายงานผลประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘.pdf
 272 เรียน รพท. รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิผ่าน Web Service ด้วยบัตร Smart Card 04 ธ.ค. 2558 แจ้งเปลี่ยนระบบเข้าตรวจสอบสิทธิ.pdf
 273 เรียน รพท. รพช.ทุกแห่ง เรื่อง สำรวจรายชื่อโรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงสิทธิประกันสุขภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยี JMS 04 ธ.ค. 2558 สำรวจรายชื่อเข้าร่วมโครงการJMS.pdf
 274 เรื่อง แจ้งปิดงวด และเร่งรัดการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง เรียน ผอ.รพ.มหาราช ผอ.รพปากช่องนานา ผอ.รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ผอ.รพช.ทุกแห่ง 04 ธ.ค. 2558 แจ้งปิดงวดและเร่งรัดการส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง.pdf
 275 เรียน รพ.มหาราช รพท. รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือแนวทางการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกุล่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี 24 พ.ย. 2558 ส่งหนังสือแนวทางพิสูจน์ต่างด้าวต่ำกว่า18ปี.pdf
 276 เอกสารทั้งหมดพร้อมทั้ง Template ที่เกี่ยวข้องกับ CPP 24 พ.ย. 2558 เกี่ยวกับระบบข้อมูล CPP.zip
 277 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ประชุมติดตามการบันทึกข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ และคู่สัญญาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Contracting Provider Profile ปีงบประมาณ 2559 19 พ.ย. 2558 ประชุมติดตามการบันทึกข้อมูลCPP.pdf
 278 เรียน ผอ.รพ.ปากช่องนานา ผอ.รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ผอ.รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลกลุ่ม น.ร.ที่กระทรวงศึกษาธิการให้สิทธิด้านการศึกษา 17 พ.ย. 2558 ตรวจสอบกลุ่มนักเรียนท่มีปัญหา.rar
 279 เรียน ผอ.รพ.มหาราช ผอ.รพปากช่องนานา ผอ.รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา และผอ.รพทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินงานบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 16 พ.ย. 2558 ส่งหนังสือผลการดำเนินงานบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ.pdf
 280 เรียน ผอ.รพ.มหาราช ผอ.รพ.ปากช่องนานา ผอ.รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา และผอ.รพชทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการส่งข้อมูลเบิกชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2559 16 พ.ย. 2558 แจ้งข้อมูลขอเบิกชดเชยปัญหาสถานะและสิทธิปี59.pdf
 281 เรียน รพ.มหาราช รพท. รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การรายงานข้อมูลศักยภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ 05 พ.ย. 2558 การให้รายงานCMIกระทรวง.pdf
 282 โปรแกรม DRGindex5.1 update วันที่ 18 มี.ค.58 04 พ.ย. 2558 โปรแกรม DRGsIndex_18มีค58.zip
 283 เรียน ผอ.รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ผอ.รพ.ปากช่องนานา ผอ.รพช.ทุำกแห่ง 04 พ.ย. 2558 ติดตามสำรวจ การลงทะเบียนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่เคยทำบัตรประกันสุขภาพ.pdf
 284 เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สำรวจผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพประชากรต่างด้าว 03 พ.ย. 2558 ส่งแบบสำรวจผลกระทบบริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว.pdf
 285 เรียน ผอ.รพ.มหาราช นม.ผอ.รพ.เทพรัตน์ นม. ผอ.รพ.ปากช่องนานา และรพชทุกแห่ง เรื่อง แนวนทางดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว จ.นม.ปี58 26 ต.ค. 2558 ดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวจ.นม.ปี58.pdf
 286 เรียน ผจ.บ.คาร์กิลมีทส์ไทยแลนด์ เรื่อง จัดทำแผนภาคีเครือข่ายแรงงานต่างด้าว 22 ต.ค. 2558 จัดทำแผนภาคีเครือข่ายประชากรต่างด้าว.pdf
 287 ผอ.รพ.มหาราช ผอ.รพ.เทพรัตน์ ผอ.รพ.ปากช่องนานา รพช.ทุกแห่ง เรือง แจ้งแนวทางประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 22 ต.ค. 2558 แจ้งแนวทางต่างด้าว1.pdf
 288 ผอ.รพ.มหาราช ผอ.รพ.เทพรัตน์ ผอ.รพ.ปากช่องนานา รพช.ทุกแห่ง เรื่อง เบิกชดเชยทางการแพทย์ปีงบประมาณ 2558 22 ต.ค. 2558 เบิกชดเชยทางการแพทย์ปีงบประมาณ 2558.pdf
 289 เรียน รพช. รพท.ทุกแห่ง เรื่อง การต่ออายุสิทธิย่อยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นการชั่วคราว 22 ต.ค. 2558 ต่ออายุท720001.pdf
 290 ผอ.รพ.ครบุรี เสิงสาง โชคชัย ด่านขุนทด โนนไทย ขามสะแกแสง ปักธงชัย พิมาย สูงเนิน ปากช่องนานา หนองบุญมาก วังน้ำเขียว เมือยาง เทพรัตน์นครราชสีมา 22 ต.ค. 2558 แจ้งค่าชดเชย(IPD)ต่างด้าว.pdf
 291 แบบฟอร์ม Fixed Cost และค่ายา ปี 2558 12 ต.ค. 2558 แบบฟอร์ม Fixed Cost ปี 58.xls
 292 ขอข้อมูลค่าใช้จ่าย Fixed Cost และค่ายา ปี 2558 12 ต.ค. 2558 Fixed Cost ปี 58.pdf
 293 (ร่าง)แนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพและและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าว จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๙ 22 ก.ย. 2558 ร่าง แนวทางการดำเนินงานต่างด้าว59 .doc
 294 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การโอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สำรวจและลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2558 28 ส.ค. 2558 การโอนเงินสำรวจปัญหาสถานะและสิทธิ.zip
 295 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ติดตามประเมินผลการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีผู้ป่วยใน(CMI)ของโรงพยาบาล ตามตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข (KPI) ปี 2558 11 ส.ค. 2558 ติดตามCMIตามKPI58.pdf
 296 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มประชากรต่างด้าว (อสต.) 06 ส.ค. 2558 เชิญอยรมอสตรพ.pdf
 297 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มประชากรต่างด้าว (อสต.) 06 ส.ค. 2558 เชิญอบรมอสตสสอ.pdf
 298 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขการวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ(Unit Cost)จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2/2558 06 ส.ค. 2558 การประเมินunitcost2_58.pdf
 299 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขหน่วยบริการมีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2 06 ส.ค. 2558 การประเมินต้นทุนไม่เกินเกณฑ์2_58.pdf
 300 เรียน รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกอำเภอ เรื่อง การจ่ายเงินประกันสังคมเป็นค่าตอบแทนหน่วยบริการ 24 ก.ค. 2558 การจ่ายเงินประกันสังคมเป็นค่าตอบแทนของหน่วยบริการ23-7-58.pdf
 301 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเขิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559 15 ก.ค. 2558 ส่งตรวจประเมินขึ้นทะเบียนรพช.zip
 302 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเขิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559 15 ก.ค. 2558 ส่งตรวจประเมินขึ้นทะเบียนสสอ.zip
 303 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง ศูนย์อนามัยที่ 5 เรื่อง แจ้งการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยใน IPD บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปี 2555 14 ก.ค. 2558 แจ้งโอนเงินIPDต่างด้าวปี55.pdf
 304 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง รพ.ค่ายสุรนารี ศูนย์อนามัยที่ 5 เรื่อง แจ้งการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยใน IPD บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปี 2554 14 ก.ค. 2558 แจ้งโอนเงินIPDต่างด้าวปี54.pdf
 305 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 14 ก.ค. 2558 แจ้งโอนเงินIPDปัญหาสถานะฯ57.pdf
 306 วิทยุแจ้งให้ รพช.ทุกแห่ง มารับแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเข้าถึงสิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 08 ก.ค. 2558 วิทยุแผ่นพับสถานะและสิทธิ.pdf
 307 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรหัสการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีเด็กป่วย 08 ก.ค. 2558 แจ้งเปลี่ยนแปลงชดเชยเบิกเด็ก.pdf
 308 เรียน ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ผอ.รพช.ทุกแห่ง ผอ.รพ.โคราชเมโมเรียล ผอ.รพ.โกลเดนเกท ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี ผอ.รพ.กองบิน 1 สสอ.ทุกอำเภอ ผอ.ศูนย์แพทย์ชุมชนทุกแห่ง คลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย คลินิกชุมชนอบอุ่นปากช่อง 1 ศูนย์การแพทย์ มทส. นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหน่วยบริการและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2559 29 มิ.ย. 2558 นม 0032.005-ว1255 29-06-58.pdf
 309 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง และ สสอ.ทุกอำเภอ เรื่อง กาารให้สิทธิ(คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม และการจัดการสถานะและสิทธิในบริการสาธารณสุขของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งระบบ 29 มิ.ย. 2558 นม 0032.005-ว1254 29-06-58.pdf
 310 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งโอนเงินงบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ 2557 สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 29 มิ.ย. 2558 นม 0032.005-ว1257 29-06-58.pdf
 311 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง และ ศูนย์แพทย์ชุมชนทุกแห่ง เรื่อง ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา 17 มิ.ย. 2558 นม.0032.005-ว.1186-170658.pdf
 312 ผอ.รพม.รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกอำเภอ เรื่อง สรุปผลการประชุม คทง.หลักประกัน ครั้งที่ 5/2558 17 มิ.ย. 2558 สรุปผลการประชุม คทง.หลักประกันครั้งที่ 5.pdf
 313 รพ.มหาราช/รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี 2558 04 มิ.ย. 2558 นม 0032.005-ว1035ลว040658.pdf
 314 สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี 2558 04 มิ.ย. 2558 นม 0032.005-ว1037ลว040658.pdf
 315 รพช./สสอ.ทุกแห่ง ส่งหนังสือประสานความร่วมมือในการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มประชากรต่างด้าว กับนายจ้าง/สถานประกอบการ 04 มิ.ย. 2558 นม 0032.005-ว1034ลว040658.pdf
 316 รพช/สสอ.ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการเรื่องเรียน ความขัดแย้งในเขตสุขภาพ 04 มิ.ย. 2558 สธ0218-11190ลว21052558.pdf
 317 เรียน ผอ.รพ.มหาราช ผอ.รพช.ทุกแห่ง และ สสอ.ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับคนต่างด้าว 03 มิ.ย. 2558 นม.0032.005-ว3296.pdf
 318 เรียน ผอ.รพ.มหาราช ผอ.รพช.ทุกแห่ง และ สสอ.ทุกอำเภอ เรื่อง การให้สิทธิ(คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม และการจัดการสถานะและสิทธิในบริการสาธารณสุขของบุคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งระบบ 03 มิ.ย. 2558 นม.0032.005-ว1024 การให้สิทธิ.pdf
 319 เรียน ผอ.รพ.มหาราช และ รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การออกใบรับรองแพทย์ให้แก่คนต่างด้าว เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเพื่อรับการรักษาพยาบาล 03 มิ.ย. 2558 นม.0032.005-ว10203.pdf
 320 เรียน ผอ.รพ.มหาราช และ รพช.ทุกแห่ง เรื่อง สรุปผลงานการให้บริการผู้ป่วยใน 2 ไตรมาส ปี 2558 27 พ.ค. 2558 นม 0032.005-ว965 สรุปผลการให้บริการผู้ป่วยใน.pdf
 321 เรียน ผอ.รพม.รพช.สสอ. เรื่องขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 21 พ.ค. 2558 แบบสอบถาม.zip
 322 เรียน ผอ.รพ.มหาราช และ รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งปิดงวดและเร่งรัดการส่งข้อมูลเพื่อเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 21 พ.ค. 2558 นม 0032.005-ว928.pdf
 323 แบบฟอร์มรายละเอียดการจัดตั้งเครือข่าย 18 พ.ค. 2558 แบบฟอร์รายละเอียดการจักตั้งเครือข่าย.pdf
 324 ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการUnitcostครั้งที่ 2 ปี2558 วันที่19พค58 12 พ.ค. 2558 nm0032.005-ว862ลว120558.pdf
 325 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว 11 พ.ค. 2558 แนวทางอสต.pdf
 326 รายการรหัสประเภทสิทธิหลัก (MainInscl) และ รหัสประเภทสิทธิรอง (Inscl) ตามตารางของ สปสช. 08 พ.ค. 2558 right.zip
 327 เรียน รพ.มหาราช รพช. สสอ. ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนเงินที่ CUP ต้องชำระหนี้ตามกิจกรรม 08 พ.ค. 2558 แจ้งข้อมูลเงินที่ CUP ต้องชำระหนี้ตามกิจกรรม.pdf
 328 การรับเงินและการจ่ายเงินสนับสนุนเงินกองกลางให้ CUP ตามกิจกรรมที่ทำทั้งจังหวัด 07 พ.ค. 2558 การรับ-จ่าย สนับสนุนเงินกองกลางให้ CUP ปี 58.pdf
 329 แจ้งข้อมูลสนับสนุนเงินกองกลางให้ CUP ตามกิจกรรมที่ทำทั้งจังหวัด 07 พ.ค. 2558 สนับสนุนเงินกองกลางให้ CUP ปี 58.pdf
 330 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง ค่ายสุรนารี กองบิน 1 เทศบาลนครนครราชสีมา โคราชเมโมเรียล โกลเดนเกท เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3 และ 4 20 เม.ย. 2558 สรุปประชุมคทงปกจนมปี58_3และ4.pdf
 331 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข มาตรการและแนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 20 เม.ย. 2558 ประกาศมาตการแนวทางต่างด้าวปี58.pdf
 332 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง เสนอรายงานการเสียชีวิตของชาวพม่าที่ปรากฏในสื่อต่างประเทศ 20 เม.ย. 2558 การเสนอข่าวพม่าเสียชีวิต.pdf
 333 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขหน่วยบริการมีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน ปีงบประมาณ 2558 20 เม.ย. 2558 ประเมินหน่วยบริกาต้นทุนไม่เกินเกณฑ์ปี58.pdf
 334 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การประเมินผลการดำเนินานตามตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขวิเคราะห์ต้นุทนหน่วยบริการ (Unit Cost) จ.นครราชสีมา ปีงบประมาณ 58 20 เม.ย. 2558 ประเมินผลunitcostปี58.pdf
 335 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง ศูนย์แพทย์ทุกแห่ง เรื่อง การขอสนับสนุนงบประมาณจากกองกลาง ของ CUP ที่คาดว่าจะขาดสภาพคล่องทางการเงิน 17 เม.ย. 2558 การขอสนับสนุนงบจากกองกลาง ปี 58.pdf
 336 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2558 17 เม.ย. 2558 แจ้งจัดสรรเงิน UC ปี 58.pdf
 337 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งสรุปผลตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในเพื่อประเมินตามตัวชี้วัดจังหวัดนครราชสีมา ปี 2558 (KPI) 17 เม.ย. 2558 แจ้งสรุปผลการตรวจเวชระเบียน.pdf
 338 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งโอนเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขึ้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2558 09 เม.ย. 2558 แจ้งโอนเหมาจ่ายรายหัวผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ58.pdf
 339 เรียน รพช.ทุกแห่ง แนวทางการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา กรณีผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยถึงวันที่ 31 มี.ค.59 03 เม.ย. 2558 แนวทางตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่หมด31มีค58.pdf
 340 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง รายชื่อเด็กต่างด้าวอายุเกิน 7 ปี 30 มี.ค. 2558 รายเด็กต่างด้าวอายุเกิน7ปี.zip
 341 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุม Unit Cost ของเขตบริการสุขภาพที่ 9 ชัยบุรินทร์ 27 มี.ค. 2558 เชิญประชุมunitcost7เมย.pdf
 342 เรียน รพ.กองบิน 1 รพ.ค่ายสุรนารี รพ.โคราชเมโมเรียล รพ.โกลเดนเกท รพ.ม.เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดคุรภาพผลการบริการที่ประชาชนได้รับจากการคุ้มครองผู้บริโภค(การดำเนินงานคุ้มครองสิทธิ)ปีงบประมาณ 2558 26 มี.ค. 2558 เการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิรัฐนอกสังกัดปี58.pdf
 343 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2558 17 มี.ค. 2558 แจ้งจันสรรเงินปัญหาสถานะและสิทธิปี58.pdf
 344 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดคุรภาพผลการบริการที่ประชาชนได้รับจากการคุ้มครองผู้บริโภค(การดำเนินงานคุ้มครองสิทธิ)ปีงบประมาณ 2558 12 มี.ค. 2558 แนวทางดำเนินคุ้มครองสิทธิปี58.pdf
 345 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง รายงานผลการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกับแรงงานต่างด้าวที่จะครบกำหนดระยะเวลาการผ่อนผัน วันที่ 31 มีนาคม 2558 06 มี.ค. 2558 หนังสือหารือต่างด้าว.pdf
 346 00643-เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ให้หน่วยบริการประจำสำรวจและกรอกข้อมูล Fixed Cost ของ รพ.สต.ในเครือข่ายทั้งปี และประชากร UC ณ 31 ต.ค.57 ของ รพ.ส.ต. 03 มี.ค. 2558 วิทยุ fixed cost และ ปชก.zip
 347 มาตรฐานการดำเนินงาน "ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ" ในหน่วยบริการ 03 มี.ค. 2558 มาตรฐานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ.pdf
 348 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งแฟ้มเวชระเบียนตรวจสอบเพื่อประเมินตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) จ.นครราชสีมา ปี 2558 18 ก.พ. 2558 ส่งแฟ้มเวระเบียน58.pdf
 349 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ Unit Cost ของโรงพยาบาล ปี 2558 ครั้งที่ 2 (ข้อมูล ต.ค.56 - ก.ย.57) 13 ก.พ. 2558 เชิญอบรมunitcost2_ปี58.pdf
 350 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ติดตามการส่งข้อมูลการให้บริการเพื่อขอเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 12 ก.พ. 2558 ติดตามปัญหาสถานะและสิทธิปี57.pdf
 351 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนบริการด้วยวิธี Quick Method 11 ก.พ. 2558 วิเคราะห์ด้วยวิธีquickmethodปี58.pdf
 352 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ปี 2558 05 ก.พ. 2558 ประเมินFAIปี58.pdf
 353 ตัวอย่างหนังสือนำส่งรายงาน CMI 04 ก.พ. 2558 ตัวอย่างส่งcmi1.pdf
 354 Fileอบรม การวิเคราะห์ CMI 58 04 ก.พ. 2558 อบรมCMkoratI58.rar
 355 เรียน รพช.ทุกแห่ง วิทยุด่วน ขอข้อมูลผู้ป่วยต้องขัง 02 ก.พ. 2558 วิทยุข้อมูลผู้ต้องขัง.pdf
 356 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้างมนุษย์ระดับอำเภอ 02 ก.พ. 2558 แต่งตั้งกกต่างด้าวระดับอำเภอ.pdf
 357 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด และ CUP 28 ม.ค. 2558 เชิญอบรมCFOจังหวัดCUP.pdf
 358 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าว จ.นครราชสีมา ปี 2558 22 ม.ค. 2558 แจ้งแนวทางต่างด้าวปี58.pdf
 359 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งหนังสือกฎกระทรวงการคลังกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น 22 ม.ค. 2558 แจ้งกำหนดความเสียหายเบื้องต้น.pdf
 360 แจ้งให้ รพ.ทุกแห่ง เตรียมการจัดทำต้นทุนUnitCostปี2558โดยใช้โปรแกรมที่จังหวัดนครราชสีมากำหนด 19 ม.ค. 2558 mn0032-005-ว107.pdf
 361 ไฟล์ license ต่ออายุของมหาดไทย สำหรับโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ 15 ม.ค. 2558 ไฟล์ต่ออายุ_License exp_ 2016.zip
 362 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ของโรงพยาบาล 14 ม.ค. 2558 แนวทางCMI58.pdf
 363 เรียน ผอ.รพมหาราช และ รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัตติการการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการ 14 ม.ค. 2558 nm0032-005-ว52.pdf
 364 เรียน ผอ.รพ.มหาราช และ รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ(Unit cost) จังหวัดนครรราชสีมา ปีงบประมาณ 2558 (ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556-กันยายน 2557) 14 ม.ค. 2558 nm0032-005-ว51.pdf
 365 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง ค่ายสุรนารี กองบิน 1 ส่งเสริมสุขภาพ โคราชเมโมเรียล โกลเดนเกท เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบันทึกเวชระเบียน (ฉบับปรับปรุง) 07 ม.ค. 2558 อบมเวชระเบียน.pdf
 366 เรียน รพ.มหาราช ค่ายสุรนารี จิตเวช ชุมพวง สูงเนิน ครบุรี บัวใหญ่ หนองบุญมาก โคราชเมโมเรียล เทศบาล สสอ.เมือง จักราช พิมาย ปากช่อง และขามทะเลสอ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพ จ.นม.ปี 2558 ครั้งที่ 2 06 ม.ค. 2558 สรุปประชุมคทงปกจนมปี58_2.pdf
 367 ไฟล์อบรมแรงงานต่างด้าว วันที่ 19 ธ.ค.57 24 ธ.ค. 2557 อบรมต่างด้าว191257.rar
 368 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost) จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2558 15 ธ.ค. 2557 ประชุมunitcost58.pdf
 369 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอรายชื่อและรูปถ่าย เพื่อจัดตั้งเครือข่าย และทำทะเบียนเครือข่ายงานคุ้มครองสิทธิ จังหวัดนครราชสีมา 09 ธ.ค. 2557 ขอรายชื่อเครือข่าย.pdf
 370 เรียน รพ.ค่ายสุรนารี กองบิน 1 โคราชเมโมเรียล เดอะโกลเดนเกท เทศบาลนครนครราชสีมา ศพช.ทุกแห่ง กาชาด 4 คอช.มหาชัย เรื่อง ขอข้อมูลประชากร P&P Non UC ในพื้นที่รับผิดชอบ 08 ธ.ค. 2557 ขอข้อมูลnonuc.pdf
 371 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การโอนเงินค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 03 ธ.ค. 2557 โอนเงินต่างด้าว.pdf
 372 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบบริการด้านสาธารณสุขในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจังหวัดนครราชสีมา ปี 2558 02 ธ.ค. 2557 เชิญอบรมต่างด้าว_รพช.pdf
 373 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบบริการด้านสาธารณสุขในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจังหวัดนครราชสีมา ปี 2558 02 ธ.ค. 2557 เชิญอบรมต่างด้าว_สสอ.pdf
 374 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมแนวทางดำเนินงานประกันสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดนครราชสีมา ปี 2558 02 ธ.ค. 2557 เชิญอบรมปัญหาสถานะและสิทธิปี58.pdf
 375 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งข้อมูลผลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อการตรวจยืนยันและดูแลสุขภาพ 28 พ.ย. 2557 ส่งข้อมูลตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว.zip
 376 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2557 28 พ.ย. 2557 แนวทางคืนสิทธิผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิปี57.pdf
 377 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง หนังสือเวียนการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลระยอง 28 พ.ย. 2557 หนังสือจากระยอง.pdf
 378 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับชดเชยค่าบริการ ปีงบประมาณ 2558 28 พ.ย. 2557 แจ้งเลื่อนชี้แจงชดเชย.pdf
 379 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง การให้บริการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยคณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 27 พ.ย. 2557 รักษาผู้ป่วยงานกีฬาแห่งชาติโคราชเกมส์.pdf
 380 เรียน ผอ.รพม. รพช. สสอ. ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งข้อมูลการจักสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) จัดสรรจริง ปี 2557 26 พ.ย. 2557 จัดสรรเงิน UC ปี 57.PDF
 381 เรียน รพช. สสอ. ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุน Fixed cost ของ สสอ.และ รพ.สต.ปีงบประมาณ 2558 24 พ.ย. 2557 ส่งหลักเกณฑืfixcostสสอรพสตปี58.pdf
 382 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติระบบส่งต่อผู้ป่วย (Refer) ของจังหวัดนครราชสีมา และหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติระบบการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้าม CUP ปีงบประมาณ 2558 24 พ.ย. 2557 แจ้งแนวทางReferปี58.pdf
 383 สรุปการตรวจสอบชดเชยค่าบริการผู้ป่วยนอกข้ามCUPปี2557 21 พ.ย. 2557 mn0032.005_ว2284_211157.pdf
 384 แจ้ง รพม./รพช.ทุกแห่ง เรื่อง tempate สำหรับคีย์ข้อมูล planfin 58 13 พ.ย. 2557 Manual_plan58.zip
 385 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2558 12 พ.ย. 2557 การจัดทำแผนplanfinปี58.pdf
 386 เพิ่มเติม แบบฟอร์มข้อมูลค่าใช้จ่าย Fixde Cost และค่ายาฯ ปี 2557 29 ต.ค. 2557 แบบฟอร์ม ปี 57.xls
 387 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอข้อมูลค่าใช้จ่าย Fixed Cost cและค่ายา ที่สนับสนุน รพ.สต. ปีงบประมาณ 2557 29 ต.ค. 2557 ขอข้อมูล Fixed Cost และค่ายาฯ.PDF
 388 เรียน รพ.สีคื้ว โนนสูง ด่านขุนทด ปากช่องนานา สูงเนิน เทพรัตน์ฯ โชคชัย จักราช เรื่อง ตารางเวรแพทย์ประจำศูนย์ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว เดือน ตุลาคม 2557 24 ต.ค. 2557 ตารางเวรแพทย์ตค.pdf
 389 เรียน ผอ.รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา จักราช โนนสูง ขามสะแกแสง ขามทะเลสอ หนองบุญมาก แก้งสนามนาง วังน้ำเขียว ลำทะเมนชัย พระทองคำ เรื่อง เร่งรัดติดตามการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้ามCUP ภายในจังหวัดปีงบประมาณ 2556 (ส.ค.55-มิย56) ครั้งที่ 2 16 ต.ค. 2557 เร่งรัดOPDข้ามCUP56ครั้งที่2.pdf
 390 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กรณี ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและการใช้ยาบัญชี จ(2) 30 ก.ย. 2557 เบิกจ่ายstp.PDF
 391 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง เร่งรัดการส่งข้อมูลการให้บริการเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูงกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว 24 ก.ย. 2557 เร่งรัดคชจสูงต่างด้าว.PDF
 392 ขอเชิญอบรมสรุปการวินิจฉัยโรค วันที่ 15-16 กย 57 10 ก.ย. 2557 กำหนดประชุม.rar
 393 แจ้งการปรับเปลี่ยนรอบการเกิดสิทธิและหมดสิทธิเบิกจ่ายตรวของ อปท 03 ก.ย. 2557 สิทธิอปทจ่ายตรง.PDF
 394 แจ้ง รพ.ทุกแห่ง ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอบรมUnitCostปี2558 วันื้17กย57 03 ก.ย. 2557 อบรมunitcost170857.PDF
 395 แจ้งตารางเวรแพทย์และจนท.ในการออกปฎิบัติงานศูนย์OneStopServiceถึง30 กย 57 01 ก.ย. 2557 OnestopService300957.rar
 396 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แบบฟอร์มสำรวจชาวต่างประเทศที่ไม่ใช่แรงงานต่างด้าว(กัมพูชา ลาว พม่า)ส่งภายในวันที่ 1 ก.ย.57 26 ส.ค. 2557 แบบสำรวจฝรั่งต่างด้าว.xlsx
 397 เรียน รพช. สสอ. เรื่อง วิทยุด่วน การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 26 ส.ค. 2557 วิทยุ1.pdf
 398 เรียน สสอ. รพช. แจ้งตารางเวร แพทย์ จนท. ออกปฏิบัติงานศูนย์ One Stop Service เริ่ม 4 สค. 57 เป็นต้นไป 01 ส.ค. 2557 ตารางเวร แพทย์ จนท.OneStopService.rar
 399 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ แจ้งตารางเวรปฏิบัติงานใหม่ล่าสุด โดยเริ่มปฏิบัติงานวันใด ทางจังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 31 ก.ค. 2557 ผังและตารางการปฏิบัติงานศูนย์ต่างด้าวonestopservice(ล่าสุด).zip
 400 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยในเพื่อประเมินตัวชี้วัดจังหวัดนครราชสีมา ปี 2557 (KPI) 22 ก.ค. 2557 แจ้งผลเวชระเบียนปี57.pdf
 401 เรียน ผอ.รพม. รพช. สสอ. ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งข้อมูลการจักสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว ปิดงวด ปี 2556 16 ก.ค. 2557 ปิดงวด ปี 56 แจ้ง CUP.PDF
 402 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง ค่ายสุรนารี กองบิน 1 ส่งเสริมสุขภาพ โคราชเมโมเรียล โกลเดนเกท เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียนตามเกณฑ์ สปสช. 10 ก.ค. 2557 เชิญอบรมการบันทึกเวชระเบียนสปสช.pdf
 403 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค ในแรงงานต่างด้าว 10 ก.ค. 2557 แผนPPต่างด้าว.pdf
 404 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด และ CUP 09 ก.ค. 2557 เชิญอบรมCFOระดับจังหวัดและCUP_สสอ.pdf
 405 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด และ CUP 09 ก.ค. 2557 เชิญอบรมCFOระดับจังหวัดและCUP_รพช.pdf
 406 เรียน รพช. สสอ. ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งคำสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 01 ก.ค. 2557 ส่งคำสั่งกกขึ้นทะเบียน.pdf
 407 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งแฟ้มเวชระเบียนตรวจสอบเพื่อประเมินตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) จ.นครราชสีมา ปี 2557 23 มิ.ย. 2557 ส่งแฟนเวชระเบียนประเมินKPIปี57.pdf
 408 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรม 20 มิ.ย. 2557 อบรมกองทุนตำบล รพช..PDF
 409 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรม 20 มิ.ย. 2557 อบรมกองทุนตำบล สสอ..PDF
 410 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ unit cost ของโรงพยาบาล ปี 2557 ครั้งที่ 4 20 มิ.ย. 2557 อบรมunitcost57ครั้งที่4.pdf
 411 เรียน รพช. สสอ. ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณในการตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2558 20 มิ.ย. 2557 จัดสรรงบประเมินขึ้นทะเบียน58.pdf
 412 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง เปิดบัญชีประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนี้เข้าเมือง 19 มิ.ย. 2557 เปิดบัญชีต่างด้าว.pdf
 413 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งโอนเงินบริการสาธารณสุขสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ประจำปีงบประมาณ 2556 (ปิดงวดสิ้นสุดปีงบประมาณ 2556) 16 มิ.ย. 2557 แจ้งโอนเงินผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิปีงบ56ปิดงบ.pdf
 414 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การรายงานข้อมูลศักยภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลใจสถานบริการสุขภาพ (CMI) 13 มิ.ย. 2557 รายงานCMIกระทรวง_.pdf
 415 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง และ สสอ.ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 11 มิ.ย. 2557 แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุน.PDF
 416 เรียน ผอ.รพม. ,รพช ทุกแห่ง เรื่อง การจำหน่ายบัตรประกันสุขภาพและรายงานผลการดำเนินงานสุขภาพแรงงานต่างด้าว 09 มิ.ย. 2557 การจำหน่ายบัตรประกันสุขภาพฯ.pdf
 417 ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยนอกและAdjRWไตรมาส2/57 05 มิ.ย. 2557 ข้อมูลผู้ป่วยนอกและAdjRWไตรมาส2-57.rar
 418 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอยกเลิกการประชุมการตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2558 02 มิ.ย. 2557 ยกเลิกประชุมตรวจระเมิน_สสอ.pdf
 419 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอยกเลิกการประชุมการตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2558 02 มิ.ย. 2557 ยกเลิกประชุมตรวจระเมิน_รพช.pdf
 420 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิเคราะห์ประเมินศักยภาพของโรงพยาบาลตามดัชนีผู้ป่วยใน(CMI)ปีงบประมาณ2557 02 มิ.ย. 2557 ขอเลื่อนอบรม.pdf
 421 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุม CMI 27 พ.ค. 2557 ประชุมCMI12มิย57.pdf
 422 เรียน รพช. และ ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2558 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม 27 พ.ค. 2557 แนวทางประเมินหน่วยบริการUCปี58รพช.zip
 423 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2558 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม 27 พ.ค. 2557 แนวทางประเมินหน่วยบริการUCปี58สสอ.zip
 424 เรียน CUP 11 แห่ง บ้านเหลื่อม ขามสะแกแสง ขามทะเลสอ แก้งสนามนาง โนนแดง วังน้ำเขียว เมืองยาง ลำทะเมนชัย พระทองคำ เทพรัตน์ และเฉลิมพระเกียรติ เรื่องขอข้อมูลเงินเดือนกลุ่ม Hardship 23 พ.ค. 2557 แบบฟอร์มเงินเดือนกลุ่ม Hardship.xls
 425 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง เร่งรัดติดตามการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกข้าม CUP ภายในจังหวัดนครราชสีมาปีงบประมาณ 2556 (สค.55-มิย.56) 21 พ.ค. 2557 เร่งรัดชดเชยOPDข้ามCUPสค55-มิย56.pdf
 426 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี 21 พ.ค. 2557 แก้ปัญหาต่างด้าวจ้าง4ปี.pdf
 427 เอกสารมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 5 ด้าน 20 พ.ค. 2557 มาตรฐานดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน5ด้านpdf.pdf
 428 เรียน รพช. สสอ. ทุกแห่ง เรื่อง ทบทวนคำสั่งทีมตรวจประเมินขึ้นหน่วยบริการและจัดเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิปี 2558 14 พ.ค. 2557 ทบทวนจัดเครือข่ายบริการปี58.zip
 429 โปรแกรม NhsoAuthen 3.0 เพื่อใช้งานตรวจสอบสิทธิด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด 12 พ.ค. 2557 NHSOAuthen3.0.rar
 430 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดซื้อยา ARV และเวชภัณฑ์สำหรับประกันสุขภาพคนต่างด้าว 02 พ.ค. 2557 การจัดซื้อยาARV.pdf
 431 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ส่งประกาศรับสถานบริการเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ(ใหม่)ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2558 02 พ.ค. 2557 ประกาศขึ้นทะเบียนปี58.pdf
 432 ตัวอย่าง การคิดค่าแรงหน่วยบริการ 23 เม.ย. 2557 example_21-04-2557.zip
 433 ข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบข้อมูลค่าแรง 23 เม.ย. 2557 ข้อมูลเพิ่มเติม ค่าแรงหน่วยบริการ.pdf
 434 วิทยุ ให้ตรวจสอบข้อมูลค่าแรง 22 เม.ย. 2557 ตรวจสอบค่าแรง.zip
 435 เรียน ผอ.รพม. รพช.ทุกเห่ง ผอ.ศพช.ทุกแห่ง ให้ตรวจสอบข้อมูลค่าแรงหน่วยบริการเพื่อประกอบการจัดสรรงบ UC ปี 2557 21 เม.ย. 2557 ตรวจสอบค่าแรง.zip
 436 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการจัดสรรบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ 56 สำหรับกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 18 เม.ย. 2557 แจ้งจัดสรรเงินคงเหลือปัญหาสถานะและสิทธิ57.pdf
 437 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิปีงบประมาณ 2557 18 เม.ย. 2557 แจ้งการจัดสรรงบปัญหาสถานะและสิทธิ.pdf
 438 เรียน รพ.มหาราช รพช. สสอ. ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง การดูแลประชาชนที่ถูกปลดสิทธิจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 03 เม.ย. 2557 การดูแลผู้ที่ถูกตัดจากUC.zip
 439 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าว 31 มี.ค. 2557 หลักเกณฑ์ต่างด้าว57.pdf
 440 เรียน CUP ทุกแห่ง สรุปการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ OPD ข้าม CUP ภายในจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2556 (ส.ค.55 ถึง มิ.ย.56) 31 มี.ค. 2557 MN0032.005-ว631.pdf
 441 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอให้ส่งเงินค่าประกันสุขภาพคนต่างด้าว 18 มี.ค. 2557 แจ้งให้ส่งเงินต่างด้าว.zip
 442 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Unit Cost ปี 57 ครั้งที่ 3 17 มี.ค. 2557 อบรมทำunitcostครั้งที่3_28มีค57.pdf
 443 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง สรุปการตรวจสอบชดเชย OPD ข้าม CUP ในจังหวัดนครราชสีมาเดือน ส.ค.2555-ก.ค.2556 บัตรด้อยโอกาส ผู้ต้องขัง ผู้ป่วยไม่ทราบชื่อ จ.นม.ปี 57 17 มี.ค. 2557 สรุปชดOPDข้ามCUPสค55-กค56.pdf
 444 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติส่งต่อผู้ป่วย (refer) ของจังหวัดนครราชสีมาและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ OPDข้ามCUPปีงบประมาณ 2557 17 มี.ค. 2557 แจ้งแนวทางreferopdข้ามcupปี57.pdf
 445 ประกาศ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ กองทุนตำบล อปท. ปี 2557 14 มี.ค. 2557 ประกาศหลัเกณฑ์กองทุนตำบลปี57.pdf
 446 เรียน รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกอำเภอ ศพช.มะค่า ศีรษะละเลิง วัดบูรพ์ หัวทะเล เรื่อง ส่งหลักเกณฑ์และแนวทางสนับสนุน Fixed cost ของ สสอ.และรพ.สต.ปีงปบะมาณ 2557 14 มี.ค. 2557 หลักเกณฑ์fixcostสอปี57.pdf
 447 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง รพ.ค่ายสุรนารี กองบิน 1 โคราชเมโมเรียล เดอะโกลเดนเกท ส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน(แบบไขว้) ปี 2557 13 มี.ค. 2557 เชิญอบรมเวชระเบียนOPDIPD57.pdf
 448 ให้ รพม. และ รพช.ทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลบริการไตรมาส1/57 06 มี.ค. 2557 checkdata service2557Q1.xls
 449 เรียน โรงพยาบาลทุกแห่ง เรื่อง หนังสือแจ้งแนวทางการดำเนินงาน MRA P4P ปี 57 26 ก.พ. 2557 แนวทางMRAP4P57.zip
 450 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการหักเงินค่ายา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา รพช. ปี 2556 21 ก.พ. 2557 แจ้งหักเงินค่ายา ปี 56.pdf
 451 ไฟล์ update licent แก้ปัญหาโปรแกรม ucsearch 3 19 ก.พ. 2557 ไฟล์ต่อ_License_Manager_2557.zip
 452 เรียน รพช.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง วิทยุด่วนจากกระทรวงขอให้กรอกข้อมูลประชากรต่างด้าว 18 ก.พ. 2557 กรอกข้อมูลต่างด้าวปี56.zip
 453 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนหน่วบริการ Unit Cost ของโรงพยาบาล ปี 2557 ครั้งที่ 2 13 ก.พ. 2557 เชิญอบunitcostรพ21กพ57.pdf
 454 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง รพ.ค่ายสุรนารี กองบิน 1 โคราชเมโมเรียล โกลเดนเกท ส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนจังหวัดนครราชสีมา 12 ก.พ. 2557 ทบกกเวชระเบียน.pdf
 455 แบบขอ username password เข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิแบบใหม่ของ สปสช. (สิ่งที่ส่งมาด้วย3) 12 ก.พ. 2557 3_3.ตัวอย่างแบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งาน.pdf
 456 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง เชิญอบรมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2557 11 ก.พ. 2557 เชิญอบรมUC19-20กพ57_สสอ.pdf
 457 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง รพ.ค่ายสุรนารี กองบิน 1 จิตเวชฯ ส่งเสริมสุขภาพ เทศบาล โคราชเมโมเรียล โกลเดนเกท ศกพ.มทส. ศพช.ทุกแห่ง คอช.ทุกแห่ง เรื่อง เชิญอบรมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2557 11 ก.พ. 2557 เชิญอบรมUC19-20กพ57_รพช.pdf
 458 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการให้บริการต่างด้าว ปีงบประมาณ 2556-2557 31 ม.ค. 2557 วิทยุด่วนสรุปรับบริการต่างด้าวตค55-กย56.zip
 459 link ดาวน์โหลดโปรแกรม UCSearch Client 3 (สามารถใช้ Smart Card ได้) 30 ม.ค. 2557 ลิ้งค์ดาวน์โหลดโปรแกรมucsearchclient3.txt
 460 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งสรุปผลการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ปี 2556 29 ม.ค. 2557 แจ้งผลกองทุนตำบลปี56.pdf
 461 ขอให้ รพ.จัดเตรียมแฟ้มเวชระเบียนและส่งไปยัง สปสช.เขต 9 นครราชสีมา ภายใน 18 ก.พ.2557 29 ม.ค. 2557 ตรวจสอบเวชระเบียน57สปสช.rar
 462 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ Unit Cost ของโรงพยาบาลปี 2557 27 ม.ค. 2557 อบรมunitcost31มค57.pdf
 463 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอกส่งต่อข้ามจังหวัด (OP Refer) งวดเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2556 23 ม.ค. 2557 แจ้งสรรเงินOPreferมิยสค56.pdf
 464 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอกส่งต่อข้ามจังหวัด (OP Refer) งวดเดือนพฤษภาคม 2556 23 ม.ค. 2557 แจ้งสรรเงินOPreferพค56.pdf
 465 แบบฟอร์มเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ทร 1/1 22 ม.ค. 2557 programupdate119_1.pdf
 466 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง รพ.กองบิน 1 รพ.ค่ายสุรนารี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ โกลเดนเกท โคราชเมโมเรียล เรื่อง แจ้งเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการหน่วยบริการรับส่งต่อ (P4P)ปี 2557 และการโอนเงินงวดที่ 1 21 ม.ค. 2557 แจ้งเกณฑ์P4Pหน่วยส่งต่อ57.zip
 467 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลการวิเคราะห์ดัชนีผู้ป่วยใน Case Mix Index ปีงบประมาณ 2557 20 ม.ค. 2557 เปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลCMI57.pdf
 468 เรียน ผอ.รพม. ผอ.รพช.ทุกแห่ง ผอ.ศพช.ทุกแห่ง ขอข้อมูลค่าแรงหน่วยบริการ ปี 2557 16 ม.ค. 2557 แบบฟอร์ม คชจ. ค่าแรง ปี 57.zip
 469 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการปรับปรุงระบบลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 14 ม.ค. 2557 แจ้งปรับปรุงจ่ายตรงอปท.pdf
 470 License ของกรมการปกครองต่ออายุการอ่าน Smart Card โปรแกรม UCSearch Client สำหรับปี 2557 10 ม.ค. 2557 130338130144218750_License2557.rar
 471 เรียน รพ.มหาราช รพช. ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการปรับปรุงระบบทะเบียนเบิกจ่ายตรงของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 10 ม.ค. 2557 แจ้งเปลี่ยนลงทะเบียนอปท.pdf
 472 License ของกรมการปกครองต่ออายุการอ่าน Smart Card โปรแกรม UCSearch Client 07 ม.ค. 2557 update_License_ Manager_2556.zip
 473 เรียน รพช. สสอ. ศพช. หน่วยบริการทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการปรับปรุงทะเบียนเบิกจ่ายตรงของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 06 ม.ค. 2557 แจ้งการปรับปรุงท้องถิ่น57.pdf
 474 อบจ.นครราชสีมา แจ้งยกเลิกโครงการสวัสดิการฯ ให้ใช้ระบบจ่ายตรงของ สปสช. เริ่มตั้งแต่ 25 ธค.56 25 ธ.ค. 2556 วิทยุ อบจ.pdf
 475 แบบฟอร์ม Template ส่งข้อมูล CMI ทั้งของกระทรวง และ สสจ. 23 ธ.ค. 2556 แบบฟอร์มCMIสสจและกระทรวง.zip
 476 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอข้อมูลค่าใช้จ่าย fixed cost และค่ายา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา ที่สนับสนุน รพ.สต. ปีงบประมาณ 2556 19 ธ.ค. 2556 ขอข้อมูลfixcostรพสตปี56.zip
 477 แบบฟอร์มข้อมูลการจัดสรรงบของCUP ปี 56 ให้ผู้ตรวจ 09 ธ.ค. 2556 แบบฟอร์มข้อมูลการจัดสรรงบของCUP ปี 56ให้ผู้ตรวจ.xls
 478 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การวิเคราะห์ดัชนีผู้ป่วยใน CMI ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาปีงบประมาณ 2557 09 ธ.ค. 2556 การวิเคราะห์CMI57.pdf
 479 เรียน รพ.มหาราช รพช. ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินและกรอกข้อมูลให้บริการทางเว็บไซต์ http://hfo.cfo.in.th 09 ธ.ค. 2556 รายงานงบcfoที่เว็บ.pdf
 480 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง การบริหารเงินการคลังของหน่วยบริการโดยตัวชี้วัด FAI ปีงบประมาณ 2557 09 ธ.ค. 2556 การบริหารตัวชี้วัดFAI_57.pdf
 481 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติขอรับค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.) 29 พ.ย. 2556 แนวทางเบิกค่าไตวายเรื้อรังอปท.rar
 482 วิทยุด่วน เรื่อง การคีย์ข้อมูลผู้รับผิดชอบด้านการเงินการคลังและบัญชี เพิ่มเติมข้อ 2.6 ที่เว็บไซต์ http://planfin.cfo.in.th ขณะนี้สามารถเข้าคีย์ข้อมูลได้แล้ว 28 พ.ย. 2556 วิทยุคีย์เพิ่มข้อมูลบุคคล.pdf
 483 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล 25 พ.ย. 2556 แจ้งเข้าระบบตรวจสอบสิทธิ.pdf
 484 เรียน รพ.มหาราช รพช.และ สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการและแนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 และเป้าหมายดำเนินงาน 22 พ.ย. 2556 ซักซ้อมต่างด้าวปี56.pdf
 485 เรียน หน่วยบริกรทุกแห่ง วิทยุด่วนเรื่อง ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันสุขภาพและการเงินการคลัง ก่อนวันที่ 22 พ.ย.56 20 พ.ย. 2556 วิทยุด่วนคีย์รายงานcfo.pdf
 486 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ Unit Cost ของโรงพยาบาล ข้อมูลต้นทุนปี 2556 15 พ.ย. 2556 unitcost57.pdf
 487 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง การรายงานผลการให้บริการสาธารณสุขแก่กลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัวที่ไม่มีรายชื่อในทะเบียนบุคลากร อปท. ณ วันที่ใช้บริการ 05 พ.ย. 2556 รายงานท้องถิ่น57.pdf
 488 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำธุรกรรมเบิกจ่าย E-Claim และข้อมูล National Clearing House จ.นครราชสีมา ปี 2557 04 พ.ย. 2556 ประชุมอบรมชี้แจงเบิกe-claimปี57.pdf
 489 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ตรวจสอบและลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับพลทหารที่ปลดประจำการกลับคืนหน่วยบริการตามภูมิลำเนา 04 พ.ย. 2556 ส่งรายชื่อทหารเกณฑ์56.zip
 490 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (เฉพาะกิจการประมงทะเล) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 ส.ค.2556 30 ต.ค. 2556 อนุญาตต่างด้าวทำงานกรณีพิเศษ.pdf
 491 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพผลงานที่ประชาชนได้รับจากการคุ้มครองผู้บริโภค เขต 9 (การจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยบริการ) ปีงบประมาณ 2557 30 ต.ค. 2556 แจ้งแนวทางคุ้มครองฯเขต9.pdf
 492 โปรแกรมลงทะเบียนบุคคลต่างด้าวนอกสิทธิประกันสังคม ucsearch3foreigner 25 ต.ค. 2556 UCSearch3ForeignerSETUP.rar
 493 แจ้งนโยบายการให้บริการพนักงานส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว 18 ต.ค. 2556 web_15102556.zip
 494 เรียน รพช. และ สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง การให้บริการพนักงานส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว 17 ต.ค. 2556 รายงานให้บริการพนักงานท้องถิ่น.pdf
 495 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งโอนเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2556 งวดที่ 2 ครึ่งปีหลัง 14 ต.ค. 2556 แจ้งโอนเงินบุคคลมีปัญหาปี56ครึ่งหลัง(ใหม่).pdf
 496 ไฟล์สไลด์ คู่มือ การประชุมทางไกล web conference กลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. 10 ต.ค. 2556 filepresent_10_10_56.rar
 497 เรียน ผู้แทน ผอ.และผู้รับผิดชอบงานบัญชี รพม.และ รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมทางไกล 10 ต.ค. 2556 เชิญประชุม Web Conference.pdf
 498 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่องการให้ริการพนักงานส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว 08 ต.ค. 2556 การให้บริการท้องถิ่น.pdf
 499 เรียน รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง วิทยุด่วนเรื่องการให้บริการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 07 ต.ค. 2556 วิทยุด่วนสิทธิอบจนม.pdf
 500 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมารณ 2557 03 ต.ค. 2556 เชิญประชุมบริหารงบกองปี57.pdf
 501 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมารณ 2557 03 ต.ค. 2556 เชิญประชุมบริหารงบกองปี57_รพ.pdf
 502 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบ unit cost 01 ต.ค. 2556 เชิญอบรมunitcost2ตค56.pdf
 503 เรียน รพช.ทุกแห่ง วิทยุด่วนที่สุด เรื่อง ข้อสั่งการปฏิบัติหน่วยบริการเพื่อให้บริการสาธารณสุขสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.) เริ่ม 1 ต.ค.56 เป็นต้นไป 30 ก.ย. 2556 วิทยุด่วนสธท้องถิ่น.pdf
 504 เรียน รพ.หนองบุญมาก เสิงสาง แก้งสนามนาง สีคิ้ว พระทองคำ ปากช่อง โนนสูง ด่านขุนทด โชคชัย จักราช คง เรื่อง ติดตามการนำส่งเงินสมทบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 25 ก.ย. 2556 สมทบเงินต่างด้าวรวม.pdf
 505 เรียน รพ.มหาราช รพช.สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และจำหน่ายบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว 23 ก.ย. 2556 ปชสบัตรต่างด้าว.pdf
 506 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ติดตามค่ารักษาพยาบาลค้างชำระ 20 ก.ย. 2556 ติดตามค่ารักษาค้างชำระCUP.pdf
 507 เรียน รพช.ทุกแห่ง ให้โหลดแบบฟอร์มการกรอกรายละเอียด hospital profile ฉบับแก้ไขจากกระทรวงแทนตัวเก่า 17 ก.ย. 2556 วิทยุทำhospitalsprofile2สธแก้ไข.zip
 508 หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบและประสานงานเรื่องข้อมูลแรงงาน 12 ก.ย. 2556 สอบถามข้อมูลแรงงาน.docx
 509 ข้อมูลค่าแรงหน่วยบริการจังหวัดนครราชสีมา 12 ก.ย. 2556 ค่าแรงจังหวัดนครราชสีม.zip
 510 เรียน ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ผอ.รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 02 ก.ย. 2556 การดำเนินงานตามมติรัฐมนตรี.pdf
 511 เรียน รพช.ทุกแห่ง รายงานผลการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว 29 ส.ค. 2556 ขอข้อมูลแรงงานต่างด้าว.pdf
 512 Fileอบรมชี้แจงโครงการ "ฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก"เมื่อวันที่ 26 สค 56 28 ส.ค. 2556 fileแม่และเด็ก.rar
 513 แบบคำขอUserPasswordงานทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 27 ส.ค. 2556 หนังสือขอUserNameสปสช.doc
 514 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งประกาศและมาตรการแนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวกระทรวงสาธารณสุขปี 2556 19 ส.ค. 2556 ประกันต่างด้าวปี56จากสธ.pdf
 515 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมระบบการจัดการข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House) ตามนโยบายบูรณาการ ปี 2557 19 ส.ค. 2556 เชิญประชุมclearinghouseสปสช9.pdf
 516 เรียน สสอ.ทุกแห่ง ขอเชิญอบรมชี้แจงการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก(บัตรสุขภาพแม่ & เด็ก)วันที่ 26 สค. 2556 19 ส.ค. 2556 ชี้แจงอนามัยแม่และเด็กต่างด้าวปี56.pdf
 517 ขอเชิญอบรมชี้แจงการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก(บัตรสุขภาพแม่ & เด็ก)วันที่ 26 สค. 2556 16 ส.ค. 2556 อบรมแม่เด็ก.pdf
 518 เรียน CUP ทุกแห่ง หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การขอ username และหลักเกณฑ์การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก และตรวจสุขภาพประกันสุขภาพคนต่างด้าว 08 ส.ค. 2556 แนวทางต่างด้าวแม่และเด็ก56.zip
 519 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การแจ้งตอบรับค่าสินไหมทดแทนด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร 01 ส.ค. 2556 แจ้งเลขบัญชีพรบคุ้มครองกลาง.pdf
 520 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งผลตรวจสอบเวชระเบียนIPDเพื่อประเมินตัวชี้วัด จ.นม.ปี56 (KPI) ให้มารับ CD และเวชระเบียนที่ ก.ประกันฯ สสจ. 17 ก.ค. 2556 ผลเวชระเบียน56kpi.pdf
 521 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด และ CUP 16 ก.ค. 2556 เชิญกกcfoCUP_รพช.pdf
 522 เรียน สสอ.ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญอบรมคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด และ CUP 16 ก.ค. 2556 เชิญกกcfoCUP_สสอ.pdf
 523 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบต้นทุนผลผลิต (Unit Cost) ของโรงพยาบาลปี 2556 16 ก.ค. 2556 เชิญรพชunitcost1-2สค.pdf
 524 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง หนังสือเวียนคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 12 ก.ค. 2556 ส่งคำสั่งเพิกถอนส่งเสริมประกันภัย.pdf
 525 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการเรียกเก็บชดเชยค่ารักษาพยาบาล E-claim ของบริษัทคุ้มครองกลางผู้ประสบภัยจากรถ 12 ก.ค. 2556 เชิญอบรมEclaimพรบ_รพช.pdf
 526 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการเรียกเก็บชดเชยค่ารักษาพยาบาล E-claim ของบริษัทคุ้มครองกลางผู้ประสบภัยจากรถ 12 ก.ค. 2556 เชิญอบรมEclaimพรบ_สสอ.pdf
 527 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอข้อมูลค่าใช้จ่าย Fixed Cost และค่ายา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา ที่สนับสนุนสถานีอนามัย ปีงบประมาณ 2555 10 ก.ค. 2556 ขอข้อมูลfixcostรพสตปี55.pdf
 528 เรียน สสอ.ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งคำสั่งคณะกรรมการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2556 10 ก.ค. 2556 แจ้งคำสั่งกกประเมินUCตำบลปี56_สสอ.pdf
 529 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งคำสั่งคณะกรรมการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2556 10 ก.ค. 2556 แจ้งคำสั่งกกประเมินUCตำบลปี56_รพช.pdf
 530 เรียน รพช. สสอ. และ ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งคำสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 26 มิ.ย. 2556 คำสั่งกกตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ.pdf
 531 เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนทีมประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 26 มิ.ย. 2556 แนวทางการเบิกจ่าย.pdf
 532 เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการอบรมและประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 26 มิ.ย. 2556 ขอความร่วมมือ.pdf
 533 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การรวบรวมนำส่งข้อมูลผู้ประกันตนและส่งเงินสมทบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 13 มิ.ย. 2556 รวบรวมข้อมูลผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว.pdf
 534 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 13 มิ.ย. 2556 ขยายเวลาศูนย์เบ็ดเสร็จ.pdf
 535 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดทำต้นทุนผลผลิต (Unit Cost) ของโรงพยาบาลปี 2556 06 มิ.ย. 2556 อบรมunitcost56.pdf
 536 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost) ของโรงพยาบาล ปี 2556 06 มิ.ย. 2556 การตรวจสอบคุณภาพunitcost56.pdf
 537 แบบประเมินศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพตามมาตรฐาน 5 ด้าน 06 มิ.ย. 2556 มาตรฐานศูนย์ฉบับแกไขล่าสุด.doc
 538 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง กองบิน 1 ค่ายสุรนารี โคราชเมโมเรียล เดอะโกลเดนเกท ส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง สุ่มแฟ้มเวชระเบียนเพื่อประเมิน KPI 03 มิ.ย. 2556 2สุ่มเวชระเบียนKPIปี56.pdf
 539 เรียน CUP ทุกแห่ง ขอให้ส่งรายชื่อประชุมขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ วันที่ 5 มิ.ย.56 ด่วน 31 พ.ค. 2556 เชิญประชุมชี้แจง.doc
 540 รียน สสอ.ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญอบรมครูประจำศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่หรือท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2556 30 พ.ค. 2556 เชิญอบรมศูนย์เรียนรู้_สสอ.pdf
 541 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง เชิญอบรมครูประจำศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่หรือท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2556 30 พ.ค. 2556 เชิญอบรมศูนย์เรียนรู้_รพช.pdf
 542 เรียน สสอ.ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2556 30 พ.ค. 2556 แจ้งแนวทางUCท้องถิ่นปี56_สสอ.pdf
 543 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2556 30 พ.ค. 2556 แจ้งแนวทางUCท้องถิ่นปี56_รพช.pdf
 544 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบเงินอุดหนุน - อุดหนุนทั่วไป สำหรับกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานและสิทธิ 22 พ.ค. 2556 แจ้งโอนเงินปัญหาสถานะและสิทธิปี56.pdf
 545 เรียน CUP ทุกแห่ง ขอให้เร่งส่งรายชื่อทีมตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ 22 พ.ค. 2556 ขอให้ส่งรายชื่อทีมตรวจประเมิน.doc
 546 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ส่งประกาศการรับสถานบริการเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ(ใหม่)ในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2557 20 พ.ค. 2556 ส่งประกาศรับสถานบริการUCปี57.pdf
 547 เรียน รพช.ทุกแห่ง ให้ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมการตรวจสอบรายงานทางการเงินฯ ในระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค.56 ที่เดอะกรีนเนอรี่เขาใหญ่รีสอร์ท ปากช่อง 17 พ.ค. 2556 เอกสารการอบรม.rar
 548 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2557 และขอเชิญประชุม 14 พ.ค. 2556 แจ้งแนวทางตรวจประเมินหน่วยบริการปี57_สสอ.zip
 549 เรียน รพช. ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2557 และขอเชิญประชุม 14 พ.ค. 2556 แจ้งแนวทางตรวจประเมินหน่วยบริการปี57_รพช_ศพช.zip
 550 เรียน รพช.ทุกแห่ง มหาราช ค่ายฯ กองบิน 1 โกลเดนเกท โคราชเมโมเรียล ส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง ขอเชิญอบรมการใช้โปรแกรมจัดทำหนังสือรับรองการเกิด ทร.1/1 ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2556 10 พ.ค. 2556 ขอเชิญอบรมหนังสือรับรองการเกิด_รพช.pdf
 551 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมการตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Auditor) และการควบคุมภายใน 08 พ.ค. 2556 ขอเชิญอบรมการตรวจสอบauditควบคุมภายใน.pdf
 552 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การบันทึกข้อมูล Hospital Profile ปี 2556 03 พ.ค. 2556 การบันทึกHospitalProfileปี56_.pdf
 553 หนังสือเวียนส่งสำเนาหนังสือรับรองเซนต์เมรี่เป็นสถานตรวจสุขภาพฉบับใหม่ 03 พ.ค. 2556 สำเนาเวียนรับรองเซนต์เมรี่.pdf
 554 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอกส่งต่อข้ามจังหวัด (OP Refer) งวดเดือน ธ.ค.55 03 พ.ค. 2556 แจ้งคชจOPReferธค55.pdf
 555 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การบันทึกข้อมูล Hospital Profile ปี 2556 01 พ.ค. 2556 บันทึกhospitalsprofile56.pdf
 556 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอกส่งต่อข้ามจังหวัด (OP Refer) งวดเดือน ต.ค.-พ.ย.55 18 เม.ย. 2556 แจ้งOPReferตค-พย55.pdf
 557 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปี 2556 ของกระทรวงสาธารณสุข 18 เม.ย. 2556 แจ้งตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว.pdf
 558 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจและประเมินศูนย์ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2556 18 เม.ย. 2556 ประเมินศูนย์ปี56.pdf
 559 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง ค่ายสุรนารี กองบิน1 โคราชเมโมเรียล เดอะโกลเดนเกท เรื่อง โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด 17 เม.ย. 2556 โครงการเด็กแรกเกิดและusername.pdf
 560 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การประชุมทางไกล E-Conference จัดเก็บข้อมูลสนับสนุนเงินชดเชยช่วยเหลือค่าตอบแทน 05 เม.ย. 2556 ขอเชิญประชุมeconference.pdf
 561 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง วิทยุด่วนประชุม econference เรื่องจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนเงินชดเชยช่วยเหลือค่าตอบแทน 05 เม.ย. 2556 ข่าววิทยุeconference.pdf
 562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เชิญอบรมสัมมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแรงงานต่างด้าว 02 เม.ย. 2556 สัมมนาต่างด้าว2.pdf
 563 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง ค่ายฯ กองบิน 1 โคราชเมโมเรียล เดอะโกลเดนเกท ส่งเสริมฯ ศพช.ศรีษะละเลิง ศพช.หัวทะเล ศพช.มะค่า ศพช.วัดบูรพ์ ศพช.ตลาดแค คชอ.มหาชัย คชอ.ปากช่อง1เรื่อง ขอเชิญอบรมสัมมนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแรงงานต่างด้าว 02 เม.ย. 2556 สัมมนาต่างด้าว1.pdf
 564 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ให้โรงพยาบาลในสังกัดดำเนินการรายงานผลการตรวจสุขภาพในโปรแกรมข้อมูลแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค.56 27 มี.ค. 2556 เร่งรัดต่างด้าว.pdf
 565 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเปลี่ยนการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบประวัติการลงทะเบียนโดยระบบ Web Service 21 มี.ค. 2556 แจ้งเปลี่ยนระบบเช็คประวัติสิทธิ.pdf
 566 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ขอให้สำรวจข้อมูลทหารเณฑ์ที่ปลดประจำการและผู้พำนักในราชทัณฑ์ที่หมดอายุ 21 มี.ค. 2556 สำรวจท90-91.zip
 567 เรียน ผอ.รพ.มหาราช ค่ายสุรนารี กองบิน 1 โคราชเมโมเรียล เดอะโกลเดนเกท ส่งเสริมสุขภาพ และ ผอ.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง เชิญอบรมเชิงฏิบัติการเพื่อร่วมตรวจสอบเวชระเบียน (แบบไขว้ทีม) 18 มี.ค. 2556 เชิญอบรมMRAไขว้ทีม.pdf
 568 เรียน ผอ.รพ.มหาราช ผอ.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ Unit Cost ของโรงพยาบาล ปี 2556 12 มี.ค. 2556 ความก้าวหน้าUnit Cost1.pdf
 569 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอกส่งต่อข้ามจังหวัด (OP Refer) งวดเดือนมิ.ย.-ก.ย.55 06 มี.ค. 2556 แจ้งOPReferมิย-กย55.zip
 570 เรียน รพ.มหาราช ค่ายสุรนารี กองบิน 1 โคราชเมโมเรียล โกลเดนเกท ส่งเสริมสุขภาพ และ รพช.ทุกแห่ง เรื่อง อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ปี 2556 (แก้ไขเพิ่มสิ่งที่ส่งมาด้วย) 20 ก.พ. 2556 อบรมเวชระเบียน56.zip
 571 เรียน จนท.ที่จะมาอบรมต้นทุนผลผลิตโรงพยาบาล (Unit Cost) ในวันที่ 22 ก.พ.56 ขอความกรุณานำแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมฉบับจริง พร้อมให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงนามหัวหน้าหน่วยงาน ด้วย 20 ก.พ. 2556 ประชุมunitcost.txt
 572 แบบฟอร์มรายงาน พรบ. (แก้ไขไฟล์เปิดไม่ได้) 20 ก.พ. 2556 แบบฟอร์มรายงานพรบ2003.xls
 573 เรียน รพช. สสอ. ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวและแนวทางการปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2556 19 ก.พ. 2556 แจ้งจัดสรรงบผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ56.pdf
 574 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการเปลี่ยนสถานพยาบาลหลักของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 18 ก.พ. 2556 แนวทางเปลี่ยนรพปัญหาสถานะและสิทธิ.pdf
 575 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การตรวจและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ปี 2556 14 ก.พ. 2556 ปชสตรวจสุขภาพต่างด้าว56.pdf
 576 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชาที่ได้รับการผ่อนผัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ม.ค.56 14 ก.พ. 2556 ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว56.pdf
 577 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา 14 ก.พ. 2556 รายงานต่างด้าว.pdf
 578 เรียน CUP ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลกรณีที่มีผู้แอบอ้างนำชื่อ-สกุล และที่อยู่ไปใช้ในการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 13 ก.พ. 2556 ปชสตราดบัตรแอบอ้าง.pdf
 579 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานจัดทำต้นทุนผลผลิต (UNIT COST) ของโรงพยาบาล ปี 2556 12 ก.พ. 2556 เชิญอบรมunitcostรพปี56.pdf
 580 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ตรวจสอบและลงทะเบียน UC ให้กับพลทหารที่ปลดประจำการกลับคืนตามภูมิลำเนาเดิม 08 ก.พ. 2556 ทหารเกณฑ์ผลัด253นม.zip
 581 เรียน รพช.ทุกแห่ง รพ.ค่ายสุรนารี กองบิน1 โกลเดนเกท โคราชเมโมเรียล ส่งเสริมสุขภาพ จิตเวช เรื่อง ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน จ.นครราชสีมา 07 ก.พ. 2556 ทบทวนคำสั่งกกเวชระเบียน56.pdf
 582 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเวียนข้อบังคับที่ออกตามความในมาตรา 41 ฉบับใหม่ 05 ก.พ. 2556 แจ้งเวียนข้อบังคับม41ใหม่1.pdf
 583 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการรวบรวมวิเคราะห์ CMI 31 ม.ค. 2556 วิเคราะห์CMI.zip
 584 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ โดยตัวชี้วัด FAI ปีงบประมาณ 2556 31 ม.ค. 2556 FAIงบ56.pdf
 585 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง การเรียกเก็บชดเชยค่ารักษาพยาบาลตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผ่านระบบ E-Claim 30 ม.ค. 2556 ขอusername_eclaim_พรบ.pdf
 586 ไฟล์บรรยายการประชุมหัวหน้างานประกันสุขภาพ 18 ม.ค.2555 18 ม.ค. 2556 Fileนำเสนอหนประกัน180156.rar
 587 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง เชิญอบรมคณะกรรมการบริหารกองทุนและประกวดนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล ปีงบประมาณ 2556 16 ม.ค. 2556 เชิญ_สสอ.pdf
 588 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง เชิญอบรมคณะกรรมการบริหารกองทุนและประกวดนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล ปีงบประมาณ 2556 16 ม.ค. 2556 เชิญ_รพช.pdf
 589 ยน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost) จังหวัดนครราชสีมา ปี 2556 11 ม.ค. 2556 unit_cost56.pdf
 590 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง เชิญอบรมแนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดนครราชสีมา ปี 2556 08 ม.ค. 2556 อบรมแนวทางUCปี56_สสอ.pdf
 591 เรียน รพช.ทุกแห่ง รพ.ค่ายสุรนารี กองบิน1 โกลเดนเกท โคราชเมโมเรียล ศพช.ทุกแห่ง ศบส.เทศบาล เรื่อง เชิญอบรมแนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดนครราชสีมา ปี 2556 08 ม.ค. 2556 อบรมแนวทางUCปี56_รพช.pdf
 592 เรียน รพ.มหาราช ค่ายสุรนารี ห้วยแถลง ปากช่องนานา ครบุรี บัวใหญ่ โนนสูง ขามสะแกแสง สูงเนิน ขามทะเลสอ พระทองคำ โคราชเมโมเรียล เรื่อง ขอเลื่อนการตรวจสอบเวชระเบียน 04 ม.ค. 2556 ขอเลื่อนตรวจสอบเวชระเบียน.pdf
 593 เรียน รพช.ทุกแห่ง รพ.ค่ายสุรนารี กองบิน 1 โคราชเมโมเรียล โกลเดนเกท เรื่อง ขอเชิญประชุมระบบสารสนเทศประมวลผลกลางการประกันสุขภาพถ้วนหน้าระบบร้องเรียน 04 ม.ค. 2556 เชิญประชุมคุ้มครองสิทธิ.pdf
 594 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสุขภาพ 02 ม.ค. 2556 ส่งแบบรับภาระแรงงานต่างด้าว.pdf
 595 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่องการบันทึกข้อมูล Hospital Profile 24 ธ.ค. 2555 ข้อมูลHospital Profileณ231255.xls
 596 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งข้อมูลการจัดสรรล่วงหน้าเงินเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2556 24 ธ.ค. 2555 แจ้งข้อมูลจัดสรรรายหัวล่วงหน้าปีงบ56.pdf
 597 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการปิดระบบสำรวจติดตามบุคคลที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน (Province Suryey) 20 ธ.ค. 2555 แจ้งปิดprovincesurveyนม.pdf
 598 license สำหรับตัวอ่านสมาร์ทการ์ดของมหาดไทย ปี 2556 (กรุณาอ่านคำแนะนำที่ให้แนบไปด้วย) 19 ธ.ค. 2555 Licenseสมาร์ทการ์ดปี56.zip
 599 เรียน รพช.ทุกแห่ง สาธารณสุขทุกอำเภอ ศพช.มะค่า ศีรษะละเลิง วัดบูรพ์ หัวทะเล เรื่อง ส่งหลักเกณฑ์การสนับสนุน Fixed Cost ของ สสอ.และ รพ.สต.ปีงบประมาณ 2556 19 ธ.ค. 2555 ส่งหลักเกณฑ์fixcostรพสตปี56.pdf
 600 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง ค่ายสุรนารี กองบิน1 ส่งเสริมสุขภาพ โคราชเมโมเรียล เดอะโกลเดนเกท จิตเวช เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพบริการ (P4P) หน่วยบริการรับส่งต่อ ปี 2556 13 ธ.ค. 2555 แนวทางP4Pส่งต่อปี56.zip
 601 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง รพ.ค่ายสุรนารี กองบิน 1 โกลเดนเกท โคราชเมโมเรียล ส่งเสริมสุขภาพ จิตเวช เรื่อง การขอ username/password สำหรับโปรแกรม MRA 13 ธ.ค. 2555 ขอusername_MRA.pdf
 602 ข้อมูลการวิเคราะห์ค่า Case Mix Index (CMI) จำแนกตามระดับโรงพยาบาลของ จ.นครราชสีมา ปี 2555 11 ธ.ค. 2555 ข้อมูลCMI55.pdf
 603 เรียน CUP ทุกแห่ง กล่มงานประกันสุขภาพได้ตัดยอดเบิกเงินสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกตรวจประเมินหน่วยบริการปี56แล้ว ให้ CUP ที่ยังไม่ได้ส่งแผนแก้ไขการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการดำเนินการส่งแผนภายใน 25 ธ.ค.55 07 ธ.ค. 2555 เรียนCUPทุกแห่ง.doc
 604 เรียน รพ.มหาราช และ รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การบันทึกข้อมูล Hospital Profile 06 ธ.ค. 2555 การบันทึกHospitalProfileปี56.pdf
 605 เรียน รพ.มหาราช และ รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล Case Mix Index (CMI) ปีงบประมาณ 2556 07 ธ.ค. 2555 แนวทางCMIปี56.zip
 606 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพบริการ (P4P) ของหน่วยบริการรับส่งต่อ ปี 2556 28 พ.ย. 2555 เชิญประชุมP4Pส่งต่อปี56.pdf
 607 มาตรฐานการดำเนินงาน "ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ" ในหน่วยบริการ (ฉบับแก้ไข) 21 พ.ย. 2555 มาตรฐานดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน(แก้ไข).pdf
 608 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการประเมินเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ การจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยบริการ ปี 2556 16 พ.ย. 2555 แนวทางประเมินร้องเรียนปี56.pdf
 609 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางปฏิบัติระบบส่งต่อผู้ป่วย (Refer) ของจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2556 13 พ.ย. 2555 แนวทางระบบส่งต่อreferปี56.pdf
 610 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ติดตามค่ารักษาพยาบาลค้างชำระ 13 พ.ย. 2555 ติดตามค่ารักษาพยาบาลค้างชำระ.pdf
 611 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง สรุปการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ OPD ข้าม CUP ภายในจังหวัดนครราชสีมาปีงบประมาณ 2555 09 พ.ย. 2555 สรุปOPDข้ามCPกย54-กค55.pdf
 612 ส่งสรุปประชุม คทง UC ครั้งที่ 1/56 08 พ.ย. 2555 คทงuc1-56.pdf
 613 เรียน ผอ.รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งให้ส่งเงินค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ปี 2555 02 พ.ย. 2555 แจ้งให้ส่งเงินแรงงานต่างด้าวปี55.pdf
 614 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556 26 ต.ค. 2555 หลักเกณฑ์ขอรับคชจสธปี56.pdf
 615 ไฟล์บรรยายอบรม สปสช.สัญจร วันที่ 16 ต.ค.55 24 ต.ค. 2555 สไลด์สัญจร56.zip
 616 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายรับของหน่วยบริการที่ได้รับจากกองทุนประกันสังคม 2555 17 ต.ค. 2555 หลักเกณฑ์ใช้จ่ายเงินประกันสังคม.pdf
 617 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุม Service Plan ของสำนักงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 14 15 ต.ค. 2555 เชิญประชุมserviceplan_สสอ.pdf
 618 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุม Service Plan ของสำนักงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 14 15 ต.ค. 2555 เชิญประชุมserviceplan_รพช.pdf
 619 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ)ให้กับ อสม.และบุคคลในครอบครัว 11 ต.ค. 2555 ขอความร่วมมือช่วยเหลืออสม.pdf
 620 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดย สปสช.เขต 9 นครราชสีมา 09 ต.ค. 2555 เชิญประชุมชีแจงสปสช.pdf
 621 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายร่วมจ่าย 30 บาท 08 ต.ค. 2555 รายงานผลการดำเนินงานร่วมจ่าย.pdf
 622 เรียน CUP ขอเชิญอบรมการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2556 02 ต.ค. 2555 เชิญอบรมการบริหารงบกองทุนUCปี56.pdf
 623 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง สรุปผลการประชุมคุณทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2555 01 ต.ค. 2555 สรุปผลการประชุมคณะทำงานUC3_55.pdf
 624 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมหลักสูตรการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสำหรับผู้บริหาร 01 ต.ค. 2555 อบรมบัญชีผู้บริหาร 1.pdf
 625 ประกาศ แนวทางตามนโยบายบูรณาการ3กองทุนระบบบริการผู้ป่วยไตวายและเอดส์ 01 ต.ค. 2555 Aบูรณาการ3กองทุนไตเอดส์.rar
 626 วิทยุด่วนแจ้งเรื่องนโยบายสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาสิทธิระบบการบริการสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและผู้ป่วยเอดส์ของ 3 กองทุน 28 ก.ย. 2555 ข่าววิทยุแจ้งนโยบายเอกภาพไตวายและเอดส์.pdf
 627 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2555 28 ก.ย. 2555 มติการคืนสิทธิ.pdf
 628 เรียน รพช. สสอ. เรื่อง แจ้งสรุปผลการประเมินหน่วยบริการตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน PCU ปี55 21 ก.ย. 2555 สรุปผลp4ppcu55.pdf
 629 PowerPointร่วมจ่าย30บาท 10 ก.ย. 2555 30บาทร่วมจ่าย 100955.ppt
 630 เรียน รพช.ทุกแห่ง มหาราช ค่ายฯ โกลเดนเกท โคราชเมโมเรียล กองบิน1 จิตเวชฯ ส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง ขอข้อมูลจำนวนผู้รับบริการร่วมจ่าย ๓๐ บาท 05 ก.ย. 2555 30บาท.pdf
 631 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำป้ายโปสเตอร์ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การร่วมจ่าย เพิ่อให้สถานบริการนำไปเผยแพร่ 04 ก.ย. 2555 จัดทำโปสเตอร์ร่วมจ่าย30บาท.pdf
 632 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง สสจ.นครพนม ใบส่งผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ใช้ได้ 1 ปี 04 ก.ย. 2555 สสจนพส่งต่อ1ปี.pdf
 633 เรียน สสอ.ทุกแห่ง วิทยุที่ 520 เรื่อง ให้ส่งหลักฐานตั้งเบิกงบประมาณ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ในโครงการติดตามประเมินผลกองทุนตำบลปี 55 31 ส.ค. 2555 เบิกค่าน้ำมันกองทุนตำบล.pdf
 634 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอสำเนาโครงการพัฒนาระบบบริการโดยการมีส่วนร่วมจากประชาชนและโครงการหรือนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพบริการ 31 ส.ค. 2555 ขอสำเนาโครงการการมีส่วนร่วม.pdf
 635 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ส่งข้อบังคับ ประกาศ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ 31 ส.ค. 2555 ส่งข้อบังคับ.pdf
 636 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ารองรับการ Authen ด้วยบัตร Smart Card จังหวัดนครราชสีมา ปี 2555 20 ส.ค. 2555 เชิญอบรมsmartcardปี55สสอ.pdf
 637 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ารองรับการ Authen ด้วยบัตร Smart Card จังหวัดนครราชสีมา ปี 2555 20 ส.ค. 2555 เชิญอบรมsmartcardปี55.pdf
 638 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตามให้ประชาชนดำเนินการติดต่อสำนักงานเขตหรืออำเภอเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร 20 ส.ค. 2555 ขอให้ปรับปรุงข้อมูล.pdf
 639 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การร่วมจ่ายค่าบริการ พ.ศ.2555 16 ส.ค. 2555 ประกาศฯร่วมจ่าย๓๐บาท๒๕๕๕.pdf
 640 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ พ.ศ.2555 16 ส.ค. 2555 ประกาศฯบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ๒๕๕๕.pdf
 641 เรียน CUP ในเขตพื้นที่เทศบาลนคร และ สสอ.เมือง เรื่อง สำรวจพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลนคร 14 ส.ค. 2555 สำรวจพื้นที่รับผิดชอบเทศบาล.pdf
 642 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การส่งข้อมูลการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ Unit Cost ปีงบประมาณ 2555 10 ส.ค. 2555 การส่งข้อมูลunitcost.pdf
 643 license สำหรับตัวอ่านสมาร์ทการ์ดของมหาดไทย ล่าสุด 30/7/2013 08 ส.ค. 2555 LicenseManager2013.zip
 644 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ส่งคำสั่งและแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพปีงบประมาณ 2556 07 ส.ค. 2555 คำสั่งและแนวทางขึ้นทะเบียปี56.pdf
 645 เรียน รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งคำสั่งคณะกรรมการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ปี 2555 01 ส.ค. 2555 แจ้งคำสั่งกกประเมินUCตำบลปี55.pdf
 646 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ดัชนี Case Mix Index (CMI) ของหน่วยบริการ 30 ก.ค. 2555 CMIหน่วยบริการ.pdf
 647 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่องการสนับสนุนงบประมาณทีมประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ปี 2555 24 ก.ค. 2555 แจ้งการสนับสนุนงบกองทุนตำบล.pdf
 648 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ยในระบบการแพย์และสาธารณสุข 24 ก.ค. 2555 ขอส่งรายชื่อสสอ.pdf
 649 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง รพ.จุฬาภรณ์ เป็นหน่วยบริการตติยภูมิเฉพาะด้านโรคมะเร็งด้านรังสีรักษาในระบบ UC 23 ก.ค. 2555 แจ้งเปลี่ยนส่งต่อจุฬา.pdf
 650 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ส่งประกาศรับสถานบริการเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ(ใหม่) ในระบบหลักประกันสุขภาพปี2556 13 ก.ค. 2555 ส่งประกาศรับขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการใหม่ปี56.pdf
 651 เรียน รพช.ทุกแห่ง มหาราช ค่ายฯ กองบิน 1 โกลเดนเกท โคราชเมโมเรียล ส่งเสริมสุขภาพ จิตเวชฯ เรื่อง ขอรับหนังสือ DRGs V.5 ICD9 และ ICD10 2010 10 ก.ค. 2555 ขอรับหนังสือICDv5.pdf
 652 แจ้งเปลี่ยนห้องประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินหน่วยบริการฯ ในวันที่ 13 ก.ค.55 เวลา 13.00 จากห้องประชุมหลวงพ่อคูณฯ เป็นห้องประชุม สดถ.ย. 10 ก.ค. 2555 แจ้งเปลี่ยนห้องประชุม.pdf
 653 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งกำหนดการออกตรวจประเมินดำเนินงานของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2555 (แก้ไข) 09 ก.ค. 2555 กำหนดออกตรวจประเมินศูนย์UCนอกสังกัด_ใหม่.pdf
 654 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบ UC ปีงบประมาณ 2556 05 ก.ค. 2555 แนวทางประเมินหน่วยบริการUCปี56.pdf
 655 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ยในระบบการแพทย์และสาธารณสุข 04 ก.ค. 2555 เชิญอบรมไกล่เกลี่ย.pdf
 656 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งกำหนดการออกตรวจประเมินดำเนินงานของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2555 04 ก.ค. 2555 แจ้งกำหนดออกประเมินศูนย์UC55.pdf
 657 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่ากัมพูชา ปี 2555 04 ก.ค. 2555 ขอเปลี่ยนแปลงวันตรวจแรงงานต่างด้าว.pdf
 658 สรุปผลการประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในปี 2555 03 ก.ค. 2555 ผลMRAปี55.pdf
 659 เรียน ผอ.รพม.และ ผอ.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน 28 มิ.ย. 2555 รายงานผู้ป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน.PDF
 660 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง สรุปผลงานการให้บริการ IPD รอบ 9 เดือน ปี 2555 (ก.ค.54-มี.ค.55) 26 มิ.ย. 2555 สรุปผลงานIPDรอบ9เดือนปี55.pdf
 661 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งแฟ้มเวชระเบียนเพื่อตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน (MRA) ปี 2555 25 มิ.ย. 2555 ส่งแฟ้มเวชระเบียนIPDปี55.pdf
 662 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรม 22 มิ.ย. 2555 เชิญอบรม_สสอ.pdf
 663 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2555 22 มิ.ย. 2555 แนนวทางกองทุนUCปี55_สสอ.pdf
 664 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2555 22 มิ.ย. 2555 แนนวทางกองทุนUCปี55_รพช.pdf
 665 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การปรับปรุงสิทธิย่อย 22 มิ.ย. 2555 ปรับปรุงสิทธิย่อย_.pdf
 666 การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ปี2555 15 มิ.ย. 2555 ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว.pdf
 667 แนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขสำหรับแรงงานต่างด้าว 11 มิ.ย. 2555 แนวทางตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว.pdf
 668 เรียน รพช.และ สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ทวบทวนคำสั่งทีมตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2556 11 มิ.ย. 2555 คำสั่งทีมตรวจขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ.zip
 669 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การบันทึกข้อมูล Hospital Profile ปี 2555 08 มิ.ย. 2555 การบันทึกHospitalProfileปี55.pdf
 670 เรียน รพ.มหาราช และ รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาต้นทุนระบบหน่วยบริการ unit (cost) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2555 08 มิ.ย. 2555 เชิญอบรมUNITCOST_3_2555.pdf
 671 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การติดตามการส่ง Case Mix Index (CMI) เชิงลึกในหน่วยบริการระบบ UC 08 มิ.ย. 2555 ติดตามCMI.pdf
 672 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งโอนเงินงบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ 2554 สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 29 พ.ค. 2555 แจ้งโอนเงินบุคคลมีปัญหาปี54.pdf
 673 เรียน รพช.ทุกแห่ง มหาราช ส่งเสริมสุขภาพ จิตเวช ค่ายสุรนารี กองบิน1 เดอะโกลเดนเกท โคราชเมโมเรียล เรื่อง ขอหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการเบิกค่าตอบแทนการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 25 พ.ค. 2555 ขอหลักฐานเพิ่มเติมเบิกค่าตอบแทนเวชระเบียน.pdf
 674 เรียน รพช. สสอ. ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว และแนวทางในการปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานสาธารณสุขให้กับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิปีงบประมาณ2555 18 พ.ค. 2555 แจ้งจัดสรรเงินรายหัวผู้มีปัญหาฯ.pdf
 675 เรียน รพช.ทุกแห่ง มหาราช ส่งเสริมสุขภาพ จิตเวชฯ ค่ายสุรนารี กองบิน 1 เดอะโกลเดนเกท โคราชเมโมเรียล เรื่อง แจ้งแนวทางการพิจารณาเกณฑ์ตรวจประเมินคุณภาพบันทึกเวชระเบียนเพิมเติม ปีงบประมาณ 55 14 พ.ค. 2555 แจ้งบันทึกเวชระเบียนเพิ่มเติมปี55.pdf
 676 สรุปผลการให้บริการผู้ป่วยใน รอบ 6 เดือน 04 พ.ค. 2555 สรุป IPD รอบ 6 เดือน.pdf
 677 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอข้อมูลค่าใช้จ่าย Fixe Cost และค่ายา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา ที่สนับสนุนสถานีอนามัย ปีงบประมาณ 2554 20 เม.ย. 2555 ข้อมูล fix cost.pdf
 678 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ Unit Cost ปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2 17 เม.ย. 2555 อบรมUnitcostครั้งที่2.zip
 679 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง นโยบายการสร้างความเป็นเอกภาพลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน 17 เม.ย. 2555 นโยบายลดความเหลื่อมล้ำ3กองทุน.pdf
 680 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพบริการรับส่งต่อ (P4P) ปี 2555 (เฉพาะเกณฑ์เขตเพิ่มเติม) 10 เม.ย. 2555 เกณฑ์P4Pปี55เพิ่มเติม.pdf
 681 การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพของหน่วยบริการรับส่งต่อ (P4P) ปี 2555 17 เม.ย. 2555 เกณฑ์P4Pหน่วยบริการส่งต่อ55แก้ไข.pdf
 682 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการรักษาผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทั้ง 3 กองทุน 02 เม.ย. 2555 ฉุกเฉิน3กองทุน.pdf
 683 รายละเอียดการดำเนินงานตามนโยบาย รับบริการผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ๓ กองทุน เริ่ม ๑ เม.ย. ๕๕ 30 มี.ค. 2555 Aนโบาย๓กองทุน.pdf
 684 (ด่วนที่สุด) เรียน ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี,นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา, ผอ.รพ.กองบิน1 ,ผอ.รพ.เอกชนทุกแห่ง,ผอ.คลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมตามนโยบายรัฐบาล เรื่องการรักษผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารับริการในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทั้ง 3 สิทธิ 28 มี.ค. 2555 ประชุมฉุกเฉิน3สิทธิ.pdf
 685 (ด่วนที่สุด) เรียน ผอ.รพม. , ผอ.รพ.จิตเวชฯ, ผอ.รพช.ทุกแห่ง, ผอ.ศพช.ทุกแห่ง, ผอ.ศพช.มทส. , ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง เชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการรักษาผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทั้ง 3 สิทธิ 28 มี.ค. 2555 ประชุมฉุกเฉิน3สิทธิ รัฐฯ.pdf
 686 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน 19 มี.ค. 2555 แนวทางวัคซีนพิษสุนัขบ้า.pdf
 687 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง ค่ายสุรนารี กองบิน1 ส่งเสริมสุขภาพ โคราชเมโมเรียล เดอะโกลเดนเกท เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเวชระเบียนเข้าร่วมอบรม 14 มี.ค. 2555 อบรมเวชระเบียนของสถาบันพระบรมราชชนก.pdf
 688 เรียน CUP ทุกแห่ง ขอเฃิญอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Claim และการขอรับค่าใช้จ่ายกรณี OP Refer ปี2555 รร.ดุสิตโคราช 13 มี.ค. 2555 OPrefer.PDF
 689 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง ค่ายสุรนารี กองบิน1 ส่งเสริมสุขภาพ โคราชเมโมเรียล เดอะโกลเดนเกท เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการและร่วมตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2555 02 มี.ค. 2555 ตรวจเวชระเบียน080155.pdf
 690 เรียน รพ.มหาราช รพช. สสอ. ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง การบริหารงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว(ค่าบริการทางการแพทย์)ล่วงหน้าปีงบประมาณ 2555 01 มี.ค. 2555 งบรายหัวล่วงหน้าปี55.pdf
 691 เรียน ผอ.รพช.มหาราช รพช.ทุกแห่ง สสอ. ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ โดยตัวชี้วัด FAI ปีงบประมาณ 2555 28 ก.พ. 2555 ตัวชี้วัดFAIปี55.pdf
 692 ตัวอย่างFileรายงาน ข้อมูล CMI เปรียบเทียบ ปี 54 กับ 55 ส่งให้ สสจ. ก่อน 24 กพ 55 21 ก.พ. 2555 ตัวอย่างFile_CMI_report55.xls
 693 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอข้อมูลการให้บริการสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 16 ก.พ. 2555 ขอข้อมูลให้บริการSTP.pdf
 694 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติระบบส่งต่อผู้ป่วย(REFER)จ.นครราชสีมา ปี 2555 16 ก.พ. 2555 ขอเปลี่ยนแปลงreferปี55.pdf
 695 เรียน ผอ.รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการศึกษาต้นทุนผลผลิตหน่วยบริการ (Unit Cost) ปีงบประมาณ 2555 14 ก.พ. 2555 อบรมunitcostปี55.pdf
 696 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง ค่ายสุรนารี กองบิน1 ส่งเสริมสุขภาพ โคราชเมโมเรียล เดอะโกลเดนเกท เรื่อง แจ้งแก้ไขการสนับสนุนงประมาณ (P4P) หน่วยบริการรับส่งต่อ ปีงบประมาณ 55 (เกณฑ์ค่า CMI) 14 ก.พ. 2555 แก้ไขงบP4Pส่งต่อปี54(เกณฑ์CMI).pdf
 697 ด่วนที่สุด เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง รพ.ค่ายสุรนารี กองบิน1 ส่งเสริมสุขภาพ จิตเวชฯ โคราชเมโมเรียล เดอะโกลเดนเกท เรื่อง เชิญประชุม Audit เวชระเบียน ปี 2555 14 ก.พ. 2555 เชิญประชุมAUDIT_22ก.พ.55.pdf
 698 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง ศพช.หัวทะเล และวัดบูรพ์ เรื่อง เชิญอบรมCFOระดับจังหวัดและ CUP 13 ก.พ. 2555 อบรมCFOจังหวัดและCUP.pdf
 699 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว 25 ม.ค. 2555 ดำเนินผลรายงานแรงงานต่างด้าว.zip
 700 เรียน รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง ศพช.มะค่า ศีรษะละเลิง วับูรพ์ หัวทะเล เรื่อง ส่งหลักเกณฑ์ Fix cost สสอ. รพ.สต. ปีงบประมาณ 2555 18 ม.ค. 2555 ส่งfixcostสสอรพสตปี55.pdf
 701 เรียน ผอ.รพม.รพช.สสอ.ศพช. เรื่อง แจ้งการจัดสรรล่วงหน้าเงินเหมาจ่ายรายหัว ปี 2555 16 ม.ค. 2555 จัดสรรเงิน UC ปี 55.PDF
 702 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การวิเคราะห์ดัชนี CMI ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2555 16 ม.ค. 2555 CMIปี55.zip
 703 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2555 16 ม.ค. 2555 แนวทางแรงงานต่างด้าวปี55.pdf
 704 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพบริการปฐมภูมิ (P4P) ปี 2555 12 ม.ค. 2555 การดำเนินงานP4Pปี55.pdf
 705 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2555 11 ม.ค. 2555 แนวทางส่งต่อปี55.pdf
 706 เรียน ผอ.รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง รพ.ค่ายสุรนารี กองบิน 1 โกลเดนเกท โคราชเมโมเรียล ส่งเสริมสุขภาพ จิตเวชฯ เรื่อง ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน จ.นครราชสีมา 09 ม.ค. 2555 ทบทวนคำสั่งกกเวชระเบียน.pdf
 707 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายงานการประชุมการชดเชยค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในกรณีน้ำท่วม 06 ม.ค. 2555 ให้แจ้งรายการค่าใช้จ่ายรักษาน้ำท่วม.pdf
 708 license สำหรับตัวอ่านสมาร์ทการ์ดของมหาดไทย 05 ม.ค. 2555 update_License_ Manager_2555.zip
 709 ไฟล์สไลด์ประชุมกองทุนตำบล วันที่ 28 ธ.ค.2554 ณ โรงแรมสบาย 30 ธ.ค. 2554 meeting281254.zip
 710 ไฟล์บรรยายการประชุมหัวหน้างานประกันสุขภาพ 27 ธ.ค.54 27 ธ.ค. 2554 meeting 271254.zip
 711 แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างเบิกค่าน้ำมันตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 19 ธ.ค. 2554 แบบจัดซื้อจัดจ้าง.xls
 712 เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญอบรม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล / เทศบาล ปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 28 ธ.ค. 54 เวลา 12.30-16.30 น. ณ โรงแรมสบาย จ.นครราชสีมา 07 ธ.ค. 2554 กองทุนตำบล สสอ..pdf
 713 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล / เทศบาล ปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 28 ธค. 54 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมสบาย 07 ธ.ค. 2554 อบรมคกก..pdf
 714 แจ้งเครือข่ายหน่วยบริการในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ปี 2555 06 ธ.ค. 2554 แจ้งเครือข่ายอำเภอเมือง.pdf
 715 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ขอให้ทบทวนและตรวจสอบข้อมูลรหัสใช้งานระบบลงทะเบียนของ สปสช. 02 ธ.ค. 2554 แจ้งCUPทบทวนUSERNAME.zip
 716 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลค่ายาเย็น ปี 2544 30 พ.ย. 2554 เบิกยาเย็น.pdf
 717 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การบันทึกข้อมูล Hospital Profile 29 พ.ย. 2554 บันทึกhospitalsprofile.pdf
 718 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานUCจ.นครราชสีมาปีงบประมาณ 2555 29 พ.ย. 2554 ชี้แจงUCปี55_สสอ.pdf
 719 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง จิตเวช ค่ายฯ กองบิน1 ส่งเสริมสุขภาพ โคราชเมโมเรียล ศพ.มทส. คอช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานUCจ.นครราชสีมาปีงบประมาณ 2555 29 พ.ย. 2554 ชี้แจงUCปี55.pdf
 720 แจ้งการส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในระหว่างเกิดอุทกภัยน้ำท่วม 28 พ.ย. 2554 สปสชส่งEClaim.pdf
 721 เรียน คณะทำงานหลักประกันสุขภาพ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2555 ครั้งที่ 1 25 พ.ย. 2554 ส่งสรุปประชุมคทงUC_1_55.pdf
 722 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การให้บริการรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวที่ประสบอุทกภัย 16 พ.ย. 2554 แรงงานต่างด้าวน้ำท่วม.pdf
 723 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งให้ส่งเงินค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลับหนีเข้าเมือง งวดที่ 2 ปี 2554 (ครั้งสุดท้าย) 04 พ.ย. 2554 แจ้งให้ส่งเงินแรงงานต่างด้าวงวด2ปี54.pdf
 724 เรียน ผอ.รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางเบื้องต้นการให้สิทธิของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2555 31 ต.ค. 2554 แจ้งแนวทางเบื้องต้นเรื่องการคืนสิทธิ.pdf
 725 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ผลการมอบรางวัลศูนย์ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพดีเด่นปี 2554 31 ต.ค. 2554 ผลมอบรางวัลศูนย์UCดีเด่นปี54.pdf
 726 เอกสารบรรยายประชุมชี้แจงสัญจร สปสช. ปี 2555 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 26 ต.ค. 2554 slide_present55.rar
 727 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนของประกันสังคม 25 ต.ค. 2554 กาการวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนประกันสังคม.pdf
 728 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือในการให้บริการประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัย 25 ต.ค. 2554 หนังสือขอความร่วมมือช่วงน้ำท่วม.pdf
 729 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2555 14 ต.ค. 2554 แจ้งหลักเกณฑ์ขอรับค่าใช้จ่ายสธปี2555.pdf
 730 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการโอนเงินเพิ่มเติมกรณีกองทุน IPD อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายสูง ปีงบประมาณ 2554 14 ต.ค. 2554 แจ้งโอนเงินเพิ่มเติมIPDอุบัติเหตุคชจสูงปี2554.pdf
 731 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนUCปี2555 11 ต.ค. 2554 ประชุมสปสชเขต.pdf
 732 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การลทะเบียนแทนผู้มีสิทธิโดยพลการ 11 ต.ค. 2554 หลักเกณฑ์พลการ.pdf
 733 เรียน ผอ.คชค.มหาชัย การเคหะ ผอ.ศพช.มะค่า ศีรษะละเลิง วัดบูรพ์ หัวทะเล เรื่อง เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณกองทุนUCปี2555 10 ต.ค. 2554 เชิญประชุมชี้แจงงบประมาณสปสช55_.pdf
 734 เรียน รพช.ทุกแห่ง รพ.ค่าย จิตเวชฯ กองบิน1 โคราชเมโมเรียล โกลเดนเกท เทศบาล เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณกองทุนUCปี2555 10 ต.ค. 2554 เชิญประชุมชี้แจงงบประมาณสปสช55.pdf
 735 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลการตามจ่ายกรณีค่าใช้จ่ายสูง OPD ที่ต้นสังกัดต้องจ่ายปี2554 06 ต.ค. 2554 OPDคชจสูงปี54.zip
 736 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการคืนสิทธิให้แก่ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิปีงบประมาณ 2554 04 ต.ค. 2554 การคืนสิทธิผู้มีปัญหาสถานะ.pdf
 737 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การควบคุมกำกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 04 ต.ค. 2554 ควบคุมระบบเบิกจ่ายสธ.pdf
 738 เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย 30 ก.ย. 2554 เรียกเก็บน้ำท่วมปี54.pdf
 739 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง กรอกข้อมูลเพิ่มแบบรายงาน CF 01 20 ก.ย. 2554 แบบรายงาน CF 01.PDF
 740 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การขอเงิน CF ปี 2554 20 ก.ย. 2554 แบบรายงาน CF 02.PDF
 741 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดในการให้บริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมในกรณีทุพพลภาพปี2554 15 ก.ย. 2554 รายชื่อสถานพยาบาลSSSกรณีทุพพลภาพปี54.pdf
 742 เรียน รพช.ทุกแห่ง ศพช.วัดบูรพ์ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดค่าบริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 14 ก.ย. 2554 เร่งรัดเบิกค่าบริการท99ปี53.pdf
 743 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการลทะเบียนผู้ที่หมดสิทธิจากประกันสังคม ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 06 ก.ย. 2554 แนวทางลงทะเบียนแทนOFC_SSSที่กลายเป็นสิทธิว่าง.pdf
 744 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แต่งตั้งทีมตรวจประเมินหน่วยบริการ 18 ส.ค. 2554 แต่งตั้งทีมตรวจประเมินหน่วยบริการ.pdf
 745 เรียน ผอ.รพม.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ติดตามการส่งเงินค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง งวดที่ 2 ปี 2554 09 ส.ค. 2554 ส่งเงินต่างด้าวงวด2ปี54.pdf
 746 เรียน ผอ.รพม.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการขอรับค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมในกรณีทุพพลภาพ 04 ส.ค. 2554 แนวทางการขอรับค่าบริการทางการแพทย์.pdf
 747 เรียน ผอ.รพม.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ติดตามการส่งเงินค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง งวดที่ 1 ปี 2554 (เริ่มวันที่ 1 มีค.54 - 28 กพ.55) ที่ยังไม่ได้ส่งเงิน และลงทะเบียนใหม่ เพิ่มเติม 04 ส.ค. 2554 ติดตามการส่งเงินค่าประกันสุขภาพฯ.pdf
 748 เรียน ผอ.รพช. กองบิน1 ค่ายสุรนารี โคราชเมโมเรียล เดอะโกลเดน ส่งเสริมสุขภาพ จิตเวชนครราชสีมา เรื่อง สรุปผลประเมิน MRA OPD ปี 54 21 ก.ค. 2554 สรุปผลMRAOPD54.pdf
 749 เรียน ผอ.รพม.รพช.ทุกแห่ง CUP เมืองย่า1-7 และตลาดแค เรื่องสิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันอบรม26-28ก.ค.54 19 ก.ค. 2554 สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันอบรม 26-28 ก.ค.54.xls
 750 เรียน ผอ.รพม.รพช.ศพช. 1-7 และตลาดแค เรื่องการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเงิน วันที่ 26 - 28 ก.ค.54 12 ก.ค. 2554 แกนนำครู ก.PDF
 751 รพ.ทุกแห่งเรื่อง เอกสารประชุม 11ก.ค.54 11 ก.ค. 2554 นำเสนอ 11 ก.ค.54.rar
 752 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบการเรียกเก็บOPDข้ามCUPในจังหวัดปีงบประมาณ2554เดือนตค53-มีค54 04 ก.ค. 2554 ตรวจสอบเรียกเก็บOPDในจังหวัดกย53_มีค54.pdf
 753 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การอบรมหลักสูตรทักษะพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข 01 ก.ค. 2554 อบรมการจัดการความขัดแย้ง.pdf
 754 เรียน CUP ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งประกาศรับสถานบริการเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2555 30 มิ.ย. 2554 ส่งประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี55.pdf
 755 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2555 และเชิญเข้าร่วมอบรม 28 มิ.ย. 2554 ขึ้นทะเบียนปี2555.zip
 756 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่องแจ้งคำสั่งคณะกรรมการประเมินกองทุนตำบลฯ ปี 2554 23 มิ.ย. 2554 คำสั่งกรรมการกองทุน สสอ..pdf
 757 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งคำสั่งคณะกรรมการประเมินกองทุนตำบลฯ ปี 2554 23 มิ.ย. 2554 คำสั่งกรรมการกองทุน รพช..pdf
 758 แจ้งการโอนเงินชดเชยค่าบริการแพทย์ IPD บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าย 22 มิ.ย. 2554 ชดเชยต่างด้าว.pdf
 759 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การบันทึกข้อมูล Hospital Profile ปีงบประมาณ 2554 21 มิ.ย. 2554 hospitalProfile_2554.pdf
 760 สไลด์ประชุมชี้แจงทีมประเมินกองทุนตำบล 14 มิย. 54 14 มิ.ย. 2554 กองทุนตำบล.rar
 761 เรียน รพช.สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 2 ปี 2554 14 มิ.ย. 2554 แจ้งแนวทางแรงงานต่างด้าวปี54.pdf
 762 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดทำโครงการคัดกรองและสนับสนุนแว่นสายตาของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 08 มิ.ย. 2554 แจ้งแนวทางแว่นตา.pdf
 763 UpdateปรับปรุงบัตรSmartCard_54 07 มิ.ย. 2554 Program_Update_Smart_Card.rar
 764 ไดรเวอร์ เครื่องอ่านสมาร์การ์ด IRIS 06 มิ.ย. 2554 IRIS BCR100T DriverX.zip
 765 เรียน รพช.ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต/เทศบาล ปี 2554 06 มิ.ย. 2554 เลื่อนศูนย์UCท้องถิ่น_รพช.pdf
 766 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต/เทศบาล ปี 2554 06 มิ.ย. 2554 เลื่อนศูนย์UCท้องถิ่น_สออ.pdf
 767 การวิเคราะห์ดัชนี Case Mix Index (CMI) เชิงลึก 01 มิ.ย. 2554 CMI.pdf
 768 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการขอรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยบัตรด้อยโอกาส ปี 2554 01 มิ.ย. 2554 แนวทางบัตรด้อยโอกาส.pdf
 769 เรียน สสอ. ทุกแห่ง เรื่องแจ้งการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนตำบล ปี 2554 01 มิ.ย. 2554 แจ้งประเมินผลกองทุน สสอ..pdf
 770 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง เรื่องแจ้งการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนตำบล ปี 2554 01 มิ.ย. 2554 แจ้งประเมินผลกองทุน รพช..pdf
 771 เรียน CUP ในเขตอำเภอเมือง ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตอำเภอเมือง 30 พ.ค. 2554 อบรมเชิงปฏิบัติการUC.pdf
 772 แจ้งกำหนดการออกตรวจประเมินการดำเนินงานของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและศูนย์ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าหน่วยบริการ ปี 2554 ครั้งที่ 1 30 พ.ค. 2554 แจ้งออกตรวจประเมินศูนย์UC.pdf
 773 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข 09 พ.ค. 2554 แจ้งโอนเงินพื้นฐานด้านสาธารณสุข.pdf
 774 เรียน ผอ.รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง รพ.เอกชน เรื่อง การสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 03 พ.ค. 2554 สมัครผู้แทนUCแห่งชาติ.pdf
 775 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญผู้รับผิดชอบกองทุนตำบลของ สสอ. และ รพ.สต. อบรมครูประจำศูนย์เรียนรู้กองทุนตำบล 02 พ.ค. 2554 อบรมครูก_กองทุนตำบล.pdf
 776 แบบยื่นคำร้องอุทธรณ์การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 19 เม.ย. 2554 แบบยื่นอุทธรณ์ขอรับเงินม41.pdf
 777 License ของ Smart Card โปรแกรม UCSearch Client ประจำปี 2554 (ล่าสุด ม.ค.54) 18 เม.ย. 2554 licenseล่าสุด54.zip
 778 fileประกอบการประชุม OP Refer วันที่ 8 เมษายน 2554 08 เม.ย. 2554 OP Refer_01042554.rar
 779 แจ้งการจัดสรรเงิน Master CUP ปี 2552 - 2553 05 เม.ย. 2554 จัดสรรเงิน MC.PDF
 780 แจ้งการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวตามผลงานจริงฯ ปีงบประมาณ 2553 05 เม.ย. 2554 จัดสรรเงิน UC ตามผลงานจริง ปี 53.PDF
 781 เรียน รพช. สสอ. ศพช. ทุกแห่ง เรื่อง ส่งหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุน fix cost ของ สสอ.ปีงบประมาณ 2554 05 เม.ย. 2554 fixcostสสอ54.pdf
 782 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ จนท เรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ โปรแกรม E-Claim ในการบันทึกข้อมูล ผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด (OP Refer).CUPทุกแห่งๆละ2คน วันที่ 8 เมษายน 2554 ที่โรงแรมสบาย เมืองนครราชสีมา 04 เม.ย. 2554 MeetingOPRefer54.rar
 783 สรุปการตรวจสอบชดเชย OPD ข้าม CUP ปี 2553 เดือน ก.ย.52 - ส.ค.53 31 มี.ค. 2554 ชดเชยOPDข้ามCUP.pdf
 784 คู่มือแนวทางการขดรับค่าใช้จ่าย กรณีรับส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด OP Refer ปี 2554 31 มี.ค. 2554 OPRefer_14032554.pdf
 785 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล 31 มี.ค. 2554 เชิญอบรมกองทุนตำบล_รพช.pdf
 786 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล 31 มี.ค. 2554 เชิญอบรมกองทุนตำบล_สสอ.pdf
 787 เรียน รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง รพ.ค่ายสุรนารี กองบิน1 โคราชเมโมเรียล โกลเดนเกท รพ.ส่งเสริมสุขภาพ จิตเวช เรื่อง เชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพเวชเรียน ปี2554 22 มี.ค. 2554 ประชุมควบคุมเวชระเบียนปี54.pdf
 788 เรียน ผอ.รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง รพ.ค่ายสุรนารี กองบิน1 โคราชเมโมเรียล โกลเดนเกท รพ.ส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง ผลการ Audit เวชระเบียน ปี 54 15 มี.ค. 2554 หนังสืออุทธรณ์MARปี54.pdf
 789 เรียน รพ.มหาราช ปากช่องนานา พิมาย ขามทะเลสอ ขามสะแกแสง ชุมพวง โนนไทย โนนสูง บัวใหญ่ พระทอคำ สีคิ้ว สูงเนิน เสิงสาง ห้วยแถลง ค่ายสุรนารี โคราชเมโมเรียล เรื่อง เชิญคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขต 22 ก.พ. 2554 เชิญคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน.pdf
 790 เรียน รพช.ทุกแห่ง และ ศพช.3 วัดบูรพ์ เรื่อง เร่งรัดให้ดำเนินการเบิกเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 21 ก.พ. 2554 เร่งรัดเบิกค่าบริการท99.pdf
 791 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติเบิกเงินค่าบริการกรณีส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ไปยังหน่วยบริการสังกัดกรมอื่นสังกัด สป.สธ. 21 ก.พ. 2554 แจ้งแนวทางOPDในสังกัด สป ไป หน่วยอื่นในสังกัด สป.pdf
 792 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางระบบส่งต่อและการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2554 16 ก.พ. 2554 แนวทางส่งต่อและเรียกเก็บปี54.pdf
 793 เรียน รพช.ทุกแห่ง มหาราช ค่ายสุรนารี กองบิน1 โคราชเมโมเรียล เดอะโกลเดนเกท จิตเวชฯ นครราชสีมา รพ.ส่งเสริมสุขภาพ เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพบันทึกเวชระเบียน ปี 54 16 ก.พ. 2554 อบรมเวชระเบียนปี54.pdf
 794 เรียน รพช.ทุกแห่ง เรื่อง ขอข้อมูลค่าใช้จ่าย fixed cost และค่ายา/เวชภัณฑ์มิใช่ยาปี 2553 15 ก.พ. 2554 fixcost53.pdf
 795 เรียน CUP เมืองย่า 1 - 7 เรื่องแจ้งข้อมูลการโอนเงินกันไว้ที่จังหวัด ปี 54 11 ก.พ. 2554 แจ้งโอนเงินกันที่จังหวัด.pdf
 796 แจ้งการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวตามผลงานจริง สำหรับหน่วยบริการในสังกัด สป. ปี 2553 11 ก.พ. 2554 แจ้งปิดงวด ปี 53.pdf
 797 Download Fileประชุมหัวหน้างานประกันสุขภาพวันที่ 8 กพ 2554 08 ก.พ. 2554 Fileอบรมหัวหน้าประกัน080254.rar
 798 นม 0027.005/ว387 เรียน รพช. CUP ทุกแห่ง การดำเนินงานการประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน MRA จัดสรรงบประมาณตาม P4P ปี2554 07 ก.พ. 2554 แจ้งเวชระเบียนMRA P4P54.pdf
 799 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ขอรายชื่อทีมพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนหน่วยบริการจังหวัดนครราชสีมา 01 ก.พ. 2554 ขอรายชื่อทีมเวชระเบียน นม.pdf
 800 เรียน สสอ. ทุกแห่ง เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2554 01 ก.พ. 2554 เชิญประชุมแนวทางUCปี54สสอ.pdf
 801 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2554 31 ม.ค. 2554 ชี้แจงUCปี54.zip
 802 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง กำหนดการส่งข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนค่าใช้จ่ายสูง กองทุนอุบัติเหตุฉุกเฉิน 28 ม.ค. 2554 ส่งข้อมูลสาธารณสุขกองทุนผู้ป่วยใน.pdf
 803 เอกสารเข้าประชุมกองทุนตำบลใหม่ ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2554 ศอน. สสจ.นม. 21 ม.ค. 2554 new17_21_Jan_2011.rar
 804 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมและเสนอความคิดเห็นเพื่อทบทวนเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สปสช. 02 ก.พ. 2554 รับฟังข้อเสนอ.rar
 805 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งกรอบแนวทางการบริหารจัดการงบบริการเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี2554 14 ม.ค. 2554 แนวทางจัดการงบPP54.pdf
 806 เรียน รพช. สสอ. ศพช. ทุกแห่ง เรื่อง การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ ปี 2554 11 ม.ค. 2554 การบริหารการเงินการคลังหน่วยบริการ.pdf
 807 เรียน รพ.มหาราช และ รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2554 11 ม.ค. 2554 แนวทางแรงงานต่างด้าวปี54.pdf
 808 แนวทางการบันทึกข้อมูลให้บริการเพื่อวิเคราะห์ผู้ป่วยในด้วยดัชนี Case Mix Index ประจำปี 2554 06 ม.ค. 2554 แนวทางการบันทึกข้อมูล caseMixIndex.pdf
 809 เรียน ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ชุมชน เรื่อง ให้แจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินค่ายา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2554 ในส่วนที่กันไว้ที่จังหวัด 04 ม.ค. 2554 ให้แจ้งค่ายา ปี 54.PDF
 810 เรียน สสอ. ทุกแห่ง เรื่อง การอบรมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ปีงบประมาณ 2554 27 ธ.ค. 2553 อบรมกองทุนตำบล_สสอ.pdf
 811 เรียน รพช. ทุกแห่ง เรื่อง การอบรมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ปีงบประมาณ 2554 27 ธ.ค. 2553 อบรมกองทุนตำบล_รพช.pdf
 812 เรียน รพ.มหาราชนครราชสีมา รพช. สสอ. ศพช.ทุกแห่ง รพ.จิตเวชนครราชสีมา เรื่อง การดำเนินงานให้บริการผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 22 ธ.ค. 2553 แนวทางท99ปี54.pdf
 813 ต่ออายุของ License manager โปรแกรมอ่านข้อมูลจาก บัตร Smart Card ของสนบท. ปี 2554 22 ธ.ค. 2553 Update_License__Manager_2554.zip
 814 ขอแจ้งแนวทางเกณฑ์คุณภาพบริการ(P4P)ประจำปี 2554 22 ธ.ค. 2553 p4p54.pdf
 815 เรียน รพช.ทุกแห่ง มหาราช ค่ายสุรนารี กองบิน1 โคราชเมโมเรียล เดอะโกลเดนเกท จิตเวชฯ นครราชสีมา เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบันทึกเวชระเบียน 14 ธ.ค. 2553 อบรมแลกเปลี่ยนเวชระเบียน.pdf
 816 เชิญร่วมอบรมโครงการระบบเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 13 ธ.ค. 2553 อบรมเบิกชดเชยท99.pdf
 817 ข้อมูลประมาณการงบ PP Area based ปี 2554 แยกราย CUP 09 ธ.ค. 2553 ประมาณการ งบ PP AB CUP ปี 54.PDF
 818 เรียน ผอ.รพ.ชุมพวง , ปักธงชัย , จักราช , คง , โนนไทย , ห้วยแถลง , หนองบุญมาก , ขามสะแกแสง และ นครราชสีมา เรื่อง การสมัครการดำเนินงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหน่วยบริการ ตามเกณฑ์คุณภาพบริการ 01 ธ.ค. 2553 การจัดระบบcomplaint management.PDF
 819 ข้อมูลงบ PP Area base ปี 2554 ในส่วนกองทุนตำบล 30 พ.ย. 2553 ประมาณการ งบ PP AB กองทุน .PDF
 820 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเนื่องจากเหตุอุทกภัย 29 พ.ย. 2553 เรียกเก็บน้ำท่วม.pdf
 821 หนังสือสั่งการประสานขอPIN CODE บัตรSMART CARDนายทะเบียนบัตรทอง ที่สำนักทะเบียนราษฎร์อำเภอ 23 พ.ย. 2553 DocPincode.zip
 822 แจ้งข้อมูลการจัดสรรล่วงหน้าเงินเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) ปี 2554 16 พ.ย. 2553 แจ้งจัดสรรเงิน UC ปี 54.PDF
 823 ส่งหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุน Fixed Cost ของสถานีอนามัย ปี 2554 16 พ.ย. 2553 เกณฑ์ Fixed Cost สอ. ปี 54.PDF
 824 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุขเนื่องจากอุทกภัย 11 พ.ย. 2553 เรียกเก็บท่วมน้ำ.PDF
 825 DownLoad File ประชุม Smart Card Authentication System วันที่ 09พย53 08 พ.ย. 2553 Authen091153.rar
 826 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางตามเกณฑ์P4Pปี2554(สสอ.) 08 พ.ย. 2553 P4Pปี54.pdf
 827 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางตามเกณฑ์P4Pปี2554(รพช.) 08 พ.ย. 2553 p4p.PDF
 828 การส่งเงินค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปี 2553 (เพิ่มเติม) 06 พ.ย. 2553 การส่งเงินแรงงานต่างด้าวปี53.pdf
 829 Downloadเอกสารประชุมชี้แจงการดำเนินงาน UC ปี 2554 เมื่อ 4 พย. 53 ของ สปสช.เขต9 06 พ.ย. 2553 SlidePreNHSO_Korat041153.rar
 830 ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการพัฒนาการตรวจสอบเวชระเบียน 03 พ.ย. 2553 ประชุมเวชระเบียน.PDF
 831 00145-เรียน ผู้อำนวยการ รพ.ทุกแห่ง รพ.มหาราช ศพช.เมืองย่า 1-7, ศพช.ขามสะแกแสง เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณ ปี 2554 02 พ.ย. 2553 ประชุมแนวทางงบปี54.pdf
 832 00145-เรียน ศพช.ตลาดแค เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณ ปี 2554 02 พ.ย. 2553 ประชุมแนวทางงบปี54_ศพชตลาดแค.pdf
 833 เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณ ปี 2554 02 พ.ย. 2553 ประชุมแนวทางงบปี54_สสอ.pdf
 834 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การใช้บัตรประชาชนแทนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(เพิ่มเติม) 02 พ.ย. 2553 การใช้บัตรทอง_เพิ่มเติม.pdf
 835 เรียน สสอ. ทุกแห่ง เรื่อง การประชุมตรวจสอบสิทธิด้วย รหัส PIN 4 หลักของ smart card ดึงข้อมูลจาก สนบท 29 ต.ค. 2553 เชิญประชุมsmardcardสสอ.pdf
 836 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การประชุมตรวจสอบสิทธิด้วย รหัส PIN 4 หลักของ smart card ดึงข้อมูลจาก สนบท 29 ต.ค. 2553 เชิญประชุมsmardcard.pdf
 837 เรียน สสอ. ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางให้บริการและรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างเกิดอุทักภัยจังหวัดนครราชสีมา 26 ต.ค. 2553 referน้ำท่วม_อำเภอ.pdf
 838 แบบตอบรับประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณกองทุน UC ปี 2554 26 ต.ค. 2553 แบบตอบรับประชุม 4 พ.ย.53.PDF
 839 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางให้บริการและรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างเกิดอุทักภัยจังหวัดนครราชสีมา 22 ต.ค. 2553 แนวทางส่งต่อน้ำท่วม53.pdf
 840 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณกองทุน UC ปี 2554 21 ต.ค. 2553 ประชุมชี้แจงUCปี54.pdf
 841 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การเข้ารับบริการของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ว2688 21 ต.ค. 2553 ช่วยเหลือน้ำท่วม.pdf
 842 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัตินายทะเบียนหน่วยบริการประจำตรวจสอบบุคคลด้วยบัตร Smart Card สืบค้นข้อมูล สนบท. 15 ต.ค. 2553 เชิญประชุม20ตค53.pdf
 843 ประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 06 ต.ค. 2553 ปชส บัตร ปชช แทน บัตรทอง.pdf
 844 ให้ CUP ทุกแห่งสำรวจกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรายใหม่ 06 ต.ค. 2553 เร่งรัดสำรวจบุคคลมีปัญหาสถานะและสิทธิ.pdf
 845 License ของ Smart Card โปรแกรม UCSearch Client ประจำปี 2553 05 ต.ค. 2553 Update License Manaeger53.zip
 846 Downloadเอกสารประชุมแนวทางดำเนินงาน (คืนสิทธิ)ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 13 ก.ย. 2553 DocMeet_คืนสิทธิ.zip
 847 การกันเงินเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) ปีงบประมาณ 2554 06 ก.ย. 2553 แจ้งการกันเงิน UC ปี 54.PDF
 848 แบบฟอร์มMOUกองทุนตำบลปี54 31 ส.ค. 2553 แบบMOUกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นปี54.doc
 849 การส่งต่อผู้ป่วย 20 ส.ค. 2553 การส่งต่อผู้ป่วย.PDF
 850 กำหนดการออกประเมินศูนย์หลักประกันสุขภาพและศูนย์ลงทะเบียนโรงพยาบาลนอกสังกัดและ CUP เมืองย่า 16 ส.ค. 2553 กำหนดออกตรวจประเมินศูนย์UCนอกสังกัด.pdf
 851 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุนสาธารณสุข ปี 52-53 ครั้งที่ 4 11 ส.ค. 2553 ค่าจ้าง นร.ทุน ครั้งที่ 4.PDF
 852 หนังสืออ้างถึง แจ้งข้อมูลการจัดสรรเงิน Master CUP ปี 50 และ ปี 51 29 ก.ค. 2553 หนังสืออ้าง Master CUP.PDF
 853 ประชุมคณะกรรมการประเมินกองทุนตำบล ปี 2553 21 ก.ค. 2553 ประชุมคกกประเมินกองทุนตำบลปี 53.ppt
 854 การจ่ายเงิน Master CUP รพช.ทุกแห่ง 20 ก.ค. 2553 การจ่ายเงิน Master CUP.PDF
 855 แจ้งข้อมูลการจัดสรรเพิ่มเติม เงินเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2552 19 ก.ค. 2553 จัดสรรจริง เงิน UC ปี 52.PDF
 856 แจ้งข้อมูลการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ (งบเหมาจ่ายรายหัว) ปีงบประมาณ 2553 09 ก.ค. 2553 แจ้งโอนเงินกันที่จังหวัด ปี 53.PDF
 857 แจ้งคำสั่งคณะกรรมการประเมินกองทุนตำบล(รพช.) 08 ก.ค. 2553 แจ้งคำสั่งคณะกรรมการประเมิกองทุน(รพช.).PDF
 858 แจ้งคำสั่งคณะกรรมการประเมินกองทุนตำบล(สสอ.) 08 ก.ค. 2553 แจ้งคำสั่งคณะกรรมการประเมิกองทุน.PDF
 859 ขอเชิญประชุม จนท.ผู้ผิดชอบงานชดเชยนละคุณภาพเวชระเบียนของ รพ. ทุกแห่ง วันที่15-16กค.53 07 ก.ค. 2553 nm0027_005_v1701.pdf
 860 รพ. สสอ. ทุกแห่ง Download เอกสารตรวจประเมินขึเนทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2554 ที่นี่ 07 ก.ค. 2553 DownLoad Link_reg.htm
 861 รายชื่อและเบอร์โทร อปท. 06 ก.ค. 2553 รายชื่อ ท้องถิ่น ปี 53.xls
 862 แจ้งนโยบายการรับสมัครกองทุนหลักหลักประกันสุขภาพ ปี 2554 05 ก.ค. 2553 แจ้งนโยบายกองทุน.PDF
 863 แจ้งการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปี 2553 (สสอ.) 18 มิ.ย. 2553 แจ้งการประเมิน 1.pdf
 864 แจ้งการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปี 2553 (รพช.) 18 มิ.ย. 2553 แจ้งการประเมิน.pdf
 865 เอกสารการประชุมกองทุนตำบลวันที่ 7 - 11 มิ.ย.2553 11 มิ.ย. 2553 กองทุนตำบล7-11มิย53.rar
 866 วิทยุแจ้งสสอ. 09 มิ.ย. 2553 บันทึกส่งข่าวทางวิทยุ.doc
 867 แจ้งแบบฟอร์มสรุปแผนงาน โครงการกองทุนตำบล 09 มิ.ย. 2553 formแบบฟอร์มสรุปแผนกองทุน.xls
 868 เรียน รพ.มหาราช ค่ายสุรนารี กองบิน 1 โคราชเมโมเรียล โกลเดนเกท ส่งเสริมสุขภาพ จิตเวช รพ.นครราชสีมา รพช.ทุกแห่ง เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปการวินิจฉัยโรค 08 มิ.ย. 2553 อบรมวินิจฉัยโรค.pdf
 869 เอกสารการประชุม CFO วันที่ 4 มิถุนายน 2553 07 มิ.ย. 2553 เอกสารประชุมCF4มิย53.zip
 870 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การรายงานผลการให้บริการศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพผ่านระบบ Internet 31 พ.ค. 2553 dcuckorat.pdf
 871 เรียน ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร กองบิน1 มหาราชนครราชสีมา รพช.ทุกแห่ง รพ.นครราชสีมา โคชเมโมเรียล โกลเดนเกท คชอ.มหาชัย คชอ.การเคหะ ศสช.ขามสะแกแสง ตลาดแค เมืองย่า1-7 เรื่อง การประชุมอบรมไกล่เกลี่ย 26 พ.ค. 2553 อบรมไกล่เกลี่ย14-16มิย53.pdf
 872 เอกสารการประชุมมาตรฐานศูนย์ 2 ศูนย์เมื่อ 7 พ.ค. 2553 15 พ.ค. 2553 ประชุม 7 พค.53.rar
 873 วิทยุแจ้งทุกCUP 14 พ.ค. 2553 วิทยุ.PDF
 874 แบบฟอร์มCF01 14 พ.ค. 2553 ฟอร์ม CF 01 กระทรวงฯ.xls
 875 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาการจัดระบบการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ โรงแรมวัฒนาปาร์ค จ.ตรัง 06 พ.ค. 2553 ประชุมตรัง.pdf
 876 การสุ่มเวชระเบียนเพื่อตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนปี 2553 30 เม.ย. 2553 ตรวจสอบเวชระเบียน53_.pdf
 877 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มCF กระทรวง 30 เม.ย. 2553 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม CF กระทรวง.zip
 878 การขอ CF กระทรวงสาธารณสุข 30 เม.ย. 2553 ขอ CF กสธ..PDF
 879 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุนสาธารณสุข ปี 52-53 ครั้งที่ 3 22 เม.ย. 2553 ค่าจ้างนักเรียนทุน ครั้งที่ 3.PDF
 880 เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ 20 เม.ย. 2553 ประชุม7-5-53.PDF
 881 แบบฟอร์มยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ ม.41 รุ่นใหม่ 12 เม.ย. 2553 แบบยื่นคำร้องม.41.zip
 882 เรียน รพช.ทุกแห่ง รพ.มหาราช ค่ายสุรนารี กองบิน 1 โกลเดนเกท โคราชเมโมเรียล ส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง การติดตามเกณฑ์คุณภาพบริการ P4P 12 เม.ย. 2553 ส่งP4P.pdf
 883 เรียน CUP ทุกแห่ง ขอให้ส่งข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระของสถานบริการที่ให้การรักษาผู้ประสบภัยจากรถ 09 เม.ย. 2553 ลูกหนี้ผู้ประสบภัยจากรถ.pdf
 884 เรียน CUP ทุกแห่ง ขอส่งหนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ 2553 09 เม.ย. 2553 แนวทางขอรับค่าใช้จ่ายปี53.pdf
 885 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง เรื่อง การส่งเงินค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวปี 2553 05 เม.ย. 2553 ส่งเงินประกันแรงงานต่างด้าวปี53.pdf
 886 ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 30 มี.ค. 2553 ระเบียบใหม่กองทุนตำบล.pdf
 887 MOU กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 30 มี.ค. 2553 MOU53-1.doc
 888 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุนสาธารณสุข ปี 52-53 ครั้งที่ 2 17 มี.ค. 2553 ค่าจ้างนักเรียนทุน ครั้งที่ 2.PDF
 889 แจ้งการโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุนสาธารณสุข ปี 52-53 ครั้งที่ 1 17 มี.ค. 2553 ค่าจ้างนักเรียนทุน ครั้งที่ 1.PDF
 890 เชิญประชุม สิทธิว่างเทศบาล 17 มี.ค. 2553 ประชุมสิทธิว่าง.PDF
 891 ขอข้อมูลค่าใช้จ่าย Fixed Cost และค่ายา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา ที่สนับสนุน สอ. ปี 2552 16 มี.ค. 2553 Fixed Cost.PDF
 892 การจ่ายค่าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์สถานพยาบาลภาครัฐ 11 มี.ค. 2553 นุสชี่.pdf
 893 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินงานศูนย์หลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ 15 ก.พ. 2553 ศูนย์UC.pdf
 894 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง ติดตามการบันทึกข้อมูล Hospital Profile 15 ก.พ. 2553 hospitalProfile_.pdf
 895 เรียน ผอ.รพม. รพช. โคราชเมโมเรียล จิตเวช รพ.ส่งเสริม เรื่องขอส่งคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบเวชะเบียน สปสช.เขต 9 นม.ปี2553 12 ก.พ. 2553 สำเนาคำสั่ง.pdf
 896 เรียน ผอ.รพม. รพช. โคราชเมโมเรียล จิตเวช รพ.ส่งเสริม เรื่องขอส่งคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบเวชะเบียน สปสช.เขต 9 นม.ปี2553 12 ก.พ. 2553 สำเนาคำสั่ง.pdf
 897 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจประเมินตนเองมาตรฐานศูนย์ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 12 ก.พ. 2553 แบบประเมินศูนย์UC.pdf
 898 แบบฟอร์มรายงาน CMI ปี 2553 สำหรับ รพ.ทุกแห่ง รายเดือน 09 ก.พ. 2553 Form_CMI53_korat.pdf
 899 ขอยกเลิกเกณฑ์การพิจารณาการเข้าร่วมดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 08 ก.พ. 2553 ยกเลิกเกณฑ์กองทุนตำบล.PDF
 900 หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุน Fixed Cost ปีงบประมาณ 2553 05 ก.พ. 2553 หลักเกณฑ์ Fixed Cost ปี 53.PDF
 901 การดำเนินงานตัวชี้วัด 0405 05 ก.พ. 2553 ตัวชี้วัด 0405.PDF
 902 เรียน ผอ.รพช. สสอ. ศพช.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรเงินตามเกณฑ์คุณภาพบริการ P4P ปี 2552 05 ก.พ. 2553 แจ้งP4Pปี52.pdf
 903 เรียน ผอ.รพช. สสอ. ผอ.ศพช. ทุกแห่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการจัดทำข้อมูล 04 ก.พ. 2553 แต่งตั้งคณะกกติดตามข้อมูล.pdf
 904 แจ้งโรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวปี 2553 01 ก.พ. 2553 ต่างด้าวอ.pdf
 905 ข้อมูล 18 ตัวเพื่อวิเคราะห์ต้นทุน 29 ม.ค. 2553 ข้อมูล18 ตัวเพื่อวิเคราะห์ต้นทุน.PDF
 906 เอกสารการประชุมพร้อมไฟล์บรรยาย 28 ม.ค. 2553 doc27jan53.htm
 907 โปรแกรม P4P ปี 53 21 ม.ค. 2553 linkP4P53.mht
 908 แนวทางการดำเนินงานP4Pปีงบประมาณ 2553 21 ม.ค. 2553 แนวทางงบคุณภาพ53.pdf
 909 หนังสือแจ้งการดำเนินงาน P4P และรายละเอียดเกณฑ์เพิ่มเติมพร้อมรายชื่อผู้ประสานงาน 21 ม.ค. 2553 หนังสือP4P_เกณฑ์.zip
 910 ระเบียบใหม่กองทุนตำบล 20 ม.ค. 2553 ระเบียบใหม่กองทุนตำบล.pdf
 911 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดนครราชสีมา 19 ม.ค. 2553 refer52.pdf
 912 เอกสารประชุมกองทุนตำบล วันที่ 18 มกราคม 2553 19 ม.ค. 2553 บทบาทกองทุน.ppt
 913 ข้อมูลการจัดสรรเงินตามเกณฑ์คุณภาพบริการ P4P ปีงบประมาณ 2552 19 ม.ค. 2553 ข้อมูลการจัดสรรเงิน P4P.PDF
 914 แจ้งการโอนเงินเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) ปีงบประมาณ 2553 งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 15 ม.ค. 2553 แจ้งการโอนเงิน.PDF
 915 การแจ้งเงินชดเชย IPD แรงงานต่างด้าว ปี 51 (29 ก.พ.51 - 28 ก.พ.52) 12 ม.ค. 2553 โอนเงินIPDต่างด้าวปึ51_.pdf
 916 การแจ้งเงินชดเชย IPD แรงงานต่างด้าว ปี 51 (1 ก.ค.51 - 30 มิ.ย.52) 12 ม.ค. 2553 โอนเงินIPDต่างด้าวปึ51.pdf
 917 ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายการบริการแรงงานต่างด้าว 12 ม.ค. 2553 ค่าใช้จ่ายต่างด้าว.pdf
 918 แนวทางการบันทึกข้อมูล Hospitals Profile ปี 53 12 ม.ค. 2553 แนวทางบันทึกHospitals_profile.pdf
 919 การส่งเงินกองทุนบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปี 52 12 ม.ค. 2553 ส่งเงินบัตรต่างด้าวปี52.pdf
 920 สรุปการตรวจสอบการชดเชย OPD ข้าม CUP ปี 52 ต.ค.51-ก.ย.52 12 ม.ค. 2553 OPDoutCUP_52.pdf
 921 ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 12 ม.ค. 2553 ขอเชิญประชุม แจ้ง สสอ..pdf
 922 ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 12 ม.ค. 2553 ขอเชิญประชุม แจ้ง รพช..pdf
 923 ฟอร์มขอusername/password(ร้องเรียน ร้องทุกข์) 11 ม.ค. 2553 ขอusername.passwordร้องเรียน-ทุกข์.doc
 924 เชิญประชุมหัวหน้างานประกันฯ ของCUPและสสอ.ทุกแห่ง 27 มกราคม 2553 08 ม.ค. 2553 Meet270153.pdf
 925 การเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง ปี 2553 05 ม.ค. 2553 เฝ้าระวังสถานการณ์การเงิน ปี 53.PDF
 926 แจ้งสรุปการตรวจสอบOPDข้ามCUPปี2552(ตค51-สค52) 30 ธ.ค. 2552 nm0027005v3051_30122552.rar
 927 ข้อมูลการจัดสรรเงิน PP Area based Service กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2553 23 ธ.ค. 2552 งบ PP Area based กองทุนตำบล ปี 2553.pdf
 928 แจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่ (PP Area based Service ปีงบประมาณ 2553 23 ธ.ค. 2552 งบ PP Area based ระดับอำเภอ ปี 2553.pdf
 929 00049-เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งข้อมูลการจัดสรรล่วงหน้าเงินเหมาจ่ายรายหัว ปี 53 23 ธ.ค. 2552 เงินรายหัวUC53.pdf
 930 เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินP4P 08 ธ.ค. 2552 P4P.pdf
 931 เรียนCUPทุกแห่งเรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามงบคุณภาพบริการ(P4P)ประจำปี2553 04 ธ.ค. 2552 เชิญP4P.PDF
 932 License ต่ออายุของโปรแกรม Update Smart card 08 ธ.ค. 2552 Update_License_Manaeger.zip
 933 รายการแก้ไขในหนังสือคู่มือบริหารงบกองทุน ปี 2553 23 พ.ย. 2552 ใบแทรกคู่มือบริหารกองทุน ปี 53.PDF
 934 เรียน รพช. สสอ.ทุกแห่ง แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานสวัสดิการรักษาพยาลสำหรับข้าราชการ อบจ.นครราชสีมา 23 พ.ย. 2552 รักษาพยาบาล_อบจ_นม.pdf
 935 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่องการส่งรายงานตัวชี้วัดเฝ้าระวังคุณภาพบริการ (QSI) ครั้งที่ 2 ปี 2552 12 พ.ย. 2552 ส่งรายงานตัวชี้วัด1.pdf
 936 เรียน CUP ทุกแห่ง เชิญประชุมชี้แจงหลักการขรับการชดเชย E-Claim ปี 2553 02 พ.ย. 2552 eclaim_meeting.pdf
 937 เรียน CUP ทุกแห่งเรื่องการถ่ายทอดสดการชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบเกณฑ์คุณภาพ สปสช. ปี 2553ครั้งที่2 28 ต.ค. 2552 ถ่ายทอดสดP4P.PDF
 938 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การถ่ายทอดสดการชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบเกณฑ์คุณภาพ สปสช. ปี 2553 14 ต.ค. 2552 nhso_live.pdf
 939 แบบประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ(รพ.ครบุรี,รพ.วังนำเขียว,รพ.หนองบุญมาก,รพ.เมืองยาง,รพ.ลำทะเมนชัย 14 ต.ค. 2552 PCU_.zip
 940 ส่งข้อมูลการจัดสรรเงิน Fix Cost ปี 2553 01 ต.ค. 2552 ส่งข้อมูลการจัดสรรเงิน Fix Cost.pdf
 941 เชิญเจ้าหน้าที่อำเภอประชุมบัตรประชาชนแทนบัตรทอง 18 ก.ย. 2552 เชิญประชุมบัตรทองอำเภอ.pdf
 942 แจ้งให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งมารับหนังสือICD-10-TMVol.1และICD-10-TMVol.2Index 16 ก.ย. 2552 icd.PDF
 943 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและอบรมการใช้โปรแกรมการอ่านข้อมูลจากบัตรSmart Card 15 ก.ย. 2552 เชิญประชุมบัตรทอง.rar
 944 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การติดตามหนี้ค่าบริการทางการแพทย์ OPD ข้าม CUP ภายในจังหวัดนครราชสีมา 25 ส.ค. 2552 ติดตามหนี้OPDข้ามCUP.pdf
 945 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับบัตรประกันสุขภาพภาพประเภทผู้มีรายได้น้อย (รหัส 72) 25 ส.ค. 2552 บัตร72.pdf
 946 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง CUPทุกแห่ง ศพช. ศสช.ทุกแห่ง เรื่อง การติดตามการบันทึกข้อมูล Hospital Profile for Public ปีงบประมาณ2552 25 ส.ค. 2552 hospital profile.pdf
 947 การขอรับเงินสนับสนุนจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 21 ส.ค. 2552 ขอรับเงินสนับสนุน.pdf
 948 แบบฟอร์มขอรหัสสถานบริการทางการแพทย์ 5 หลัก สำหรับหน่วยบริการเปิดใหม่ 18 ส.ค. 2552 ขอรหัสหน่วยบริการ สนย.doc
 949 ขอให้CUPห้วยแถลง,ด่านขุนทด,ชุมพวง,ห้วยแถลง,แก้งสนามนางตรวจสอบข้อมูลพื้นที่รอยต่อด่วยคะ 17 ส.ค. 2552 พื้นที่รอยต่อจังหวัด53.xls
 950 ขอให้CUPห้วยแถลง,ด่านขุนทด,ชุมพวง,ห้วยแถลง,แก้งสนามนางตรวจสอบข้อมูลพื้นที่รอยต่อด่วยคะ 17 ส.ค. 2552 พื้นที่รอยต่อจังหวัด53.xls
 951 แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี53 27 ก.ค. 2552 แบบประเมินขึ้นทะเบียนปี53.zip
 952 ค่าเฉลี่ยมาตรฐานดัชนีชี้วัดทางการเงิน 22 ก.ค. 2552 ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน.pdf
 953 เรียน ผอ.รพ.มหาราช รพช.ทุกแห่ง รพ.ค่ายสุรนารี กองบิน1 ศูนย์อนามัยที่ 5 เดอะโกลเดนเกท โคราชเมโมเรียล เรื่องสุ่มตรวจคุณภาพเวชระเบียนของหน่วยบริการปี52 09 ก.ค. 2552 สุ่มเวชระเบียน.pdf
 954 เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง เรื่องการประชุมแรงงานต่างด้าว 09 ก.ค. 2552 ประชุมต่างด้าว100752.pdf
 955 สมัครสอบ CODER 29 มิ.ย. 2552 สมัครCODER.pdf
 956 Download เอกสารประชุม เกณฑ์คงค้าง เขต14 ประชุมวันที่ 23-25 มิย 52 26 มิ.ย. 2552 Docเกณฑ์คงค้าง.zip
 957 เรียน CUP ทุกแห่ง ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานบันทึกข้อมูล E-Claim 11 มิ.ย. 2552 ประชุมeclaim.pdf
 958 ขอเชิญประชุมชี้แจงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล 11 มิ.ย. 2552 เชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนตำบล.pdf
 959 ขอข้อมูลค่าใช้จ่าย Fix Cost และค่ายา/เวชภัณฑ์มิใช่ยาที่สนับสนุนสถานีอนามัย 05 มิ.ย. 2552 ขอข้อมูล Fix Cost.pdf
 960 ขอเชิญประชุมการพัฒนาระบบมาตรฐานรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ของหน่วยบริการ 28 พ.ค. 2552 ประชุมร้องเรียน.pdf
 961 Downloadเอกสารประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานการลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการดำเนินงานสำรวจลงทะเบียนผู้ที่ยังไม่ได้ระบุสิทธิใดๆ(สิทธิว่าง) 27 พ.ค. 2552 Meeting210552.htm
 962 เชิญประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเงินการคลังหน่วยบริการสาธารณสุข เขต 14 18 พ.ค. 2552 เชิญระชุม CFO เขต 14.pdf
 963 เรียน CUP โชคชัย ขามสะแกแสง ด่านขุนทด ชุมพวง โนนแดง ปากช่อง โพนสูง(เมืองย่า2) ครบุรี สีคิ้ว ปักธงชัย ค่ายสุรนารี กองบิน1 โคราชเมโมเรียล โคกกรวด(เมืองย่า7) หัวทะเล(เมืองย่า5) ลำทะเมนชัย หนองบุญมาก วัดบูรพ์(เมืองย่า6) เทศบาลโพธิ์กลาง คชอ.มหาชัย โกลเดนเกท คชอ.การเคหะ เพื่อประชุมสิทธิว่าง 15 พ.ค. 2552 null_conference.pdf
 964 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งให้ตามจ่ายชนดเชยค่าบริการทางการแพทย์ OPD ข้าม CUP 15 พ.ค. 2552 opdoutcup.pdf
 965 เรียน CUP ทุกแห่ง เรื่อง การยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ 15 พ.ค. 2552 online_reg_not_confirm.pdf
 966 อบรมหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยในระบบการแพทย์และสาธารณสุข 07 พ.ค. 2552 อบรมไกล่เกลี่ย.zip
 967 แบบรายงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพปี2552 30 เม.ย. 2552 รายงานศูนย์บริการปี2552_.xls
 968 เรียน CUP ทุกแห่ง รายงานผลการส่งข้อมูล e-claim ปีงบประมาณ 2552 30 เม.ย. 2552 eclaim.pdf
 969 แนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวปี2552 29 เม.ย. 2552 Migrant52_ว224.rar
 970 DownLoad โปรแกรม Audit MRA DM ปี 52 22 เม.ย. 2552 DownLoad Link.htm
 971 ข้อมูลสรุปการตรวจประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี2552 เพื่อทำแผนแก้ไขส่งจังหวัดภายในวันที่ 24 เมษายน 01 พ.ค. 2552 ขึ้นทะเบียน.rar
 972 สรุปผลการส่งข้อมูลการตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน (MRA) และ (DM) 20 เม.ย. 2552 MRA AND DM.pdf
 973 การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน 09 เม.ย. 2552 AUDIT.pdf
 974 แนวทางการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในจ.นม. 09 เม.ย. 2552 SATISFACTION.pdf
 975 ขอให้ส่งแผนงานโครงการงบ PP COM 03 เม.ย. 2552 ส่งแผนงานโครงการงบ PP COM.pdf
 976 เรียน ผอ.มหาราชนครราชสีมา รพช ทุกแห่ง เรื่องขอข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 03 เม.ย. 2552 ต่างด้าว.pdf
 977 543