วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563    
  
เรื่อง
วันที่
เข้าชม
 เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเด่น (Bright Spot Season 2 : Change Node) ระดับจังหวัด
 วันที่ (21 พ.ย.62) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเด่น (Bright Spot Season 2 : Change Node) ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นผลงานเด่นในระดับเขตต่อไป ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดย นางณัฐอร พลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สา (634)
22 พ.ย. 2562 634
 ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 วันที่ (๒๗ ก.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงิน UC ปี ๖๓ ณ ห้องประชุม สดถ.ย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์ (705)
1 ต.ค. 2562 705
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 วันที่ ๔-๖ ก.ย.๖๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณส (759)
6 ก.ย. 2562 759
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๘ ส.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม Web Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (745)
28 ส.ค. 2562 745
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  วันนี้ (๑๓ ส.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (10956)
13 ส.ค. 2562 10956
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๖ ก.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมห้องเรียน ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (304)
26 ก.ค. 2562 304
 ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 วันที่ ๒๕ ก.ค.๖๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สดถ.ย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจ (227)
26 ก.ค. 2562 227
 อบรมการจัดทำแผนทางการเงิน Planfin หน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 วันนี้ (๒๔ ก.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดอบรมการจัดทำแผนทางการเงิน Planfin หน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน (206)
24 ก.ค. 2562 206
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๒ ก.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยแพทย์หญิงวิภา อุทยานินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง เป็นประธานการประชุม ซึ่งผ (183)
22 ก.ค. 2562 183
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในหน่วยบริการประจำและส่งต่อ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  วันนี้ (๑๕ ก.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในหน่วยบริการประจำและส่งต่อ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (525)
15 ก.ค. 2562 525
 ประชุมคณะกรรมการการประสานความร่วมมือระบบสำรองเตียงผู้ป่วยใน (IPD) กลาง จังหวัดนครราชสีมา
 วันนี้ (๒๗ มิ.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการประสานความร่วมมือระบบสำรองเตียงผู้ป่วยใน (IPD) กลาง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ รัศมีโส (259)
27 มิ.ย. 2562 259
 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๗ มิ.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ห้องเรียน ๓ ตึก ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังห (259)
27 มิ.ย. 2562 259
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๕ มิ.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม Web Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (246)
25 มิ.ย. 2562 246
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ประสานงานด้านภาษาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรแก่ชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 วันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ประสานงานด้านภาษาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรแก่ชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ (719)
24 มิ.ย. 2562 719
 ประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านระบบ Tele Conference
 วันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านระบบ Tele Conference ณ ห้องประชุม จปฐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวั (342)
20 มิ.ย. 2562 342
 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการเรียกเก็บชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิประกันสังคมของเครือข่ายโรงพยาบาล ๓ แม่ข่าย จังหวัดนครราชสีมา
 วันที่ ๒๘ พ.ค.๖๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการเรียกเก็บชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิประกันสังคมของเครือข่ายโรงพยาบาล ๓ แม่ข่าย จังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานก (378)
29 พ.ค. 2562 378
 ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 วันที่ ๒๓-๒๔ พ.ค.๖๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงแรมสบายโฮเทล อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ (266)
24 พ.ค. 2562 266
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
 วันนี้ (๑๗ พ.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (243)
17 พ.ค. 2562 243
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว
 วันนี้ (๒๖ เม.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุม หลวงพ่อคูณปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบห (442)
26 เม.ย. 2562 442
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต(Unit Cost) ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา
 วันนี้ (๒๓ เม.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต(Unit Cost) ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม หลวงพ่อคูณปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี (444)
23 เม.ย. 2562 444
 อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน และการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน จังหวัดนครราชสีมา
 วันนี้ (๓ เม.ย.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน และการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนางณัฐอร พลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังห (277)
3 เม.ย. 2562 277
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๙ มี.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม Web Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (443)
29 มี.ค. 2562 443
 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (28 มี.ค.62)
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน (317)
29 มี.ค. 2562 317
 ประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์ต้นทุนผลผลิต (Unit Cost) หน่วยบริการระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๗ มี.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์ต้นทุนผลผลิต (Unit Cost) หน่วยบริการระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนางณัฐอร พลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหว (399)
27 มี.ค. 2562 399
 อบรม CFO CUP แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 วันนี้ (๒๖ มี.ค.๖๒) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดอบรม CFO CUP แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม หลวงพ่อคูณปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ (259)
26 มี.ค. 2562 259
 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา
 วันนี้ (๒๕ มี.ค.๖๒) นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วยหน่วยงาน จัดหางา (224)
25 มี.ค. 2562 224
 อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562
 วันนี้ (25 ก.พ.62) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์พัฒนาสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์ (609)
25 ก.พ. 2562 609
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนจังหวัดนครราชสีมา
 วันนี้ (21 ก.พ.62) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม Web Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางณัฐอร พลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการ (442)
21 ก.พ. 2562 442
 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ 2/2562
 วันนี้ (30 ม.ค.62) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม Web Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล เป็นประธานอนุกรรมการ (507)
30 ม.ค. 2562 507
 ประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562
 วันนี้ (30 ม.ค.62) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีทันตแพทย์พิศิษฐ์ สมผดุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขามทะ (536)
30 ม.ค. 2562 536
 ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
 วันนี้ (29 ม.ค.62) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุ (519)
29 ม.ค. 2562 519
 อบรม CFO CUP จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562
 วันนี้ (27 ธ.ค.61) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดอบรม CFO CUP จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ (452)
27 ธ.ค. 2561 452
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562
 วันนี้ (26 ธ.ค.61) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีแพทย์หญิงศุภมาส ลิ่วศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการภารกิ (861)
26 ธ.ค. 2561 861
 อบรมพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานประกันสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562
 วันนี้ (20 ธ.ค.61) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานประกันสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมห้องเรียน 4 ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (452)
20 ธ.ค. 2561 452
 ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
 วันนี้ (5 พ.ย.61) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องปร (573)
5 พ.ย. 2561 573
 จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561
 วันนี้ (19 ก.ย.61) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, ต (682)
19 ก.ย. 2561 682
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายผู้ประสานงานด้านภาษา (ล่ามภาษา) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบบริการที่เป็นมิตรในกลุ่มประชากรชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561
  วันนี้ (14 ก.ย.61) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายผู้ประสานงานด้านภาษา (ล่ามภาษา) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบบริการที่เป็นมิตรในกลุ่มประชากรชาวต่างชาติ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นพ.นรินทร์รัช (1619)
14 ก.ย. 2561 1619
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin 2562 ( 5,6,10 ก.ย.61)
 กลุ่มงานประะกันสุขภาพได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนคครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 5,6,10 กันยายน 2561 ณ.ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ รอง (664)
11 ก.ย. 2561 664
 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าว ผู้ติดตาม และเหยื่อจากการค้ามนุษย์ (29 ส.ค.61)
 นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม คือ จนท.รับผิดชอบงาน ศบต. และงา (571)
30 ส.ค. 2561 571
 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำหลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายผู้ประสานงานด้านภาษา (28 ส.ค.61)
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำหลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายผู้ประสานงานด้านภาษา จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ2561 ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (402)
30 ส.ค. 2561 402
 การอบรมการจัดทำ Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 วันนี้ (24 ก.ค.61) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดการอบรมการจัดทำ Planfin ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สสจ.นครราชสีมา มีกลุ่มเป้าหมายเ (505)
24 ก.ค. 2561 505
 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบศูนย์จัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่2/2561
 วันนี้ (20 ก.ค.61) นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบศูนย์จัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่2/2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สสจ.นครราชสีมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม คื (438)
20 ก.ค. 2561 438
 การประชุมเชิงปฎิบัติการการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนบริการ Unit Cost และการนำข้อมูลต้นทุนไปใช้ประโยชน์ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 (11-13 ก.ค.61)
 การประชุมเชิงปฎิบัติการการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนบริการ Unit Cost และการนำข้อมูลต้นทุนไปใช้ประโยชน์ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.นม เป็นประธานเปิดการประชุมและให้เกียรติเป็นประธานทีมวิพากย์ (1180)
16 ก.ค. 2561 1180
 การประชุมจัดทำหลักสูตรพัฒนาระบบเครือข่ายล่ามภาษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561
 วันนี้ (10 ก.ค.61) นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ นางณัฐอร พลสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำหลักสูตรพัฒนาระบบเครือข่ายล่ามภาษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561 ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมประช (432)
10 ก.ค. 2561 432
 การอบรม CFO CUP จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ CFO CUP (22 พ.ค.61)
 นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรการอบรม CFO CUP จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ CFO CUP ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ สสจ.นครราชสีมา โดยมี ผู้เข้าอบรมครั้งนี้ จำนวน (522)
1 มิ.ย. 2561 522
 การประชุมอบรมเสริมทักษะในการนำข้อมูลต้นทุนบริการ UNIT COST (18 พ.ค.61)
 การประชุมอบรมเสริมทักษะในการนำข้อมูลต้นทุนบริการ (UNIT COST) ไปใช้ประโยชน์ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สสจ.นครราชสีมา มีเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม กว่า 120 คน (419)
1 มิ.ย. 2561 419
 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีของหน่วยบริการ (15 พ.ค.61)
 นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สสจ.นครราชสีมา โดยมีคุณสุวรรณาภา ศรีนาค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รอง หน.กลุ่มงาน ฯ กล่าวรายงาน มี (407)
1 มิ.ย. 2561 407
 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพชาวต่างชาติ (11 พ.ค.61)
 นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รอง นพ.สสจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพชาวต่างชาติ จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561 โดยมีเครือข่ายคณะทำงานจาก (411)
31 พ.ค. 2561 411
 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของหน่วยบริการ (20 มี.ค.61)
 นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ นางณัฐอร พลสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 ณ.ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริ (662)
31 พ.ค. 2561 662
 ประชุมคณะกรรมการ CFO CUP (23 ก.พ. 61)
 นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ นางสุวรรณาภา ศรีนาค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ CFO CUP จังหวัดนครราชสีมา ปีงบแระมาณ 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพ CFO CUP ณ.ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม (270)
31 พ.ค. 2561 270
 ประชุม CFO
 อบรม CFO CUP จังหวัดนครราชสีมา ปี2560 ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ CFO ของ รพ. การอบรมครั้งนี้ นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (1517)
23 มี.ค. 2560 1517
 การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560
 การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ (1500)
17 มี.ค. 2560 1500
 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว
 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบาย โดยมีนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน (6847)
20 ก.ย. 2559 6847
 การประชุมคณะกรรมการ CFO
 การประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม (1951)
20 ก.ย. 2559 1951
 การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
 การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบาย โดยมีนางศิริวรรณ ขัตติยวิทยากุล เป็นประธานในการอบรม และมีนายศักดิ์คริน จงหาญ (ครูนะ โคราช) จากโรงเรียนกวดวิชาครูน (1652)
20 ก.ย. 2559 1652
 คณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41
 คณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 ได้พิจารณาให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมือวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Web Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โ (1014)
20 ก.ย. 2559 1014
 การตรวจคุณภาพเวชระเบียน
 การตรวจคุณภาพเวชระเบียน ของคณะกรรมการตรวจคุณภาพเวชระเบียน จ.นครราชสีมา ณ ห้องประชุม 4 ศอน. สสจ.นครราชสีมา โดยมี พญ.วิภา อุทยานินทร์ เป็นประธานดำเนินการ (820)
20 ก.ย. 2559 820
 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบต้นทุนบริการ
 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบต้นทุนบริการ (Unit Cost) ระดับจังหวัด (ครู ก.) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 7-8 เมษายน 2559 ณ โรงแรมสบาย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีนางศิริวรรณ ขัตติวิทยากุล ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธี (355)
20 ก.ย. 2559 355
 อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านสาธารณสุขกลุ่มประชากรต่างด้าว
 อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านสาธารณสุขกลุ่มประชากรต่างด้าว วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (666)
11 พ.ค. 2559 666
 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบต้นทุนฯ เขตสุขภาพที่ 9
 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบต้นทุนระดับจังหวัด นักบัญชี นักคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำต้นทุนบริการ (Unit Cost) ของหน่วยบริการเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 14-15 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา (625)
11 พ.ค. 2559 625
 อบรมชี้แจงการจัดทำธุรรมเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์และระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข ปี 2557
 อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำธุรรมเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์และระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข ปี 2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม ศอน. สสจ.นครราชสีมา (92706)
29 พ.ย. 2556 92706
 ประชุมครูประจำศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล ปี 2556
 การประชุมครูประจำศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา ปี 2556 จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมสบาย โดยมีนางศิริพร ปัญญาพฤทธพงศ์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานใน (66603)
2 ก.ค. 2556 66603
 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมจัดทำหนังสือรับรองการเกิด ทร.๑/๑
 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมจัดทำหนังสือรับรองการเกิด ทร.๑/๑ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางศิริพร ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจั (66386)
4 มิ.ย. 2556 66386
 ประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตหน่วยบริการ (Unit Cost) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556
 ประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตหน่วยบริการ (Unit Cost) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (67516)
4 มิ.ย. 2556 67516
 ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง
 ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเรียน 3 ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์วิชัย ขัตติยากุล เป็นประธานการประชุม (66580)
11 มี.ค. 2556 66580
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน จ.นครราชสีมา
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม ป.ตรี ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี รอ.นพ.วรัญญู สัตยวงษ์ทิพย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม (9490)
4 มี.ค. 2556 9490
 อบรมคณะกรรมการกองทุกและประกวดนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล ปีงบประมาณ 2556
 อบรมคณะกรรมการกองทุกและประกวดนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล ปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมสบายโอเทล โดยมีนายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี (896)
18 ก.พ. 2556 896
 ประชุมคณะทำงานต้นทุนหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา
 ประชุมคณะทำงานต้นทุนหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางมธุรส ชัยวรพร เป็นประธานการประชุม (1046)
23 ม.ค. 2556 1046
 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2556
 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2556 สำหรับหัวหน้างานประกันสุขภาพระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางศิริพร ปัญญาพฤทธ์พงศ์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนคร (1102)
21 ม.ค. 2556 1102
 อบรมระบบสารสนเทศร้องเรียน สปสช.
 อบรมระบบสารสนเทศประมวลผลกลางประกันสุขภาพ (ระบบร้องเรียน) วันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (1043)
17 ม.ค. 2556 1043
 ประชุมคณะทำงานต้นทุนหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา
 ระชุมคณะทำงานต้นทุนหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (845)
2 ม.ค. 2556 845
 ประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 ประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นพ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธาน (790)
11 ธ.ค. 2555 790
 ชี้แจงแนวทางเกณฑ์P4Pส่งต่อปี56
 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพบริการ (P4P) ของหน่วยบริการรับส่งต่อปี 2556 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2555 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (1312)
11 ธ.ค. 2555 1312
 ประชุมต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost)
 ประชุมต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost) เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม จปฐ. สสจ.นครราชสีมา โดยมี นพ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานการประชุม (1004)
28 พ.ย. 2555 1004
 ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 2/2555
 ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเรียน 4 ศอน. สสจ.นครราชสีมา โดยมีนายมานพ ศรีแก้ว ประธานคณะอนุกรรการฯ เป็นประธานการประชุม (821)
9 พ.ย. 2555 821
 ประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 ประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า วันที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นพ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธาน (885)
29 ต.ค. 2555 885
 ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมมาตรฐานและบริการสาธารณสุข 56
 ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมมาตรฐานและบริการสาธารณสุข 56 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางศิริพร ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ เป็นประธาน (778)
22 ต.ค. 2555 778
 ประชุมพัฒนา UC เขตเมือง
 ประชุมพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขตอำเภอเมือง ณ ห้องเรียน 4 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข สสจ.นครราชสีมา (996)
8 ต.ค. 2555 996
 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม UC Search Client 3
 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม UC Search Client 3 ร่วมกับบัตรประชาชนเอนกประสงค์ (smart card) เมื่อวันที่ 10-14 กันยายน 2555 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สสจ.นครราชสีมา (1001)
8 ต.ค. 2555 1001
 ประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 ประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (968)
8 ต.ค. 2555 968
 อบรมการเจรจาไกล่เกลี่ยสาธารณสุข ปี 55
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ยในระบบการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2555 วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงแรมปัญจดารา (2103)
27 ก.ค. 2555 2103
 การอบรมครูประจำศูนย์เรียนรู้กองทุน UC ปี 55
 การอบรมครูประจำศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2555 เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมปัญจดารา 5 โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา (2399)
23 ก.ค. 2555 2399
 การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ปี 55
 การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ปี 55 โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2555 ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (2182)
23 ก.ค. 2555 2182
 ประชุมแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2556
 ประชุมแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2556 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (2160)
16 ก.ค. 2555 2160
 คัดเลือกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 พ.ค.55 (7514)
25 พ.ค. 2555 7514
 ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2555 (10617)
25 พ.ค. 2555 10617
 คัดเลือกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ
 คัดเลือกคณะอนุกรรมการควบคุบคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา (10172)
2 พ.ค. 2555 10172
 อบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาต้นทุนผลผลิตหน่วยบริการ (Unit Cost) ปีงบประมาณ 2555
 อบรมเชิงปฏิบัติการ (Unit Cost) จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 กลุ่มโรงพยาบาลแกนนำ 11 แห่ง รุ่นที่ 2 กลุ่มโรงพยาบาลที่เหลือ 16 แห่ง (870450)
2 พ.ค. 2555 870450
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้รับรางวัลการดำเนินงานด้านทะเบียนยอดเยี่ยม ปี 2555
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้รับรางวัลการดำเนินงานด้านทะเบียนยอดเยี่ยม ปี 2555 โดยได้ 2 รางวัลดังนี้ 1. รางวัลที่ 1 งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 2. รางวัลที่ 1 ลงทะเบียนมีความครอบคลุมมากที่สุด (1383)
17 เม.ย. 2555 1383
 อบรมเชิงปฏิบัติการและร่วมตรวจสอบเวชระเบียนปี 2555
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนและร่วมตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2555 (32458)
17 เม.ย. 2555 32458
 อบรมคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด และ CUP
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดอบรมคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด และCUP ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 (27397)
17 เม.ย. 2555 27397
 อบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาต้นทุนผลผลิตหน่วยบริการ (Unit Cost) ปีงบประมาณ 2555
 อบรมเชิงปฏิบัติการ (Unit Cost) ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 (60723)
17 เม.ย. 2555 60723
 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2555
 กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2555 ให้กับหัวหน้างานประกันสุขภาพระดับหน่วยบริการประจำ(CUP) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม สดถ (1260)
16 ก.พ. 2555 1260
 ประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครั้งที่ 1/2555
 ประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ห้อง จปฐ. เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยมีนายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล เป็นประธาน (1141)
16 ก.พ. 2555 1141
 ประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2554
 ประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครั้งที่ 4 / ปีงบประมาณ 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 (14663)
8 พ.ย. 2554 14663
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จัดประกวดหน่วยบริการประจำ (CUP) ที่มีผลงานการดำเนินงานศูนย์ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าดีเด่น ปีงบประมาณ 2554
 ผลการประกวดศูนย์ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าดีเด่น ปีงบประมาณ 2554 (59621)
8 พ.ย. 2554 59621
 คัดเลือกกองทุนตำบลดีเด่น ปีงบประมาณ 2554
 ผลการคัดเลือกกองทุนตำบลดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2554 (155737)
8 พ.ย. 2554 155737
 ประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนตำบลปี 2554
 ประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนตำบล ปี54 วันที่ 27 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สสจ.นครราชสีมา (16954)
7 พ.ย. 2554 16954
 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินกองทุนหลักประกันฯ
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื่นที่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 (24082)
30 มิ.ย. 2554 24082
 การคัดเลือกผู้แทนกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ประกอบโรคศิลปะในจังหวัด เพื่อคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนระดับจังหวัด (2028)
29 มิ.ย. 2554 2028
 อบรมครูประจำศูนย์เรียนรู้ฯ
 อบรมครูประจำศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554 (5421)
29 มิ.ย. 2554 5421
 อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนบัตรประกันฯ ปี 2554
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพของหน่วยบริการในเขตอำเภอเมือง (2570)
29 มิ.ย. 2554 2570
 คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน (3104)
18 เม.ย. 2554 3104
 อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ปี 2554
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนและร่วมตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2554 วันที่ 8-10 มีค.54 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส (12155)
18 เม.ย. 2554 12155
 คณะเจ้าหน้าที่ Call Center (สายด่วน 1330 ดูงาน)
 คณะเจ้าหน้าที่ Call Center ของสำนักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน สปสช.แห่งชาติ ศึกษาดูงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ ในวันที่ 23 มีค.2554 (4115)
18 เม.ย. 2554 4115
 อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2554
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2554 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 (49008)
17 ก.พ. 2554 49008
 อบรมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล จ.นครราชสีมา ปี 2554
 กลุ่มงานประกันสุขภาพจัดอบรมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล / เทศบาล จ.นครราชสีมา ปี 2554 กองทุนใหม่ ในวันที่ 17-21 มกราคม 2554 (6958)
17 ก.พ. 2554 6958
 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง " แนวทางการบันทึกเวชระเบียนที่มีคุณภาพ "
 กลุ่มงานประกันสุขภาพได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง " แนวทางการบันทึกเวชระเบียนที่มีคุณภาพ " ในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (85514)
17 ก.พ. 2554 85514
 อบรมเกณฑ์คุณภาพบริการ P4P และการบริหารจัดการโรคเฉพาะ
 อบรมเกณฑ์คุณภาพบริการ P4P และการบริหารจัดการโรคเฉพาะ ปี 2554 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 (3800)
29 พ.ย. 2553 3800
 ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ประชุมชี้แจงการบริหารงานงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2554 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 (3537)
29 พ.ย. 2553 3537
 ประชุมเตรียมความพร้อมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพของหน่วยบริการเขตอำเภอเมือง
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพฯ เขต อ.เมือง ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 (14194)
30 ก.ค. 2553 14194
 ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2554
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันฯขึ้น ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 (24955)
30 ก.ค. 2553 24955
 การประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 กลุ่มงานประกันสุขภาพได้จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 (3686)
30 ก.ค. 2553 3686
 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการสรุปการวินิจฉัยโรค การให้รหัสโรค และการบันทึกเวชระเบียน
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการสรุปการวินิจฉัยโรค การให้รหัสโรค และการบันทึกเวชระเบียนที่มีคุณภาพ วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2553 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (17688)
12 ก.ค. 2553 17688
 อบรมหลักสูตรพื้นฐานการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางในระบบการแพทย์และสาธาณสุขของหน่วยบริการ
 อบรมหลักสูตรพื้นฐานการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางในระบบการแพทย์และสาธารณสุขของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14-16 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา (11426)
12 ก.ค. 2553 11426
 การอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดให้มีการอบรมการพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในวันที่ 7-11 มิถุนายน 2553 (25399)
12 ก.ค. 2553 25399
 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และการบริหารงบประมาณส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และการบริหารงบประมาณส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2553 (3461)
22 ม.ค. 2553 3461
 ศึกษาดูงานคณะกรรมการ UC
 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดพัทลุง ศึกษาดูงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ ในวันที่ 11 มกราคม 2553 โดยมี รอ.นพ.วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธาน (2149)
12 ม.ค. 2553 2149
 ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการฯ
 ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (42690)
5 ม.ค. 2553 42690
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กองทุนใหม่)
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา (กองทุนตำบลใหม่) วันที่ 23 มีนาคม 2552 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี รอ.นพ.วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานในการเปิด (2737)
1 เม.ย. 2552 2737
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา (กองทุนตำบลเดิม) วันที่ 20 มีนาคม 2552 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ศอน.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายมานพ ศรีแก้วให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุม (2258)
1 เม.ย. 2552 2258