วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560    
  
เรื่อง
วันที่
เข้าชม
 ประชุม CFO
 อบรม CFO CUP จังหวัดนครราชสีมา ปี2560 ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ CFO ของ รพ. การอบรมครั้งนี้ นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (758)
23 มี.ค. 2560 758
 การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560
 การอบรมจัดทำแผน Planfin ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ (713)
17 มี.ค. 2560 713
 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว
 การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชากรต่างด้าว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบาย โดยมีนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน (4256)
20 ก.ย. 2559 4256
 การประชุมคณะกรรมการ CFO
 การประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม (1007)
20 ก.ย. 2559 1007
 การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
 การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบาย โดยมีนางศิริวรรณ ขัตติยวิทยากุล เป็นประธานในการอบรม และมีนายศักดิ์คริน จงหาญ (ครูนะ โคราช) จากโรงเรียนกวดวิชาครูน (908)
20 ก.ย. 2559 908
 คณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41
 คณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 ได้พิจารณาให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมือวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Web Meeting สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โ (413)
20 ก.ย. 2559 413
 การตรวจคุณภาพเวชระเบียน
 การตรวจคุณภาพเวชระเบียน ของคณะกรรมการตรวจคุณภาพเวชระเบียน จ.นครราชสีมา ณ ห้องประชุม 4 ศอน. สสจ.นครราชสีมา โดยมี พญ.วิภา อุทยานินทร์ เป็นประธานดำเนินการ (333)
20 ก.ย. 2559 333
 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบต้นทุนบริการ
 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบต้นทุนบริการ (Unit Cost) ระดับจังหวัด (ครู ก.) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 7-8 เมษายน 2559 ณ โรงแรมสบาย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีนางศิริวรรณ ขัตติวิทยากุล ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธี (50)
20 ก.ย. 2559 50
 อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านสาธารณสุขกลุ่มประชากรต่างด้าว
 อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านสาธารณสุขกลุ่มประชากรต่างด้าว วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (257)
11 พ.ค. 2559 257
 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบต้นทุนฯ เขตสุขภาพที่ 9
 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบต้นทุนระดับจังหวัด นักบัญชี นักคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำต้นทุนบริการ (Unit Cost) ของหน่วยบริการเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 14-15 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา (224)
11 พ.ค. 2559 224
 อบรมชี้แจงการจัดทำธุรรมเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์และระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข ปี 2557
 อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำธุรรมเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์และระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข ปี 2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม ศอน. สสจ.นครราชสีมา (92320)
29 พ.ย. 2556 92320
 ประชุมครูประจำศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล ปี 2556
 การประชุมครูประจำศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา ปี 2556 จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมสบาย โดยมีนางศิริพร ปัญญาพฤทธพงศ์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานใน (66249)
2 ก.ค. 2556 66249
 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมจัดทำหนังสือรับรองการเกิด ทร.๑/๑
 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมจัดทำหนังสือรับรองการเกิด ทร.๑/๑ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางศิริพร ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจั (66087)
4 มิ.ย. 2556 66087
 ประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตหน่วยบริการ (Unit Cost) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556
 ประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตหน่วยบริการ (Unit Cost) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (67150)
4 มิ.ย. 2556 67150
 ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง
 ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเรียน 3 ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์วิชัย ขัตติยากุล เป็นประธานการประชุม (66160)
11 มี.ค. 2556 66160
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน จ.นครราชสีมา
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม ป.ตรี ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี รอ.นพ.วรัญญู สัตยวงษ์ทิพย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม (9192)
4 มี.ค. 2556 9192
 อบรมคณะกรรมการกองทุกและประกวดนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล ปีงบประมาณ 2556
 อบรมคณะกรรมการกองทุกและประกวดนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล ปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมสบายโอเทล โดยมีนายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี (646)
18 ก.พ. 2556 646
 ประชุมคณะทำงานต้นทุนหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา
 ประชุมคณะทำงานต้นทุนหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางมธุรส ชัยวรพร เป็นประธานการประชุม (743)
23 ม.ค. 2556 743
 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2556
 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2556 สำหรับหัวหน้างานประกันสุขภาพระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางศิริพร ปัญญาพฤทธ์พงศ์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนคร (801)
21 ม.ค. 2556 801
 อบรมระบบสารสนเทศร้องเรียน สปสช.
 อบรมระบบสารสนเทศประมวลผลกลางประกันสุขภาพ (ระบบร้องเรียน) วันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (740)
17 ม.ค. 2556 740
 ประชุมคณะทำงานต้นทุนหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา
 ระชุมคณะทำงานต้นทุนหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (561)
2 ม.ค. 2556 561
 ประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 ประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นพ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธาน (524)
11 ธ.ค. 2555 524
 ชี้แจงแนวทางเกณฑ์P4Pส่งต่อปี56
 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพบริการ (P4P) ของหน่วยบริการรับส่งต่อปี 2556 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2555 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (1015)
11 ธ.ค. 2555 1015
 ประชุมต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost)
 ประชุมต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost) เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม จปฐ. สสจ.นครราชสีมา โดยมี นพ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานการประชุม (756)
28 พ.ย. 2555 756
 ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 2/2555
 ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเรียน 4 ศอน. สสจ.นครราชสีมา โดยมีนายมานพ ศรีแก้ว ประธานคณะอนุกรรการฯ เป็นประธานการประชุม (574)
9 พ.ย. 2555 574
 ประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 ประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า วันที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นพ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธาน (630)
29 ต.ค. 2555 630
 ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมมาตรฐานและบริการสาธารณสุข 56
 ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมมาตรฐานและบริการสาธารณสุข 56 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางศิริพร ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ เป็นประธาน (528)
22 ต.ค. 2555 528
 ประชุมพัฒนา UC เขตเมือง
 ประชุมพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขตอำเภอเมือง ณ ห้องเรียน 4 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข สสจ.นครราชสีมา (693)
8 ต.ค. 2555 693
 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม UC Search Client 3
 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม UC Search Client 3 ร่วมกับบัตรประชาชนเอนกประสงค์ (smart card) เมื่อวันที่ 10-14 กันยายน 2555 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สสจ.นครราชสีมา (699)
8 ต.ค. 2555 699
 ประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 ประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (664)
8 ต.ค. 2555 664
 อบรมการเจรจาไกล่เกลี่ยสาธารณสุข ปี 55
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ยในระบบการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2555 วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงแรมปัญจดารา (1772)
27 ก.ค. 2555 1772
 การอบรมครูประจำศูนย์เรียนรู้กองทุน UC ปี 55
 การอบรมครูประจำศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2555 เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมปัญจดารา 5 โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา (2087)
23 ก.ค. 2555 2087
 การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ปี 55
 การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ปี 55 โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2555 ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (1882)
23 ก.ค. 2555 1882
 ประชุมแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2556
 ประชุมแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2556 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (1853)
16 ก.ค. 2555 1853
 คัดเลือกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 พ.ค.55 (4729)
25 พ.ค. 2555 4729
 ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2555 (5854)
25 พ.ค. 2555 5854
 คัดเลือกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ
 คัดเลือกคณะอนุกรรมการควบคุบคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา (5907)
2 พ.ค. 2555 5907
 อบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาต้นทุนผลผลิตหน่วยบริการ (Unit Cost) ปีงบประมาณ 2555
 อบรมเชิงปฏิบัติการ (Unit Cost) จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 กลุ่มโรงพยาบาลแกนนำ 11 แห่ง รุ่นที่ 2 กลุ่มโรงพยาบาลที่เหลือ 16 แห่ง (692961)
2 พ.ค. 2555 692961
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้รับรางวัลการดำเนินงานด้านทะเบียนยอดเยี่ยม ปี 2555
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้รับรางวัลการดำเนินงานด้านทะเบียนยอดเยี่ยม ปี 2555 โดยได้ 2 รางวัลดังนี้ 1. รางวัลที่ 1 งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 2. รางวัลที่ 1 ลงทะเบียนมีความครอบคลุมมากที่สุด (1070)
17 เม.ย. 2555 1070
 อบรมเชิงปฏิบัติการและร่วมตรวจสอบเวชระเบียนปี 2555
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนและร่วมตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2555 (18742)
17 เม.ย. 2555 18742
 อบรมคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด และ CUP
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดอบรมคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด และCUP ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 (14550)
17 เม.ย. 2555 14550
 อบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาต้นทุนผลผลิตหน่วยบริการ (Unit Cost) ปีงบประมาณ 2555
 อบรมเชิงปฏิบัติการ (Unit Cost) ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 (48226)
17 เม.ย. 2555 48226
 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2555
 กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2555 ให้กับหัวหน้างานประกันสุขภาพระดับหน่วยบริการประจำ(CUP) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม สดถ (967)
16 ก.พ. 2555 967
 ประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครั้งที่ 1/2555
 ประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ห้อง จปฐ. เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยมีนายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล เป็นประธาน (845)
16 ก.พ. 2555 845
 ประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2554
 ประชุมคณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครั้งที่ 4 / ปีงบประมาณ 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 (13892)
8 พ.ย. 2554 13892
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จัดประกวดหน่วยบริการประจำ (CUP) ที่มีผลงานการดำเนินงานศูนย์ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าดีเด่น ปีงบประมาณ 2554
 ผลการประกวดศูนย์ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าดีเด่น ปีงบประมาณ 2554 (51606)
8 พ.ย. 2554 51606
 คัดเลือกกองทุนตำบลดีเด่น ปีงบประมาณ 2554
 ผลการคัดเลือกกองทุนตำบลดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2554 (113526)
8 พ.ย. 2554 113526
 ประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนตำบลปี 2554
 ประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนตำบล ปี54 วันที่ 27 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม สดถ.ย. สสจ.นครราชสีมา (12769)
7 พ.ย. 2554 12769
 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินกองทุนหลักประกันฯ
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื่นที่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 (22298)
30 มิ.ย. 2554 22298
 การคัดเลือกผู้แทนกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ประกอบโรคศิลปะในจังหวัด เพื่อคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนระดับจังหวัด (1747)
29 มิ.ย. 2554 1747
 อบรมครูประจำศูนย์เรียนรู้ฯ
 อบรมครูประจำศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554 (4845)
29 มิ.ย. 2554 4845
 อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนบัตรประกันฯ ปี 2554
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพของหน่วยบริการในเขตอำเภอเมือง (2226)
29 มิ.ย. 2554 2226
 คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน (2778)
18 เม.ย. 2554 2778
 อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ปี 2554
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนและร่วมตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2554 วันที่ 8-10 มีค.54 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส (10419)
18 เม.ย. 2554 10419
 คณะเจ้าหน้าที่ Call Center (สายด่วน 1330 ดูงาน)
 คณะเจ้าหน้าที่ Call Center ของสำนักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน สปสช.แห่งชาติ ศึกษาดูงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ ในวันที่ 23 มีค.2554 (3534)
18 เม.ย. 2554 3534
 อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2554
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2554 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 (24287)
17 ก.พ. 2554 24287
 อบรมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล จ.นครราชสีมา ปี 2554
 กลุ่มงานประกันสุขภาพจัดอบรมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล / เทศบาล จ.นครราชสีมา ปี 2554 กองทุนใหม่ ในวันที่ 17-21 มกราคม 2554 (5518)
17 ก.พ. 2554 5518
 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง " แนวทางการบันทึกเวชระเบียนที่มีคุณภาพ "
 กลุ่มงานประกันสุขภาพได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง " แนวทางการบันทึกเวชระเบียนที่มีคุณภาพ " ในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (41310)
17 ก.พ. 2554 41310
 อบรมเกณฑ์คุณภาพบริการ P4P และการบริหารจัดการโรคเฉพาะ
 อบรมเกณฑ์คุณภาพบริการ P4P และการบริหารจัดการโรคเฉพาะ ปี 2554 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 (3477)
29 พ.ย. 2553 3477
 ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ประชุมชี้แจงการบริหารงานงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2554 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 (3149)
29 พ.ย. 2553 3149
 ประชุมเตรียมความพร้อมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพของหน่วยบริการเขตอำเภอเมือง
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพฯ เขต อ.เมือง ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 (11890)
30 ก.ค. 2553 11890
 ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2554
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันฯขึ้น ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 (17254)
30 ก.ค. 2553 17254
 การประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 กลุ่มงานประกันสุขภาพได้จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 (3297)
30 ก.ค. 2553 3297
 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการสรุปการวินิจฉัยโรค การให้รหัสโรค และการบันทึกเวชระเบียน
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการสรุปการวินิจฉัยโรค การให้รหัสโรค และการบันทึกเวชระเบียนที่มีคุณภาพ วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2553 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (11291)
12 ก.ค. 2553 11291
 อบรมหลักสูตรพื้นฐานการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางในระบบการแพทย์และสาธาณสุขของหน่วยบริการ
 อบรมหลักสูตรพื้นฐานการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางในระบบการแพทย์และสาธารณสุขของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14-16 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา (8004)
12 ก.ค. 2553 8004
 การอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดให้มีการอบรมการพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในวันที่ 7-11 มิถุนายน 2553 (24024)
12 ก.ค. 2553 24024
 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และการบริหารงบประมาณส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และการบริหารงบประมาณส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2553 (3141)
22 ม.ค. 2553 3141
 ศึกษาดูงานคณะกรรมการ UC
 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดพัทลุง ศึกษาดูงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ ในวันที่ 11 มกราคม 2553 โดยมี รอ.นพ.วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธาน (1757)
12 ม.ค. 2553 1757
 ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการฯ
 ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (22847)
5 ม.ค. 2553 22847
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กองทุนใหม่)
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา (กองทุนตำบลใหม่) วันที่ 23 มีนาคม 2552 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สดถ.ย.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี รอ.นพ.วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานในการเปิด (2432)
1 เม.ย. 2552 2432
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา (กองทุนตำบลเดิม) วันที่ 20 มีนาคม 2552 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ศอน.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายมานพ ศรีแก้วให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุม (1965)
1 เม.ย. 2552 1965